Search form

të bërëtë 36

1Këjo (ësht’) gjeneallogjia e Isafit, i cili (është) Edomi.

2Isafi mori grua për vetëhen’ e ti nga të Hanaanit, Adahënë të bilën’ e Elon Hittitit, edhe Abolibamahënë të bilën’ e Anahut, të mbesën’ e Zibeon Hivitit,

3edhe Bashemathënë të bilën’ e Ismailit, të motërën’ e Nebajothit. 4Edhe Adaha i polli Isafit Elifazinë, edhe Bashematha polli Reuilinë,

5edhe Abolibamaha polli Jeushinë, e Jaallaminë, e Korahunë, këta (janë) të bijt’ e Isafit, që i kishinë lindurë ndë dhet të Hanaanit.

6Edhe Isafi mori grat’ e tia, edhe bijt’ e ti, edhe bilat’ e tia, edhe gjithë njerëzit’ e shtëpisë ti, edhe tufat’ e tia, e gjithë bagëtit’ e tia, e gjithë pasëjen’ e ti që fitoi ndë dhet të Hanaanit, edhe vate ndë (një tietërë) dhé (lark) nga Jakovi i vëllai ti, 7sepse gjëja e atyreve (ishte) kaqë shumë, sa nukë munt të rrijnë bashkë, edhe dheu që rrijnë nukë munt t’i nxinte ata, nga puna e bagëtivet atyre.

8Edhe Isafi ndenji ndë malt të Sejrit, Isafi ësht’ Edomi.

9Edhe këjo (është) gjeneallogjia e Isafit, tatës’ Edomitëvet, ndë malt të Seirit, 10këta (jan’) emërat’ e të bijvet Isafit: Elifazi i biri Adahësë së shoqes’ Isafit, Reueli i biri Bashemathësë së shoqes’ Isafit.

11Edhe të bijt’ e Elifazit ishinë Temani, (e) Thmari, (e) Zefoi, e Gatami, e Kenazi.

12Edhe Timna ishte e dashura e Elifazit të birit Isafit, edhe ajo i polli Elifazit Amalikunë, këta (ishinë) të bijt’ e Adahësë së shoqes’ Isafit.

13Edhe këta (janë) të bijt’ e Reuelit: Nahathi, e Zerahu, (e) Shammahu, e Mizzahu, këta ishinë të bijt’ e Bashemathësë së shoqes’ Isafit.

14Edhe këta ishinë të bijt’ e Abolibamahësë, së bilës’ Anahut, së mbesësë Zibeonit, së shoqes’ Isafit, edhe ajo i polli Isafit Jeushinë, e Jaallaminë, e Korahunë.

15Këta (ishinë) krerët e të bijvet Isafit: të bijt’ e Elifazit të paralinduriit Isafit, kryet’ e Temanit, kryet’ e Omarit, kryet’ e Zefoit, kryet’ e Kenazit, 16kryet’ e Korahut, kryet’ e Gatamit, (edhe) kryet’ e Amalikut, këta (ishinë) krerët’ e Elefazit ndë dhet të Edomit, këta (ishinë) të bijt’ e Adahësë.

17Edhe këta (ishinë) të bijt’ e Reuelit të birit Isafit: kryet’ e Nahathit, kryet’ e Zorahut, kryet’ e Shammahut, kryet’ e Mizzahut; këta (janë) krerët’ e Reuelit ndë dhet të Edomit, këta (janë) të bijt’ e Bashemathësë së shoqes’ Isafit.

18Edhe këta ishinë të bijt’ e Abolibamahësë së shoqes’ Isafit: kryet’ e Jeushit, kryet’ e Jaallamit, kryet’ e Korahut; këta (ishinë) krerët’ e Abolibamahësë së bilës Anahut, së shoqes’ Isafit.

19Këta (janë) të bijt’ e Isafit, i cili ësht’ Edomi, edhe këta janë krerët’ e atyreve.

20Këta (janë) të bijt’ e Seir Horitit, të cilëtë rrininë nd’atë dhe: Llotani, e Shobali, e Zibeoni, e Anahu,

21e Dishoni, e Ezeri, e Dishani, këta (janë) krerët’ e Horitëvet, djemt’ e Seirit ndë dhet të Edomit. 22Edhe djemt’ e Llotanit (ishinë) Hori e Hemami, edhe e motëra e Llotanit (ishte) Timna.

23Edhe djemt’ e Shobalit (ishinë) këta: Allvani, e Manahathi, e Ebali, (e) Shefoi, e Onami. 24Edhe këta (janë) djemt’ e Zibeonit: edhe Ajahu, edhe Anahu, ky (ësht’) ay Anahu që gjeti ujëratë ndë shkretëtirët, kur kulloste gomarët’ e t’et Zibeonit. 25Edhe djemt’ e Anahut (ishinë) këta: Dishoni, e Abolibamaha e bila e Anahut. 26Edhe këta (janë) djemt’ e Dishonit: Hemdani, e Eshbani, e Ithrani, e Herani. 27Djemt’ e Ezerit (janë) këta: Bilhani, e Zaavani, e Akani.

28Djemt’ e Dishanit (janë) këta: Uzi, e Arani.

29Këta (janë) krerët’ e Horitëvet: zotëri Llotani, zotëri Shobali, zotëri Zibeoni, zotëri Anahu, 30zotëri Dishoni, zotëri Ezeri, zotëri Dishani; këta (janë) zotërit’ e Horit, ndërmest zotërivet ndë dhet të Seirit.

31Edhe këta (jan’) ata mbëretëritë që mbëretëruanë ndë dhet të Edomit përpara se të mbëretëronte mbëret mbi të bijt të Israilit. 32Edhe Bella i biri Beorit mbretëroi ndë Edom, edhe emëri i këti qyteti (ishte) Dinhabah.

33Edhe Bella vdiq, edhe ndë vënt t’ati mbëretëroi Jobabi i biri Zerahut nga Bozraha. 34Edhe Jobabi vdiq, edhe ndë vënt t’ati mbëretëroi Hushami nga dheu i Temanit. 35Edhe Hushami vdiq, edhe ndë vënt t’ati mbëretëroi Hadadi i biri i Bedadit, i cili u ra Midianitëvet ndë fushët të Moabit, edhe emëri i këti qyteti (ishte) Avith. 36Edhe Hadadi vdiq, edhe ndë vënt t’ati mbëretëroi Samllahu nga Masrekaha. 37Edhe Samllahu vdiq, edhe ndë vënt t’ati mbëretëroi Saulli nga Reovotha (që është) përanë lumit. 38Edhe Saulli vdiq, edhe ndë vënt t’ati mbëretëroi Baallhanani i biri Akborit. 39Edhe Baallhanani i biri Akborit vdiq, edhe ndë vënt t’ati mbëretëroi Hadari, edhe emëri i këti qyteti (ishte) Pau, edhe emëri i së shoqes’ ati (ishte) Mehetabellë, e bila e Matredit, e mbesa e Mezahabit.

40Edhe këta (janë) emërat e zotërivet Isafit, pas fëmijëvet atyre, (e) pas vëndevet atyre, (e) pas emëravet atyre: zotëri Timnafu, zotëri Allvahu, zotëri Jethethi, 41zotëri Aholibamahu, zotëri Ellahu, zotëri Pinoni, 42zotëri Kerazi, zotëri Temani, zotëri Mibzari, 43zotëri Magdielli, zotëri Irami, këta (janë) zotërit’ e Edomit, pas vëndesh atyre ndë dhet që patnë ndenjurë, ky (ësht’) Isafi, i ati i Edomitëvet.

Konstandin Kristoforidhi 1884 - Libra nga Dhiata e Vjetër (Toskërisht)

© Interconfessional Bible Society of Albania


© Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë

More Info | Version Index