Search form

të dalëtë 39

1Edhe nga e qielluarta, e e porfyrta, e e kuqeja, bënë rrobat’ e punësë lutëjesë, për të bërë punën’ e lutëjesë ndë vënt të mirë, edhe bënë rrobat’ e shënjtëruara për Aaroninë, sikundrë Zoti urdhëroi Moisinë.

2Edhe bëri efodinë prei ari, e të qielluarte, e të porfyrte, e të kuqeje, e vishnje të dredhurë. 3Edhe rrahnë arinë (edhe e bënë) peta të holla, edhe (e) prenë fije fije, që t’e punoninë për të qielluartënë, e për të porfyrtënë, e për të kuqenë, e për vishnjenë me punë mieshtërie. 4Bënë copat’ e supevet të piekura për atë, piekurë mbë të dy çipet e ati. 5Edhe brezi i qendisurë i efodit mbi atë ishte prei aso gjëje, pas punës’ ati, prei ari, (e) prei të qielluarte, e të porfyrte, e të kuqeje, e vishnjeje të dredhurë, sikundrë urdhëroi Moisinë Zoti. 6Edhe punuanë gurët’ e thonjtë ngulurë ndë shtëpiza t’arta, gërvishturë, sikundrë gërvishten’ unazatë, me emërat’ e të bijet Israilit. 7Edhe i vunë mbi copat të supevet efodit, gurë që të përmëndenë të bijt’ e Israilit, sikundrë urdhëroi Moisinë Zoti.

8Edhe bëri rrasën’ e krahërorit (me) punë mieshtërie, pas punës’ efodit, prei ari, (e) prei të qielluarte, e të porfyrte, e të kuqeje, e vishnjeje të dredhurë. 9Ishte me katrë çipe, dy piesësh bënë rrasën’ e krahërorit një pëllëmbë të gjatë, e një pëllëmbë të gjerë, dy piesësh. 10Edhe ngulnë nd’atë katrë sërë gurësh, sërën’ e sardhit, (e) topazit, e smaragdhësë; këjo (ishte) sër’ e parë. 11Edhe e dyta sërë, thëngjillës, (e) sapfirë, e dhiamant. 12Edhe e treta sërë, ligjyrë, (e) agatë, e amethystë. 13Edhe e katrëta sërë, veryllë, (e) thonjës, e jaspidhë; (këta ishinë) ngulurë ndë shtëpiza t’arta ndë të mbyllurat të tyre. 14Edhe gurët’ ishinë pas emërash të bijet Israilit, dymbëdhietë, pas emërash atyre, (pas) të gërvishturit unazësë, gjithësecili me emërin’ e ti, pas të dymbëdhietë faravet. 15Edhe mbi rrasët të krahërorit bënë vargje ndëpër çipet, punuarë me gërshet prei ari të këthiellëtë.

16Edhe bëri dy shtëpiza t’arta, e dy rrathë t’artë, edhe i shkuanë ndëpër të dy rrathët mbë të dy çipet të rrasësë krahërorit.

17Edhe shkuanë të dy vargjet’ e artë të gërshetuarëtë, ndëpër të dy rrathët që (ishinë) mbë çipet të rrasësë krahërorit. 18Edhe poqnë të dy çipet’ e vargjevet gërshetuarë me të dy shtëpizat, edhe i vunë mbi copat të supevet efodit, mbë faqet parë. 19Edhe bënë dy rrathë t’artë, e (i) vunë mbi të dy çipat të rrasësë krahërorit, ndë buzët t’ati, që (ishte) përbrënda nga ana e efodit. 20Edhe bënë dy rrathë t’artë e i vunë ndë të dy ijet t’efodit përposh, mbë faqet të parë, kundruell së piekurës’ ati, përmbi brest të qendisurë të efodit. 21Edhe lithnë rrasën’ e krahërorit me rrathët’ e ati ndëpër rrathët të efodit me oviskë të qielluartë, që të jetë përmbi brezin’ e qendisurë të efodit, edhe të mos jetë ndarë rrasa e krahërorit nga efodi, sikundrë urdhëroi Moisinë Zoti.

22Edhe bëri sharkën’ e efodit, të endurë, të gjithë prei të qielluarte. 23Edhe (kishte) grykë ndë mest të sharkësë, posi grykë thurakeje, (me) oviskë përqark grykësë, (që të) mos çirei. 24Edhe mbi pëqinjt të sharkësë bënë shegë, prei të qielluarte, (e) të porfyrte, e të kuqeje, (e vishnje) të dredhurë. 25Edhe bënë këmborëza prei ari të këthiellëtë, edhe vunë këmborëzatë ndërmest të shegëvet mbi pëqin’ e sharkësë, rreth e rrotullë ndërmest të shegëvet, 26një këmborëzë e një shegë, një këmborëzë e një shegë, rreth e rrotullë mbi pëqinjt të sharkësë punësë lutëjesë, sikundrë urdhëroi Moisinë Zoti.

27Edhe bënë rrobatë prei vishnje, të endura për Aaronin’ edhe për të bijt’ e ati, 28edhe mitrënë prei vishnjeje, edhe mitrat’ e vogëla stolisurë prei vishnjeje, edhe brekët’ e linta prei vishnjeje të dredhurë, 29edhe brezinë prei vishnjeje të dredhurë, e të qielluarte, e të porfyrte, e të kuqeje, punuarë gërshet, sikundrë urdhëroi Moisinë Zoti.

30Edhe bënë petullën’ e kurorësë shënjtëruarë prei ari të këthiellëtë, edhe gërvishtnë mbi atë shkronja (posi) të gërvishtur’ unaze, Shënjtërimmbë Zonë. 31Edhe lithnë nd’atë një oviskë të qielluartë, që t’(e) mbëlidhinë së sipërmi mbi mitrënë, sikundrë urdhëroi Moisinë Zoti.

32Kështu u mbarua gjithë puna e tendësë përmbëledhëjesë, edhe të bijt’ e Israilit bënë gjithë sa urdhëroi Moisinë Zoti, kështu bënë.

33Edhe prunë tendënë te Moisiu, tendën’ edhe gjith’ enët’ e asai, peronat’ e asai, dërrasat’ e asai, shulet’ e asai, e shtyllat’ e asai, e shtresat’ e asai,

34edhe mbulesënë që (ishte) prei lëkurash deshësh ngjyerë të kuqe, edhe mbulesën’ e sipërme që (ishte) prei lëkurash çakajsh, 35edhe kurtinënë për të mbuluar’ arkën’ e deshmimit, e shulet’ e asai, e shpërblimtorenë,

36truvezënë, gjith’ enët’ e asai, e bukët’ e paravënësë, 37kandilen’ e këthiellëtë, dritat’ e asai, dritatë pas sërës’ atyre, e gjith’ enët’ e asai, e valin’ e dritësë, 38e thimiatarin’ e artë, e valinë për të lyerë, e thimiamënë me erë të mirë, e plafinë për derën’ e tendësë, 39theroren’ e ramtë, e trirën’ e asai të ramtënë, shulet’ e asai, e gjith’ enët’ e asai, lanjëtorin’ edhe shtresën’ e ati, 40kurtinat’ e oborrit, (e) shtyllat’ e ati, e shtresat’ e ati, e kurtinënë për derën’ e oborrit, litarët’ e asai, e hunjt’ e asai, edhe gjith’ enët e shërbesësë tendësë, për tendën e përmbëledhëjesë, 41rrobat’ e punësë lutëjesë, që të bënjënë punën’ e lutëjesë ndë vënt të mirë, (edhe) rrobat’ e shënjtëruara për priftin’ Aaronë, edhe rrobat’ e të bijet ati, që të priftëroninë. 42Gjithë sa urdhëroi Moisinë Zoti, kështu bënë të bijt’ e Israilit, gjithë punënë. 43Edhe Moisiu pa gjithë punënë, edhe na tek kishinë bërë atë sikundrë urdhëroi Zoti, kështu bënë, edhe Moisiu i bekoi ata.

Konstandin Kristoforidhi 1884 - Libra nga Dhiata e Vjetër (Toskërisht)

© Interconfessional Bible Society of Albania


© Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë

More Info | Version Index