Search form

të dalëtë 28

1Edhe ti merr me vetëhe Aaroninë tët’ vëlla, edhe të bijt’ e ati bashkë me atë, nga mezi të bijet Israilit, që të priftëronjënë për mua: Aaroninë, Nadabin’ edhe Abihunë, Eleazarin’ edhe Ithamarinë, të bijt’ e Aaronit.

2Edhe t’i bënj Aaronit tyt vëlla një palë rroba të shënjtëruara, për lavdi e për nder. 3Edhe ti folu gjithë të mençuret ndë zemërë, të cilëtë un’ i kam mbushurë me frymë diturie, të bënjënë stolin e Aaronit, që ta shënjtëronjë atë, për të priftëruarë për mua. 4Edhe këjo (është) stolia që do të bënjënë: një rrasë kraharori, edhe një efod, edhe një rrobë, edhe një petk të qendisurë, një mitrë, edhe një bres, edhe do të bënjënë stoli të shënjtëruara për Aaroninë tët vëlla, edhe për të bijt’ e ati, që të priftëronjënë për mua. 5Edhe ata do të marrën’ arinë, e të qielluartënë, e të porfyrtënë, e të kuqenë, e vishnjënë.

6Edhe do të bënjën’ efodinë prei ari, (e) prei të qielluartë, e prei të porfyrtë, (e) prei të kuqeje, e prei vishnje të dredhurë, me punë mieshtërisht, 7edhe do të ketë të dy copat’ e supevet piekurë mbë të dy anët’ e ti, kështu që të piqenë. 8Edhe brezi i efodit i qendisuri, që (është) mbi atë, të jetë prei një gjëje, ndë punët t’ati, prei ari, (e) prei të qielluartë, e prei të porfyrtë, e prei të kuqeje, e prei vishnje të dredhurë. 9Edhe do të marrç dy gurë të thonjtë, edhe do të gëdhenç mbi ata emërat’ e të bijet Israilit, 10të gjashtë emërat e atyreve mbi njërinë gur, edhe të gjasht’ emërat’ e tierë mbi gurinë tiatrë, pas të lindurit atyre, 11me punë gur-gëdhendësi, pas të gëdhendurit unazësë, do të gërvishç të dy gurëtë me emërat’ e të bijet Israilit, do t’i vësh ata ndë shtëpiza t’arta. 12Edhe do të vësh të dy gurëtë mbi copat të supevet efodit, gurë për të përmëndurë të bijt’ e Israilit, edhe Aaroni ka për të mbartur’ emërat’ e atyreve përpara Zotit, mbi të dy supet e ti për të përmëndurë. 13Edhe do të bënjç shtëpiza t’arta, 14edhe dy vargje prei ari të këthiellëtë nga (të dy) anët, do të bënjç me punë të gërshetuarë, edhe do të piekç vargjet’ e gërshetuarë me shtëpizat.

15Edhe do të bënjç rrasën’ e kraharorit gjyqit me punë mieshtërisht, do t’e bënjç pas punës’ efodit, prei ari, (e) prei të qielluarte, e prei të porfyrte, e prei të kuqeje, e prei vishnje të dredhurë, do t’e bënjç atë, 16do të jetë katrë-cipësë dymëzaj, një pëllëmbë të gjatë, e një pëllëmbë të gjërë. 17Edhe do të vësh nd’atë gurë, katrë sërë gurësh, sëra (e parë të ketë) sardi, topazë, e smaragdhë, (kështu do të jetë) sëra e parë, 18edhe sëra e dytë, gur-thëngjilli, sapfirë, e dhiamant, 19edhe sëra e tretë, ligyrë, agatë, e amethystë, 20edhe sëra e katrëtë, bërryll, e thua, e jaspidhë, të jenë ngulë ndë shtëpiza t’arta të tyre, 21edhe gurëtë do të kenë emërat’ e të bijet Israilit, dymbëdhietë, pas emëravet atyre, (pas) të gërvishturit unazësë, gjithësecili me emërin’ e ti do të jenë pas të dymbëdhietë faravet. 22Edhe do të bënjç vargje mbi rrasën’ e kraharorit ndëpër çipat, punuarë gërshet prei ari të këthiellëtë. 23Edhe do të bënjç dy rrathë t’artë mbi rrasën’ e kraharorit, edhe do të shkonjç të dy rrathëtë ndëpër çipat të rrasësë kraharorit.

24Edhe do të shkonjç të dy (vargjet) e artë të gërshetuarë ndëpër të dy rrathët, (që janë) ndë çipat të rrasësë kraharorit, 25edhe të dy çipat’ (e tierë) të dy (vargjevet) gërshetuarë do t’(i) piekç me të dy shtëpizat, edhe do t’i vësh ndë copat’ të supevet efodit përpara ati. 26Edhe do të bënjç dy rrathë t’artë, edhe do t’i vësh mbi të dy çipat’ e rrasësë kraharorit ndë buzët të asai, që (është) përbrënda nga ana e efodit, 27edhe do të bënjç dy rrathë t’artë, edhe do t’i vësh mbë të dy ijet të efodit përposh, nga ana që është përpara ati, kundruell së piekurës’ ati, përsipërë brezit qendisurë të efodit. 28Edhe do të lidhnjënë rrasën’ e kraharorit me rrathët’ e asai ndë rrathët të efodit, me oviskë të qielluartë që të jetë përsipërë brezit qendisurë të efodit, që të mos jetë ndarë rrasa e kraharorit nga efodi. 29Edhe Aaroni ka për të mbartur’ emërat’ e të bijet Israilit ndë rrasët të kraharorit gjyqit mbi zemërët të ti, kur të hynjë ndë vënt të mirë, për të përmëndurë përpara Zotit përherë. 30Edhe do të vësh ndë rrasët të kraharorit Urim e Thummim, edhe do të jenë mbi zemërët të Aaronit, kur të hynjë përpara Zotit, edhe Aaroni ka për të mbarturë gjyqin’ e të bijet Israilit mbi zemërët të ti përpara Zotit përherë.

31Edhe do të bënjç sharkën’ e efodit gjithë të qielluartë. 32Edhe do të ketë grykë ndë kryet t’asai, për mes asai, do të ketë oviskë të endurë përqark grykësë sai, sikundrë është gryka e thurakësë, (që të) mos çirretë. 33Edhe do të bënjç mbi pëqinjt t’asai shegë të qielluarta e të porfyrta, e të kuqe, mbi pëqinjt t’asai rrotullë, edhe këmborëza t’arta ndërmest t’atyreve përqark, 34këmborëzë t’artë edhe shegë, këmborëzë t’artë edhe shegë, mbi pëqinjt të sharkësë përqark. 35Edhe do të jetë mbi Aaroninë për të bërë punën’ e lutëjesë, edhe zëri i ati do të dëgjonetë, kur të hynjë ndë vënt të mirë përpara Zotit, edhe kur të dalë, që të mos vdesë.

36Edhe do të bënjç një petullë prei ari të këthiellëtë, edhe do të gërvishç nd’atë, (posi) të gërvishtur’ unaze, S h ë n j t ë r i m p ë r Z o t i n ë. 37Edhe do t’e vësh atë mbi oviskë të qielluartë, që të jetë mbi mitrënë, do të jetë mb’anë të parë të mitrësë. 38Edhe do të jetë ndë ballt të Aaronit, që të heqë Aaroni panomin’ e të shënjtëruaravet (kafsha), që do të shënjtëronjënë të bijt’ e Israilit ndë gjithë dhuratat e shënjtëruara të tyre, edhe do të jetë përherë ndë ballt t’ati, që (të jenë) të pëlqyera përpara Zotit.

39Edhe do të enç një rrobë prei vishnje, edhe do të bënjç një mitrë prei vishnje, edhe do të bënjç një bres me punë të qendisurë.

40Edhe do të bënjç rroba për të bijt’ e Aaronit, edhe do të bënjç breza për ata, edhe do të bënjç mitra të vogëla për ata, për lavdi e për nder. 41Edhe do të veshç me ato Aaroninë tët vëlla, edhe të bijt’ e ati, bashkë me atë, do të lyenjç ata, edhe do t’u mbushç duart’ atyreve, edhe t’i shënjtëronjç ata, që të priftëronjënë për mua. 42Edhe do t’u bënjç atyre brekë të lintë, që të mbulonjënë të sveshurit’ e mishit, të harrinjënë që nga mezi gjer ndë kofshët, 43edhe do të jenë mbi Aaroninë, e mbi të bijt’ e ati, kur të hynjënë ndë tendët të deshmimit, a kur t’i afronenë theroresë për të bërë punët’ e lutëjesë ndë vënt të mirë, që të mos bienë (mbi vetëhe) panomi, e të vdesënë, (ky do të jetë) nom i përherëshim te ay, edhe ndë farët t’ati pas ati.

Konstandin Kristoforidhi 1884 - Libra nga Dhiata e Vjetër (Toskërisht)

© Interconfessional Bible Society of Albania


© Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë

More Info | Version Index