Search form

të bërëtë 46

1Edhe Israili si u ngrit bashkë me gjithë gjën’ e ti, erdhi ndë Beer-sheba, edhe i pruri kurban Perëndisë t’et Isaakut. 2Edhe Perëndia i tha Israilit natënë nd’ëndërrë, tuke folë: Jakov, Jakov. Edhe ay tha: Ç’është? 3Edhe tha: Unë (jam) Perëndia, Perëndia i tyt et, mos u frikëso të sbreç ndë Egjyptëri, sepse kam për të bërë ty atie komp të math, 4unë do të sbres bashkë me ty ndë Egjyptëri, edhe unë me të vërtetë do të të ngjit prapë, edhe Josifi do të vërë duart’ e tia mbi syt të tu.

5Edhe Jakovi u ngre nga Beer-shebaja, edhe të bijt’ e Israilit vunë Jakovinë, t’an’ e tyre, edhe djemt’ e tyre, edhe grat’ e tyre, mbi qerret që kishte dërguarë Faraoni për të ngritur’ atë. 6Edhe ata muarrë bagëtit’ e tyre, edhe gjën’ e tyre që patnë fituarë ndë dhet të Hanaanit, edhe erdhë ndë Egjyptëri, Jakovi edhe gjithë fara e ati bashkë me atë, 7bijt’ e ti, e bijt’ e bijet ti bashkë me atë, bilat’ e tia, e bilat e të bijet, e gjithë farën’ e ti e pru me vetëhe ndë Egjyptëri.

8Këta (janë) emërat’ e të bijet Israilit që hynë ndë Egjyptëri: Jakovi edhe të bijt’ e ati: Ruvini i pari dial’ i Jakovit, 9edhe të bijt’ e Ruvinit: Hanoku, e Fallu, e Hezroni, e Karmi.

10Edhe të bijt’ e Simeonit: Jemuelli, e Jamini, e Ohadi, e Jaqini, e Zohari, e Shaulli i biri një gruaje Hanaanite.

11Edhe të bijt’ e Leviut: Gershoni, (e) Kohathi, e Marari.

12Edhe të bijt’ e Judhësë: Eri, e Onani, e Shellahu, e Farezi, e Zarahu, po Eri e Onani vdiqnë ndë dhet të Hanaanit. Edhe të bijt’ e Farezit ishinë Hezroni e Hamulli.

13Edhe të bijt’ e Issaharit: Tolla, e Favahu, e Jobi, e Shimroni.

14Edhe të bijt’ e Zabullunit: Seredi, e Elloni, e Jahleeli.

15Këta (janë) të bijt’ e Leahësë, që ja polli Jakovit ndë Padan-aram, bashkë me Dinahënë të bilën’ e ati, gjithë shpirtëratë, të bijt’ e ati, e të bilat’ e ati (ishinë) tridhiet’ e tre.

16Edhe të bijt’ e Gadit: Zifioni, e Haggi, (e) Shuni, (e) Ezvoni, (e) Eri, e Arodi, e Arelli.

17Edhe të bijt’ e Asherit: Jimnahu, e Ishuahu, e Isui, e Beriahu, e Saraha e motëra atyre, edhe të bijt’ e Beriahut: Heveri, e Mallqieli.

18Këta (janë) të bijt’ e Zillpahësë, që ja dha Llavani Leahësë së bilësë, edhe këta ja polli Jakovit, gjashtëmbëdhietë shpirt.

19Të bijt’e Rahilësë së shoqesë Jakovit: Josifi e Veniamini.

20Edhe Josifit i patnë lindurë ndë dhe të Egjyptërisë Manassehu e Efraimi, të cilëtë ja polli Asenatha e bila e Potiferahut priftit Onit.

21Edhe të bijt’ e Veniaminit (ishinë) Bellahu, e Beqeri, e Ashbeli, (e) Gera, e Naamani, (e) Ehu, e Roshi, (e) Muppimi, e Huppimi, e Ardi.

22Këta (janë) bijt’ e Rahilësë që ja polli Jakovit, të gjithë katrëmbëdhietë shpirt.

23Edhe të bijt’ e Danit, Hushimi.

24Edhe të bijt’ e Naftalit: Jahzeeli, e Guni, e Jezeri, e Shillemi.

25Këta (janë) të bijt’ e Billhahësë, të cilënë Llavani ja pat dhënë Rahilësë së bilësë; edhe ajo i polli këta Jakovit, të gjith’ (ishinë) shtatë shpirt.

26Gjithë shpirtëratë që hynë ndë Egjyptëri bashkë me Jakovinë, të cilëtë kishinë dalë nga zorrët’ e ati, përveç gravet të bijet Jakovit, të gjith’ (ishinë) gjashtëdhiet’ e gjashtë shpirt. 27Edhe të bijt’ e Josifit që i patnë lindurë ndë Egjyptëri (ishinë) dy shpirt; gjithë shpirtërat’ e shtëpisë Jakovit, që hynë ndë Egjyptëri, ishinë shtatëdhietë.

28Edhe (Jakovi) dërgoi Judhënë përpara ati te Josifi, që të sbriste përpara ati ndë Goshen, edhe erthnë ndë dhe të Goshenit. 29Edhe Josifi zuri qerren’ e ti, edhe hipi t’i dilte përpara Israilit t’et ndë Goshen, edhe kur pa atë, ra mbi qafët t’ati, edhe klau shumë herë mbi qafët t’ati. 30Edhe Israili i tha Josifit: Le të vdes tashi, që pashë syt’ e tu, sepse ti qënëke po gjall.

31Edhe Josifi u tha të vëllezëret, edhe shtëpisë t’et: Unë do të ngjitem, e do t’i ap zë Faraonit, e t’i them: Tem vëllezër, edhe shtëpia e tim et, që (ishinë) ndë dhe të Hanaanit, erthnë tek unë, 32edhe njerëzit (janë) bari, sepse (janë) njerës që ushqenjënë bagëti, edhe kanë prurë dhënt’ e tyre, e lopët’ e tyre, edhe gjithë ç’kanë. 33Ndë u thirrtë juve pra Faraoni, t’u thotë: Cila është puna juaj? 34Thojni: Shërbëtorët’ e tu jemi njerës që ushqejmë bagëti që nga dielmëria jonë gjer tashi, edhe neve edhe atëritë tanë, që të rrini ndë dhet të Goshenit, sepse Egjyptianët’ e kanë të ndyrë çdo bari dhënsh.

Konstandin Kristoforidhi 1884 - Libra nga Dhiata e Vjetër (Toskërisht)

© Interconfessional Bible Society of Albania


© Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë

More Info | Version Index