Search form

të dalëtë 36

1Atëhere bënte Bezaleeli e Aholiabi, e çdo i mënçim ndë zemërët, që i kishte dhënë Zoti dituri e urtësi, që të dij të punonte çdo punë të shërbesësë shënjtëruarë, për gjithë sa urdhëroi Zoti.

2Edhe Moisiu thërriti Bezaleelinë, e Aholiabinë, e çdo të mënçim ndë zemërët, që i kishte dhënë Zoti dituri ndë zemërët, çdo (njeri) që i rrihte zemëra të vinte ndë punët, që të bënte atë. 3Edhe muarrë nga Moisiu gjith’ ato dhurata, që kishinë prurë të bijt’ e Israilit për punën’ e shërbesësë shënjtëroresë, që t’e bënin atë. Pastaj i binin’ ati dhurata me dashuri të tyre mëngjes për mëngjes. 4Edhe erthnë gjith’ ata të diçëmitë, që punoninë gjithë punën’ e shënjtëroresë, gjithësecili nga puna e ti që bëninë, 5edhe i folnë Moisiut, e (i) thanë: Gjëndëja po bie më tepërë se sa duhetë për shërbesën’ e punësë, që urdhëroi Zoti të bënetë. 6Edhe Moisiu urdhëroi, edhe leçiti ndë ushtërit, tuke thënë: Asndonjë burr, asndonjë grua mos bënjë më punë për dhuratën’ e shënjtëroresë. Edhe gjëndëja pushoi së pruri, 7sepse lënda, që kishinë, ishte mjaft për gjithë punënë, që t’e bënin’ atë, edhe tepronte.

8Edhe çdo i mënçim ndë zemërët nga ata që punoninë punën’ e tendësë, bënë dhietë kurtina prei vishnje të dredhurë, e të qielluartë, e të porfyrtë, e të kuqeje; i bënë ato (me) qeruvimë punuarë mieshtërisht, 9të gjatët e një kurtine (ishte) njëzet e tetë kut, edhe të gjërët’ (e asai sa) një kurtinë katrë kut; gjithë kurtinat’ ishinë mbë një masë, 10edhe poqi të pesë kurtinatë njërënë me tietrënë, edhe të pesë kurtinat’ (e tiera) i poqi njërënë me tietrënë. 11Edhe bëri mbërthesëka të qielluarta mbi çipet të njërësë kurtinë, nga ija e të piekurit; kështu bëri edhe mbi të dy çipet e fundit të kurtinësë (dytë), atie ku u bë të piekurit’ e së dytësë, 12bëri pesëdhietë mbërthesëka mbë njërënë kurtinë, bëri edhe pesëdhietë mbërthesëka mbi çipet të kurtinësë, atie ku u bë të piekurit’ e së dytësë, që të jenë mbërthesëkatë kundruell njëra tietrësë.

13Edhe bëri pesëdhietë perona t’arta, edhe poqi kurtinatë njërënë me tietrënë me peronat, edhe u bë njëra tendë. 14Edhe bëri kurtina prei (lesh) dhish që të jenë (për) mbulesë mbi tendët, bëri ato njëmbëdhietë kurtina, 15të gjatët’ e njërësë kurtinë (ishte) tridhietë kut, edhe të gjërët’ (e asai sa) një kurtinë katrë kut; të njëmbëdhietë kurtinatë kishinë një masë, 16edhe poqi të pesë kurtinatë veç, edhe të gjashtë kurtinatë veç. 17Edhe bëri pesëdhietë mbërthesëka mbë çip të fundit të kurtinësë ndë të piekurit, bëri edhe pesëdhietë mbërthesëka mbi çipt të kurtinësë, ndë të piekuritë të së dytësë. 18Bëri edhe pesëdhietë perona të ramta, për të piekurë tendënë, që të jetë një. 19Edhe bëri mbulesë për tendënë prei lëkurash deshësh ngjyerë të kuqe, edhe mbulesë përsipërë prei lëkurash çakajsh.

20Edhe bëri dërrasatë për tendënë prei druje shittimi, të drejta, 21të gjatët’ e njërësë dërrasë dhietë kut, edhe të gjërët’ (e asai sa) një dërrasë një kut e gjysëmë; 22një dërrasë kishte dy dhëmbë kundruell njëra tietrësë, kështu bëri për gjithë dërrasat’ e tendësë. 23Edhe bëri dërrasatë për tendënë, njëzet dërrasa nga ana e shiut mbë të diathtë. 24Edhe bëri dyzet shtresa të argjëntta përposh të njëzet dërrasavet, dy shtresa përposh njërësë dërrasë për të dy dhëmbët e asai. 25Edhe bëri njëzet dërrasa për të dytën’ anën’ e tendësë nga an’ e borësë; 26edhe të dyzet shtresat’ e argjëntta t’ atyreve, dy shtresa përposh njërësë dërrasë, edhe dy shtresa përposh tietrësë dërrasë. 27Bëri gjashtë dërrasa edhe për anët’ e tendësë nga të perënduarëtë. 28Bëri edhe dy dërrasa për çipet e tendësë mbë të dy ijet, 29edhe u poqnë përposh, edhe u poqnë bashkë përsipër, me njërinë rreth; kështu bëri për ato të dyja, për të dy çipet. 30Edhe ishinë tetë dërrasa, edhe shtresat’ e atyreve gjashtëmbëdhietë shtresa të argjëntta, nga dy shtresa përposh gjithësecilësë dërrasë. 31Edhe bëri shuletë prei druje shittimi, pesë për dërrasat e njërësë anë të tendësë, 32edhe pesë shule për dërrasat e tietrës’ anë të tendësë, edhe pesë shule për dërrasat’ e tendësë, për ato anët nga të perënduarëtë. 33Edhe bëri shulin’ e mesm që të shkonte ndëpër dërrasat anë mb’anë. 34Edhe mbuloi përqark dërrasatë me ar, edhe bëri rrathët’ e atyreve t’artë (që të jenë) vëndet’ e shulevet, edhe mbuloi përqark shuletë me ar.

35Edhe bëri kurtinënë prei të qielluartë, e të porfyrtë, e të kuqeje, e vishnjeje të dredhurë, bëri atë punuarë mieshtërisht (me) qeruvimë. 36Edhe i bëri asai të katrë shtyllatë prei (druje) shittimi, edhe i mbuloi përqark me ar, grepat’ e atyreve t’artë, edhe derdhi për ato katrë shtresa të argjëntta.

37Edhe bëri plafinë për derën’ e tendësë prei të qielluartë, e të porfyrtë, e të kuqeje, e veshnjëje të dredhurë, me punë të qendisurë, 38edhe të pesë shtyllat’ e asai, edhe grepat’ e atyreve; edhe mbuloj përqark krerët’ e atyreve, edhe oviskat’ e atyreve me ar, po të pesë shtresat e atyreve ishinë të ramta.

Konstandin Kristoforidhi 1884 - Libra nga Dhiata e Vjetër (Toskërisht)

© Interconfessional Bible Society of Albania


© Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë

More Info | Version Index