Search form

të dalëtë 27

1Edhe do të bënjç një therore prei druje shittimi, pesë kut të gjatë, e pesë kut të gjërë; theroreja të jetë me katrë anë, edhe tre kut e lartë, 2edhe do të bënjç brirët e asai mbi të katrë anët’ e asai, brirët e asai të jenë prei një gjëje, edhe do ta mbulonjç atë përqark me rame. 3Edhe do të bënjç vatrat’ e asai që mbanë hinë, edhe terplotet’ e asai, edhe lekanët’ e asai, edhe ato që rrokënë mishrat’ e asai, edhe ato që rrokënë zjarrin’ e asai; gjith’ enët e asai do t’i bënjç të ramta. 4Edhe do të bënjç për atë një trirë të ramtë punuarë si rrietë, edhe mbi rrietët do të bënjç katrë rrathë të ramtë mbi të katrë anët e asai. 5Edhe do t’e vësh atë përposh ndënë rrethin’ e theroresë, që të jetë rrieta gjer ndë mest të theroresë. 6Edhe do të bënjç shule për therorenë, shule prei druje shittimi, edhe do t’i mbulonjç përqark me rame, 7edhe shuletë do të vihenë përbrënda rrathëvet, edhe shuletë do të jenë mbi të dy brinjët e theroresë, për të mbajtur’ atë. 8Do ta bënjç atë gropë prei dërrasash, sikundrë t’u dëftye ndë malt, kështu do ta bënjç.

9Edhe do të bënjç oborrin’ e tendësë; prei anësë shiut nga mesdita (të jenë) kurtina të dredhura prei vishnje për oborrinë, një qint kut të gjatë për njërënë brinjë. 10Edhe të njëzet shtyllat’ e asai, edhe të njëzet shtresat’ e këtyre (të jenë) të ramta; grepat’ e shtyllavet edhe brezat’ e atyreve (të jenë) të argjënttë. 11Kështu edhe prei brinjësë nga an’ e borësë për së gjati (të jenë) kurtina, një qint (kut) të gjata, edhe të njëzet shtyllat’ e atyreve, edhe të njëzet shtresat’ e ramta t’atyreve, edhe grepat’ e shtyllave edhe brezat’ e atyreve (të jenë) të argjënttë. 12Edhe për së gjati të oborrit prei brinjësë nga të perënduarëtë (të jenë) pesëdhietë kut kurtina, të dhietë shtyllat’ e atyreve, edhe të dhietë shtresat’ e atyreve. 13Edhe oborri (të jetë) pesëdhietë kut i gjërë prei brinjësë të lindurit nga an’ e të lindurit. 14Edhe kurtinat’ e (njërës’) anë (të derësë të jenë) pesëmbëdhietë kut, të tri shtyllat’ e atyreve, edhe të tri shtresat’ e atyreve. 15Edhe mb’anët tietërë (të jenë) kurtina pesëmbëdhietë (kut), të tri shtyllat’ e atyreve, edhe të tri shtresat e atyreve. 16Edhe për derën’ e oborrit (të jetë) njëzet kut kurtinë, të qielluartë, e të porfyrtë, e të kuqe, e vishnje të dredhurë, (me) punë të qendisurë, të katrë shtyllat’ e atyreve, edhe të katrë shtresat’ e këtyreve. 17Edhe gjithë shtyllatë përqark oborrit (të jenë) ngjeshurë me argjënt, grepat’ e atyreve (të jenë) të argjënttë, edhe shtresat’ e atyreve të ramta. 18Oborri (të jetë) një qint kut i gjatë, edhe pesëdhietë (kut) i gjerë mbë të dy anët, edhe pesë kut i lartë, prei vishnje të dredhurë, edhe shtresat’ e atyreve të ramta. 19Gjith’ enët’ e tendësë për çdo shërbesë, edhe gjithë hunjt’ e asai, edhe gjithë hunjt’ e oborrit (të jenë) të ramtë.

20Edhe ti urdhëro të bijt’ e Israilit të bienë ty val të këthiellëtë prei ullinjsh të shtypurë për dritënë, që të digjetë përherë kandili. 21Ndë tendët të deshmimit përjashta kurtinësë, që (është) përpara deshmimit, Aaroni edhe të bijt’ e ati do t’e vënë me masë përpara Zotit që mbrëmanet gjer ndë mëngjest, (ky do të jetë) një nom i përherëshim për të bijt’ e Israilit pas brezash atyre.

Konstandin Kristoforidhi 1884 - Libra nga Dhiata e Vjetër (Toskërisht)

© Interconfessional Bible Society of Albania


© Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë

More Info | Version Index