Search form

të dalëtë 25

1Edhe Zoti i foli Moisiut, e tha: 2U thuaj të bijet Israilit të më bienë dhuratë; do të merrni dhuratënë time nga çdo njeri që t’i dojë zemër’ e ti. 3Edhe këjo (është) dhurata që do të merrni nga ata: ar, e argjënt, e rame, 4e të qielluartë, e të porfyrtë, e të kuq, e vishnje, e (lesh) dhish, 5e lëkura deshësh ngjyer të kuqe, lëkura çakajsh, e dru shittimi, 6val për dritë, erëra për valin’ e të lyerit, e për thimiamë me erë të mirë, 7gurë të thonjtë, e gurë për të vënë ndë efod e ndë rrasët të kraharorit. 8Edhe le të më bënetë një shënjtërore, që të rri ndërmest atyreve. 9Për gjithë sa të dëftenj ty, (pas) shëmbëllimit tendësë, e (pas) shëmbëllimit gjith’ enëvet asai, kështu do të bëni.

10Edhe do të ndërtonjënë një arkë prei druje shittimi, dy kut e gjymës të gjatë, e një kut e gjymës të gjërë, e një kut e gjymës të lartë, edhe do ta mbulonjç përqark me ar të këthiellëtë, 11edhe do ta mbulonjç përqark përbrënda e përjashta, edhe do të bënjç një kurorë t’artë përqark mbi atë. 12Edhe do të derthç katrë rrathë t’artë për atë, e t’(i) vësh mbë të katrë anët e asai, dy rrathë mbë njërënë brinjë t’asai, e dy rrathë mbë tietrënë brinjë t’asai. 13Edhe do të bënjç shule prei druje shittimi, edhe do t’i mbulonjç përqark me ar, 14edhe do të këllaç shuletë ndëpër rrathët të brinjëvet arkësë, që të mbaret’ arka me ata, 15edhe shuletë do të mbetenë ndë rrathët t’arkësë, nukë do të luanjënë vëndit nga ajo. 16Edhe do të vësh nd’arkët ato deshmimetë që do t’ap ty.

17Edhe do të bënjç një shpërblimtore prei ari të këthiellëtë, dy kut e gjymës të gjatë, e një kut e gjymës të gjërë. 18Edhe do të bënjç dy qeruvimë prei ari; të rrahurë t’i bënjç ata, mbë të dy anët e shpërblimtoresë, 19edhe bën një qeruv mbë një anë, e një qeruv mbë tietrënë anë, nga shpërblimtoreja do të bënjç qeruvimëtë mbë të dy anët’ e asai, 20edhe qeruvimëtë do të ndenjënë krahëtë përsipërë, tuke mbuluarë shpërblimtorenë me krahët e tyre, edhe faqet’ e atyreve (do të shohënë) njëri jatrinë, faqet’ e qeruvimvet do të jenë nga shpërblimtoreja. 21Edhe do të vësh shpërblimtorenë mbi arkët përsipërë, edhe do të vësh nd’arkët ata deshmimetë që do t’ap ty,

22edhe atie do të njihem te ti; edhe përsipërë shpërblimtoresë, nga mezi të dy qeruvimvet, që (rrinë) mbi arkët të deshmimit, do të flas ty për gjithë sa do t’urdhëronj ty (t’u thuaç) të bijet Israilit.

23Edhe do të bënjç një truvezë prei druje shittimi, dy kut të gjatë, e një kut të gjërë, e një kut e gjymës të lartë, 24edhe do ta mbulonjç përqark atë me ar të këthiellëtë, edhe do të bënjç nd’atë një kurorë të artë përqark. 25Edhe do të bënjç nd’atë një buzë përqark një pëllëmë të gjërë, edhe do të bënjç mbi buzët t’asai një kurorë të artë përqark, 26edhe do t’i bënjç asai katrë rrathë t’artë, edhe do të vësh rrathëtë mbë të katrë anët, që (janë) mbë të katrë këmbët e asai, 27edhe rrathëtë të jenë ndënë buzët për vëndet e shulevet, që mbaretë truveza.

28Edhe do të bënjç shuletë prei druje shittimi, edhe do t’i mbulonjç përqark me ar, që të mbaretë truveza prei atyre. 29Edhe do të bënjç dhisqet’ e asai, e thimiatoret’ e asai, e spërkatoret’ e asai, e lekanët’ e asai, që të bënenë të spërkaturatë me ato; do të bënjç ato prei ari të këthiellëtë. 30Edhe do të vësh mbi truvezët bukët’ e paravënësë përpara meje për gjithë jetënë.

31Edhe do të bënjç një kandile prei ari të këthiellëtë, do të bënjç kandilenë të rrahurë, kurmi i asai, edhe degat’ e asai, lekanet’ e asai, sumbullat’ e asai, edhe lulet’ e asai të jenë një kurm bashkë me atë. 32Edhe do të dalënë gjashtë dega nga ijet’ e asai, të tri degat’ e kandilesë nga njëra ije, edhe të tri degat’ e kandilesë nga tiatëra ije, 33mbë njërënë degë (të jenë) tre lekanë të surrëgjatë, një sumbullë e një lule, edhe mbë degët tietërë tre lekanë të surrëgjatë, një sumbullë e një lule, kështu (të bënjç) mbë të gjashtë degat, që dalënë nga kandileja. 34Edhe ndë kandilet (të jenë) katrë lekanë të surrëgjatë, sumbullat’ e atyreve, edhe lulet’ e atyreve. 35Edhe (të jetë) një sumbullë ndënë të dy degat e asai, e një sumbullë ndënë të dy degat e asai, e një sumbullë ndënë të dy degat e asai, ndë të gjashtë degat që dalënë nga kandileja. 36Sumbullat’ e atyreve, e degat’ e atyreve, të jenë një kurm bashkë me atë, e tërë ajo (të jetë) një cop’ e rrahurë prei ari të këthiellëtë. 37Edhe do të bënjç dritat’ e kandilesë shtatë, edhe do të dhesnjënë dritat’ e kandilesë, që të ndrisënë përpara asai. 38Edhe gërshërët’ e kandilesë, edhe dhisqet’ e asai (të jenë) prei ari të këthiellëtë. 39Prej një tallande ari të këthiellëtë do të ndërtonet’ ajo, edhe të gjitha këto enë. 40Edhe ki mëndëjenë t’i bënjç pas shëmbëllimit atyre që t’u dëftua ty ndë malt.

Konstandin Kristoforidhi 1884 - Libra nga Dhiata e Vjetër (Toskërisht)

© Interconfessional Bible Society of Albania


© Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë

More Info | Version Index