Search form

1 Korin 8

Tahi yifonm rim htahuka nuwa rikat ka Kristenm yakfot o nhai?

(Sapta 8–10)

Tahi rmonm rim htahuka nuwa rikathu mrokfot

1Tahi rmonm rim htahuka nuwa rikathu ya nmbuhat kfo ttiwonmokma. Nd mrokfotn tfit kfo ptharuhanko.+ Wom Kristen yimam kfo kangm, “Tahi rmonm rim htayuk yeshriroh ye hik yuham nom nhai wom mmokahnomm, nom bi tawisaf bugewunom. Ndm rom hifam. Nd yeshrim rimakhato yak yerahnomm, Bro Nkifrar nhai faso htiruhatrnom.” Hifa kfiwum. To tfit kfiwa, ndhtet dukefet yimaroh mrokfom kfo pthaneft, nhai wom nfri Kristenm dukahato pthakahm. Mrokfom be kfo grhanano kfo pthewumm. Wom Kristenm afo hti dukahato tamoh mrokfom kfo pthanefm, ndm hifa. Tfit womm wanyruhamn dukefm yakruhamn myakitoh trpaknirahmt Bro Nkifrarhu mrokfot. 2Yimam kfo yamukam, “Nom tahi rmonroh tamoh tamoh yeshri ye yuham nom nhai bi wom mmokahnom, nom bi kak bugewunomm yeshri ye yuham.” Na kfiwa ndhtet kfet yimam kfo furewum, nhai tafi dukefm yakkahm. 3Yimar marbitn Bro Nkifrar htewar Bro Nkifrar bi htitworr.

4Tahi rmonm rim htahuka nuwa rikathu ya nmbuhat nom Kristennmoh htiyeft inji htitnom, nkifra tahi rmonm nhai yafotha duhatem. Yo htitnom, nhai Bro Nkifrar kanjohot nkifrar ndar bbinysoft rhukahr. Nhai. Rpa Bro Nkifrarpar ndar yuht bbinysoft kakitohwort. 5Rom tom yimam kfo yamuka kmi yarhm, tek yarhm, tkit nkim, tangi tangiroh nkifram, yo mar gunyr, yamt, mim, foh nungam yiram tamoh tamohm kfo tndhet bugam korhm. Kangm nmoh nkifra shrem. Ndm rom hifa nd tndh mrokfom korhm, 6to nom Kristennmoh htiyeft htitnom, rpa Bro Nkifrarpayer. Rorn tor nmoh Yifemr. Rorrpar kfomor tamoh tamohm nom htitam dborhamom. Yo yimanom rorn hingrnamornom. Hingrnahato nmoh dukefmpno, yima yuhu bugampno toh hikwonomr. Yo rpa Bro Nungothetrpar korhr, ndr Jisas Kraiser. Tamoh tamohm rorn hingrnamorm. Ror kfiwur nom korhnom.

7Wom Kristenm nhai mekahm, nkifra tahi rmonm yafotha duhatem. Rom bi hti hnamoumm tahi rmonm yemrom rim htahehato bbukeft hingrnamoahat. Ndnettn nd nkifra tahi rmonm rim htayuk yemrom yanyeft bok dukefm kekwomm. Wom dukefr kangrm wayak wayakomm, tfit wom dukefr kangrm mirahko ayak ayanomm nd nkifra tahi rmonm htayet yemrom. Ndhtet bok dukefm yekwamn yima yuhum be krho htatewumm. 8Mirahko ka yeshr ye yuhamn Bro Nkifrarpno brbo yirahnom. Nhai. Bro Nkifrar nhai nd yeshr ye hik yuham dukakahr. Nd yeshrim rimakhato yak yerahnomm, Bro Nkifrar nhai faso htiruhatrnom, o kfo kurrahnomm nd tahi rmonm htayuk yeshrim, nhai toh marnyaruhatnom Bro Nkifrarhu nyingampno. 9To niko bi ritohngotaket Kristenko dukefmpno niko nkifra tahimpno rim htayuk yemrom yakfot. Nfri Kristenroh nyingampno niko ye fura bofura duha. Rom kfo kuryuk yeshrim niko rihtiyakhato yeruhammn yima yuhum tfit mkrhotarahmm.

10Ni yima bi Kristen tohngotetn nd tahi rmonm htayuk nuwa rikat yak yanyeft afo rihti ahtihato yak yiyaknikfot. Wom nfri Kristenr rorhu yima yuhur yuhure yonenrohr kanjo rhu hanyetr, rorhu nyingampno yak yerahn, to be ror inji mhti wofnnihato yerahr. 11To be ninn mrokfot yiraht. Nd Kristenr bi Kraisr nohhato nrfa htiyakmor ninn fe nhehmotnr ror yehato suhmor. 12Wawanyko. Wom Kristenm tafi tohngot duhatm rroh yima yuhum yuhure yon mumenrohm kanjo yuhure korhmm. To niko inji narahkomm niko Kraisrpno mrokfetko rhurahko. 13Ndnettn na wom yemropat yehato wom Kristenr mhti wofnnihato yehato fsuhr, to be na nhai tfit ndhtet yemropat wom yiha womroh nyingampno yakfot.

Bro Nkifrarhu Mrokfot

© 2013-06-11, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index