Search form

të dalëtë 38

1Edhe bëri theroren’ e kurbanit diegurë prei druje shittimi, pesë kut të gjatë, e pesë kut të gjerë, me katrë çipe, edhe tre kut të lartë, 2Edhe bëri krahët’ e asai mbi të katrë çipet e asai; krahët’ e asai ishinë prei një gjëje, edhe e mbuloi përqark me rame. 3Edhe bëri gjith’ enët’ e theroresë, kusitë, e terplotetë, e lekanëtë, e grepat’ e mishit, e kacitë, bëri gjith’ enët’ e asai të ramta. 4Edhe bëri për therorenë një trirë të ramtë punuarë gërshet, ndënë rrethin’ e asai përposh, gjer ndë mest t’asai. 5Edhe derdhi katrë rrathë për të katrë anët e trirësë ramtë, (që të jenë) vëndet’ e shulevet. 6Edhe bëri shuletë prei druje shittimi, edhe i mbuloi përqark me rame. 7Edhe kalli shuletë ndëpër rrathët mbë ijet të theroresë, që të mbarin’ atë prei atyre; bëri atë të dërrastë posi gropë.

8Edhe bëri lanjëtarin’ e ramtë, edhe shtresën’ e ati të ramtë, prei pasqyrash (të ramta) nga të mbëledhurat (e gravet), që mbëlidheshinë përanë derësë tendësë pëmbëledhëjesë.

9Edhe bëri oborrinë nga brinja mb’anë të mesditësë; kurtinat’ e oborrit (ishinë) prei vishnjeje të dredhurë, një qint kut. 10Shtyllat’ e atyreve (ishinë) njëzet, edhe shtresat’ e atyreve të ramta njëzet; grepat’ e shtyllavet edhe brezat’ e atyreve (ishinë) të argjënttë. 11Edhe nga brinja e anësë borësë (kurtinat’ ishinë) një qint kut, shtyllat’ e atyreve njëzet, edhe shtresat’ e ramta t’atyre njëzet; grepat’ e shtyllavet e brezat’ e atyreve (ishinë) të argjënttë. 12Edhe nga brinja mb’anë të perënduarit (ishinë) kurtina pesëdhietë kutësh, shtyllat e atyreve dhietë, e shtresat’ e atyreve dhietë, grepat’ e shtyllavet e brezat’ e atyreve (ishinë) të argjënttë. 13Edhe nga brinja mb’anë të lindurit nga lint dielli, pesëdhietë kutësh. 14Kurtinat’ e njërës’ anë (të derës’ ishinë) pesëmbëdhietë kutësh, shtyllat’ e atyreve tri, e shtresat’ e atyreve tri. 15Edhe mb’anët tietrë të derës’ oborrit mbat’anë e mbë kët’ anë, (ishinë) kurtina pesëmbëdhietë kutësh, shtyllat’ e atyreve tri, e shtresat’ e atyreve tri. 16Gjithë kurtinat’ e oborrit rreth e rrotullë (ishinë) prei vishnje të dredhurë. 17Edhe shtresatë për shtyllat (ishinë) të ramta, grepat’ e shtyllavet, e brezat’ e atyreve (ishinë) të argjënttë, krerët’ e shtyllavet (ishinë) mbuluarë përqark me argjënt, edhe gjithë shtyllat’ e oborrit ishinë ngjeshurë me argjënt. 18Edhe kurtina për derën’ e oborrit (ishte) punuarë me të qendisurë, prei të qielluartë, e të porfyrtë, e të kuqeje, e vishnjeje të dredhurë, edhe (ishte) njëzet kut e gjatë, edhe pesë kut e lartë për së gjëri, sikundrë mbë kurtinat të oborrit. 19Edhe shtyllat’ e atyreve (ishinë) katrë, edhe shtresat’ e ramta t’atyreve (ishinë) katrë, grepat’ e atyreve (ishinë) të argjënttë, edhe krerët’ e shtyllavet ishinë mbuluarë (me argjënt), edhe brezat’ e atyreve (ishinë) të argjënttë. 20Edhe gjithë hunjt’ e tendësë e të oborrit rreth e rrotullë, (ishinë) të ramtë.

21Këta (është) të numëruarët’ e (plaçkavet) tendësë, tendësë deshmimit, sikundrë u numëruanë, pas urdhërit Moisiut, (për) shërbesën’ e Levitëvet, me dorë të Ithamarit, të birit priftit Aaronit.

22Edhe Bezaleeli i biri Urit, të birit Hurit, nga fara e Judhesë, bëri gjithë sa urdhëroi Zoti Moisinë. 23Edhe (ishte) bashkë me atë Aholiabi, i biri Ahisamakut, nga fara Danit, gërvishtar, edhe mieshtrë që i pillte mëndëja, edhe qendisës ndë të qielluartë, e ndë të porfyrtë, e ndë të kuqe, e ndë vishnje.

24Gjith’ ari që u prish për punënë ndë gjithë punët të shënjtëroresë, ari i dhurëtisë, ishte njëzet e nëntë tallande, edhe shtatë qint e tridhietë sheklla, pas shekllësë shënjtëroresë. 25Edhe argjëndi i atyreve që u numëruanë nga përmbëledhëja (ishte) një qint tallande, edhe një milë e shtatë qint e shtatëdhiet’ e pesë sheklla, pas shekllësë shënjtëroresë. 26Nga një bekah për krye, (domethënë) gjymësë sheklle, pas shekllësë shënjtëroresë, për gjithësecilinë që shkonte mbë të numëruarë, nga njëzet viet e përpietë, për gjashtë qint e tri milë e pesë qint e pesëdhietë (shpirt). 27Edhe nga argjëndi i të një qint tallandevet u derthnë shtresat’ e shënjtëroresë, e shtresat’ e kurtinësë, një qint shtresa nga një qint tallande, një tallant për një shtresë. 28Edhe nga një milë e shtatë qind e shtatëdhiet’ e pesë (shekllatë) bëri grepatë për shtyllat, edhe mbuloi përqark krerët’ e shtyllavet, edhe i ngjeshi ato.

29Edhe rameja e dhurëtisë (ishte) shtatëdhietë tallande, e dy milë e katrë qint sheklla. 30Edhe nga këjo bëri shtresatë ndë derët të tendësë pëmbëledhëjesë, edhe theroren’ e ramtë, edhe trirën’ e ramtë për atë, edhe gjith’ enët’ e theroresë, 31edhe shtresat’ e oborrit rreth e rrotullë, edhe shtresat’ e derës’ oborrit, edhe gjithë hunjt’ e oborrit rreth e rrotullë.

Konstandin Kristoforidhi 1884 - Libra nga Dhiata e Vjetër (Toskërisht)

© Interconfessional Bible Society of Albania


© Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë

More Info | Version Index