Search form

Aposer 26

Porr King Agriparpno kfo pthamo yuhat

1Agripar kfo memorr Porr, “Ninhu mrokfom wakfo ptha dbruftwanm.” Porr inji wanyhato tirt kasinyanihato kfo ptha memor, 2“King Agripa, na duka kanga, hifa nanhu mrokfom ninpno ptharhotanm afo wanyrahnm. Judam kfo pthamo mrokfom tawo tfit nanhum ptharhotanm afo wawanyswanm. 3Nom Judanom nmoh toh nmbuham, nmoh yirmoht, tamoh tamoh dukefm ni bi tawisafete. Ndnettn kanga afo rhu wawanyswanm nanhu mrokfom. Mirahn bi ahhreka.

4Na habhiyena ritohakmohat tukanhu kantriko toh yo Jerusalemko toh inji toh hnamoya. Nanhu rhu toh nmbuham Juda bugam hti hnamomm. 5Bingot bi rihtiyakmoma. Kangm nanhu nefm womm akfo ptha srh nuhasnomm to nhai mrokfom. Htimoma na toh hnamohat. Na Farisiroh toh yuham toh hnamoya. Rroh nefm be tu yima duka marnyahato rim tohnikfot. 6Na asha kot tohwohat, na bi Bro Nkifrar nmoh nkiframpno kfo htaniyuk mrokfom na yakitohhato kanga fipett rhuraht, rom inji hti namburhato kotimwoma. 7Nmoh 12-pela tangim Bro Nkifrar yiha yiha yifung mar kfo tatohato kakitohwonomr. Bro dukefm Bro Nkifrar yihato duka kangnom, ‘Afo ror kfiwa nefm afo htirahnom.’ To kinge, na to nd dukeft duka hasiwota rom ndt htihato kotimwoma. 8Tamohmpno niko womko kfo yamukako, ‘Nom mduka nhiyekwonom Bro Nkifrarhu noheh yimaroh tfit kasinyaneft?’ Wadukako, Bro Nkifrar bi kfomor yimaroh kasinyaneft kasinya mifrahrm.

9Bingot na tohmohat boknambok nefm namoam memoa, ‘Nasaret thof Jisasrhu yufat amifnahnit.’ 10Na Jerusalemt tohhato nd nefm namoahat bro prisroh tngtn hikhato bok yimam Jisasr hikmoam yakmoayanmn kalabus htamoanm. Waskfot kfomoahat na rompno fknehato kfo memounom, ‘Wawaskomm.’ 11Na nd Kristen yimam riyak bebakmohat turoh rhu rifinyuk rmonm hik hafknehato rim ki bokiyakmoanm. Memoa, ‘Inji ayak bebkahtanm Bror yafho thurahmr.’ Yima yuhur nambur kihhato fitoh fitoh taunm tohetm afo rim hikak mhikakmoanm nhai rroh wom kafrohyuk tkitm.”

Porr kfo pthamor rorhu fasoh nefm mong trohhato Jisasr hikmo yuhat

12“Bro prisroh tngtpno memoya, ‘Yiruha Kristenroh yakt.’ Damaskusko yita yihotar yimoya. 13Yihotat yau hanymoyann dany marrn wom nukeft yura moun yuhat fawihnamot. Be tu mfro mif funamot. Marrhu funeft rot be inji. Funeft nann fak yukiohmot. Nanpno yau hanyuk yimam nd funeft rpat fak bugamotnom. 14Nd funeft yakmottnom nd yau hanyuk yima buganom bbinysoft suhnasuhmonom. Suhnasuh hanyetnomn wom tngt Hibrukfotn kfo memot, ‘Sor Sor, na tamoh dukeftpno be kak bebwona? Ni be tu huhra krt tu frtatotwo.’ 15Na nd tngt wanyhato kfo ttiwonmoya, ‘Broye, ni frohe?’ Bror kfo memor, ‘Na Jisasa. Ni nd niwa nefm Kristenmpno nhai romn yak bebkahn. Nann kak bebwo. 16Be tfit wasinya watohn. Ni bi nanhu mrokfothu kfo hta htfasyuk yima bi kak htewann. Nd dukeftpno mifnahann. Yo ni asomif htitwa nefm, kto yak nuhasruha nefm, nd ndm wakfo srh nuhas hanyswanm. 17Ninhu toh nmbuhat tfit nndo yak htaruhant. Tunhu kmi thofm yo yima tangim, ndm yak beb thombat nann hbhakruhann. 18Nann yakrhoyann nyinga kunyjet nyinga kunyjetm ninn nyingam yak dborha htfasrahnm. Nyingam yak dborharuhatnm yima yuhum yak kebokthato kspitat htanyhato mar tafont rim tohrahm. Satanr ki jbkaftewohat nd mtitikt mfrtebikrnihato Bro Nkifrar-pno rim tohrahm. Inji nahato rroh fasoh fasoh nefm yak thuhato be nd bi na hiket yimampno yufa yakhato Bro Nkifrarhu yonm rhu bugarahm.’”

Porr Agriparpno turhu misin hingrneft kfo pthamo yuhat

19“King Agripa, na nd nefm htimohat nhai rorhu tngt hanyjborna-rmoyant. Nhai. 20Na wany yakiohato rorhu mrokfom tuha Damaskus yo Jerusalemko yo yima tangimpno mrokfot kfo ptha htfas bugamoyant. Kfo memoyanm, ‘Niko yima yuhum wayak kekutkahkomm Bro Nkifrar wahikko. Hikhato tu yima yuhu yak kekutet yimam tohwa kanjo inji tohkfot.’ 21Nd nd nefm namota Judam yiro rmont fakmoma. Yakhato kangm, ‘Awasnomr.’ 22Bro Nkifrar toh tkaf hnamora, nhai yafho thurmora. Yakitoh hnamotra na tohhato na href asha tohhato mrokfom pthiwotanm yima furam, yufet yimam rpat wanukwomm nanhu mrokfom. Na pthiwa mrokfom nhai wom fitoh mrokfom pthakaha, bi nd nkiframpno profetm ptha htayuk mrokfom yo Mosesr ptha htayuk mrokfom ndm pthiwa. 23Nd nkiframpno pthayuk mrokfom kfo hta memom, ‘Kraisr krhopam yakhato nohhato tfit sinyarahr. Sinya thombat rorn sinya gngonrahrm wom yimam. Sinyahato yima tangim minrfa htiyak yuhat kfo ptha nuhasrahrm.’”

Porr Agripar kfomor Brorhu hikneft

24Porr inji inji mrokfom pthamotrm Festusr wafohrfatmor, “Por ni ka bi mumiwun. Masat skurwann nd safekfotn bi kak mumiwutn.” 25Tfit Porr sinyahato kfo ptha memor, “Bro yima Festuse, na nhai mmohato mrokfom pthakahanm. Tu mrokfot kfiwa. 26Kingr, ror nd mrokfom bi wanyeter ndnetann nhai yakrmehato ptha nuhas hekahanr. Nd na pthiwa mrokfom bi turhu nyingaye htimorm to turhu yimbhindange wanymorm. Nd na kfiwa nefm nhai be yak hamong-rmom. Yima yimam hti bugamomm. 27King Agripa, profetm pthiwa mrokfom nine wany yakiowonm? Awi htitann wany yakiowonm.”

28King Agripar sinyahato kfo ptha memor, “Pore, ka be kak kekut twanhiwuna?” 29Porr memor, “Yihof href, yihof href na kfo bruttna kanga nini ndar wany yakitohwa yima bugako kanga asomif na Jisasr hikwa kanjo wahikko. Mirahko ka na kalabus tohneft kfiwurnom. Nhai.”

30Porr inji kfonimotr be nd kingri Festusr, Bernaisit, yo wom yimam rpat tohmom fnahnimom. 31Fnahnihato tum rim toh rifinyhato kfo ptha memom, “Ndar yimar nhai wom neft namotr yamukanom, awasnomr o kalabus atohr.” 32Agripar sinyahato Festusr kfo memorr, “Ndar yimar be Sisarpno rorhu mrokfom ahta duhat yirm be href fnahrfor.”

Bro Nkifrarhu Mrokfot

© 2013-06-11, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index