Search form

të dalëtë 29

1Edhe këtë punë do t’ua bënjç atyre që të shënjtëronjç ata që të priftëronjënë për mua. Merr një mëshqerrë lope, edhe dy desh të pafëlliqurë, 2edhe bukë pa brumë, edhe peta pa brumë ngjeshurë me val, edhe petulla pa brumë lyerë me val; do të bënjç ato prei semidhal gruri. 3Edhe do të vësh ato ndë një kanistrë, edhe do t’i biesh ndë kanistrët, bashkë me mëshqerrën’ e me të dy desht.

4Edhe do të shpiesh Aaroninë edhe të bijt’ e ati ndë derët të tendësë përmbëledhëjesë, edhe do të lajsh ata me ujë. 5Edhe do të marrsh rrobatë, edhe do t’i veshç Aaronit rrobënë, edhe sharkën’ e efodit, edhe efodinë, edhe rrasën’ e kraharorit, edhe do t’e ngjeshç me brez’ e qendisurë të efodit. 6Edhe do të vësh mitrënë mbë kryet t’ati, edhe do të vësh kurorën’ e shënjtëruarë mbi mitrët. 7Atëhere do të vësh valin’ e të lyerit, edhe do të derthç (prei ati) mbi kryet t’ati, edhe do të lyenjç atë. 8Edhe do të biesh të bijt’ e ati, edhe do t’u veshç atyre rrobatë, 9edhe do t’i ngjeshç ata me brezat, Aaroninë edhe të bijt’ e ati, edhe do t’u vësh atyre mitrat’ e vogëla, edhe priftëria do të jetë ndër ata për nom të përjetëshim, edhe do të shënjtëronjç Aaronin’ edhe të bijt’ e ati. 10Edhe do të biesh mëshqerrënë përpara tendësë përmbëledhëjesë, edhe Aaroni edhe të bijt’ e ati do të vënë duart’ e tyre mbi kryet të mëshqerrësë, 11edhe do të therç mëshqerrënë përpara Zotit, përanë derësë tendësë përmbëledhëjesë. 12Edhe do të marrç nga gjaku i mëshqerrësë, edhe do t’e vësh mbi krahët të theroresë me gishtinë tënt, edhe do të derthç gjithë gjakunë për rrëzë theroresë. 13Edhe do të marrç gjithë dhiamëtë që mbulon zorrëtë, edhe veshinë përmbi mëlçit të zezë, edhe të dy veshnjetë, edhe dhiamëtë që është mbi ato, edhe do të diekç (ato) mbi therorenë. 14Edhe do të diekç ndë zjarrt mishin’ e mëshqerrësë, edhe lëkurën’ e asai, edhe bagëlat’ e asai përjashta ushtërisë, ky (është) kurban për faj.

15Edhe do të marrç njërinë dash, edhe Aaroni edhe të bijt’ e ati do të vënë duart’ e tyre mbi kryet të dashit, 16edhe do të therç dashinë, edhe do të marrç gjakun’ e ati, edhe do të spërkaç therorenë përqark, 17edhe do ta bënjç dashinë copa copa, edhe do të lajsh zorrët’ e ati, edhe këmbët’ e ati, e t’i vësh bashkë me copat e ati, e me kryet’ e ati, 18edhe do të diekç gjithë dashinë mbi theroret, ky (është) kurban i diegurë gjithë për Zotinë, ësht’ erë e mirë, kurban që bënetë prei zjarri për Zotinë.

19Edhe do të marrç dashin’ e dytë, edhe Aaroni edhe të bijt’ e ati do të vënë duart’ e tyre mbi kryet të dashit. 20Atëhere do të therç dashinë, edhe do të marrç nga gjakut i ati, edhe t’e vësh mbi lovidhet të veshit diathtë të Aaronit, edhe mbi lovidhet të veshit diathtë të bijet ati, edhe mbi gishtin’ e math të dorësë diathtë t’atyreve, edhe mbi gishtin’ e math të këmbësë diathtë t’atyreve, edhe do të spërkaç me gjak therorenë përqark. 21Edhe do të marrç nga gjaku, që (është) mbi therorenë, edhe nga vali të lyerit, edhe do të spërkaç Aaroninë, edhe rrobat’ e ati, edhe të bijt’ e ati, edhe rrobat’ e të bijet ati bashkë me atë, edhe do të shënjtëronenë ay, edhe rrobat’ e ati, edhe të bijt’ e ati, edhe rrobat’ e të bijet ati bashkë me atë.

22Edhe do të marrç nga dashi dhiamin’ edhe bishtinë, edhe dhiaminë që mbulon zorrëtë, edhe veshinë përmbi mëlçin’ e zezë, edhe të dy veshnjetë, edhe dhiaminë që (është) mbi ato, edhe krahun’ e diathtë, (sepse është dash shënjtërimi), 23edhe një bukë, edhe një petë lyerë me val, edhe një petullë nga kanistra e të pabrumëjevet që janë vënë përpara Zotit, 24edhe do t’ia vësh të gjitha ndë duart të Aaronit, edhe ndë duart të bijet ati, edhe do t’i lëkunç ato, (për) dhuratë të lëkundurë përpara Zotit. 25Edhe do të marrç ato nga duart’ e atyreve, edhe t’i diekç mbi therorenë sipërë kurbanit diegurë gjithë, për erë të mirë përpara Zotit, ky (është) kurban që bënetë prei zjarri për Zonë.

26Edhe do të marrç kraharorinë nga dashi i përhierimit, që (është) për Aaroninë, edhe do t’e lëkunç atë (për) dhuratë të lëkundurë përpara Zotit, edhe do të jetë piesa jote. 27Edhe do të shënjtëronjç kraharorin’ e dhuratësë lëkundurë, edhe krahun’ e dhuratësë lartimit, e cila u lëkunt, edhe e cila u lartua, nga dashi i përhierimit, prei (ati) që (është) për Aaroninë, edhe prei (ati) që (është) për të bijt e ati, 28edhe do të jet’ e Aaronit edhe e të bijet ati pas nomi të përjetëshim prei të bijet Israilit, sepse është dhuratë lartimi, edhe do të jetë dhuratë lartimi prei të bijet Israilit nga kurbanet’ e paqtimit atyreve, dhurata e atyre e lartuara mbë Zonë.

29Edhe e shënjtëruara stolia e Aaronit do të jet’ e të bijet ati bashkë me atë, që të lyhenë nd’atë, edhe të shënjtëronenë nd’atë. 30Shtatë dit do ta veshnjë atë prifti që është ndë këmbët t’ati prei të bijet ati, i cili hyn ndë tendët të përmbëledhëjesë që të bënjë punën’ e lutëjesë ndë vënt të mirë.

31Edhe do të marrë dashin’ e përhierimit, edhe do të ziejë mishin’ e ati ndë vënt të mirë. 32Edhe Aaroni edhe të bijt’ e ati do të hanë mishin e dashit, edhe bukënë që (është) ndë kanistrët, përanë derësë tendësë përmbëledhëjesë. 33Edhe do të hanë gjithë ato (kafsha), që u bë shpërblim me ato për përhierim (e) për shënjtërim t’atyreve, po i huajë nukë do të hajë, sepse janë (kafsha) të shënjtëruara. 34Edhe ndë mbettë (gjë) nga mishi i përhierimevet, a nga buka, gjer ndë mëngjest, atëhere do të diekç ndë zjarrt atë që të mbesë, nukë do të hahetë, sepse është (gjë) e shënjtëruarë.

35Edhe kështu do t’i bënjç Aaronit edhe të bijet ati, për gjithë sa të urdhërova, shtatë dit do t’i përhieronjç ata,

36edhe për ditë do të biesh një mëshqerrë për dhuratë fajesh për shpërblim. Edhe do të qëronjç therorenë, tuke bërë shpërblim për atë, edhe do të lyenjç atë, që t’e shënjtëronjç. 37Shtatë dit do të bënjç shpërblim për therorenë, edhe do ta shënjtëronjç, edhe do të jetë therore fort e shënjtëruarë, çdo gjë që t’i piekë theroresë, do të jetë e shënjtëruarë.

38Edhe këjo (ësht’ ajo), që ke për të prurë mbi therorenë: dy shqerra motake ndë ditët për kurdo, 39njërinë qënq do t’e biesh ndë mëngjest, edhe tiatrinë qënq do t’e biesh ndë zamërë herë, 40edhe bashkë me qëngjinë një të dhietën’ e semidhalit ngjeshurë me një të katrëtën’ e një hin vali të shtypurë, edhe të katrëtën’ e një hin vere (për) të spërkaturë, 41edhe qëngjin’ e dytë do ta biesh zamërë herë, pas dhuratësë mëngjesit, edhe pas të spërkaturit asai, do ta bënjç atë për erë të mirë, kurban bërë ndë zjarr për Zonë. 42(Ky do të jetë) kurban i diegurë gjithë përherë ndë brezat tuai, (përanë) derësë tendësë përmbëledhëjesë përpara Zotit, atie ku do t’u dukem juve, që të flas me ty atie.

43Edhe atie do të dukem ndër të bijt’ e Israilit, edhe (tenda) do të shënjtëronetë me lavdinë time. 44Edhe do të shënjtëronj edhe Aaronin’ edhe të bijt’ e ati, që të priftëronjënë për mua. 45Edhe do të rri ndë mest të bijet Israilit, edhe do të jem Perëndia i atyreve. 46Edhe do të njohënë se unë (jam) Zoti Perëndia i atyreve, që i nxora nga dheu i Egjyptërisë, që të rri ndë mest t’atyreve, unë Zoti Perëndia i atyreve.

Konstandin Kristoforidhi 1884 - Libra nga Dhiata e Vjetër (Toskërisht)

© Interconfessional Bible Society of Albania


© Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë

More Info | Version Index