Search form

Rom 9

Bro Nkifrar Isrermpno namo nefm, ndm Porr kfo ptha srhmor

(Sapta 9–11)

Porr mfro yuhuwafmorm Isrerm

1Na tu Kraisrpno toh tkafwa yimaya, ndnetann na nhai wom mrokfom kfo furakaha. Tu Bro Nkifrarhu Yafothatn nanhu yima toh rawofr yorhwatta nanhu yima yuhur kfo kangr na kfiwa mrokfom kfo mifwanm. 2Na tukanhu garbn yimatm Kraisr mong trohmotmr nanhu yima yuhur nhai tu marnyakahr. Nd dukeftpno yima yuhurio rikrho hmbritewarane, be. 3Nanhu yima yuhur duka kanga, nanhu tangiyemromn ayakmiyakr. Ndnettn be Kraisr nanhu yima yuhur ahikr, to be kfo bruttnar-fotanr nanhu yufat yak thuhato tfit rroh yufamn htarfor. 4Rom tu Isrer frikeftuhem. Nd Isrer frikeft Bro Nkifrar kfo memor, “Isrerm tom tu nkifra tannefenm.” Romn Ijift toh tanyhato tfit kmiko yimohat, turhu nukafat tohakmoatt rom be nd nukafat hti hti yimoum. Yo turoh nkiframpno Bro Nkifrar mrokfom nafak dbakafmomm. Yo Mosesrpno Isrerroh toh nmbuham kfo boririfhu nuhashato lotu yuham kfo hta bohta nuhasmorm. Yo tamoh tamoh kfo hta mrokfom rompno rhuyukm ndm bi kfo nuhas bonuhas bugamorm. 5Turoh nkifram, Abraham Aisak Jekofrom, Bro Nkifrar fak htamorm. Nd rroh frikef yuhat niayuk mettn nom hbhakyuk yima Kraisr tfit hiyaumotr. Nd yima Kraisr tu yura myorhekwa Nkifrayer. Nd dukeftpno yiha yiha nom rorhu yufat kfo yuta hagrhahany, yuta hagrha hanye, be. Nmoh dukefm to be inji duka hanykfot.

Bro Nkifrar Isrermpno namo nefm ndm Porr pthamor

6Kanga, bok Isrerm nhai nd nom hbhakyuk yima Kraisr yakitohkahmr. To mirahko ka Bro Nkifrar Isrerroh rituhakhato rorpno yarim tohnefthu kfo hta mrokfot ka fafhomort. Nhai. Yo to mirahko ka Isrer bugam ka Bro Nkifrar rituhak bugamormn rorpno yarim toh bugamom. Nhai. 7Yo mirahko ka Abraham frikef yuhathu yima bugam ka Bro Nkifrar yakmormn rorpno yarim toh bugamom. Bro Nkifrar yihato Abrahamr kfo memorr, “Aisakrhu yonrpam kfo miruha ninhu yon frikefet.” 8To bi asot tu mrokfo yimbu yuhat. Mirahko ka be nd yima Abrahamr nasfuryuk yon bugamn Bro Nkifrar rituhakmor. Nhai. Nd Bro Nkifrar kfo htayuk yima Aisakrhu yon frikefrpatn Abrahamrhu yon frikefet. Ismerrhu yon frikeft fak yiritiyafmort. 9Nd kfo hta mrokfot Bro Nkifrar kfomot inji kfomort, “Na nia thombat tuka kfo htamo niayuk yiharn ninhu met Sarat yon yindarir hiyauraht.”

10Yo womte Rebekathu yon fant hiyauyuk yon husfhu tndht dukakfot. Rothu yonfhu yifemr rpar, nmoh nkifra Aisakr. 11-13Nd Aisakrhu yon husf tafi nur duhatfn yo tafi wom nefm na duhatfn Bro Nkifrar Rebekat kfo memort, “Najemr, tfit nmemrhu yinhitn tohrahr.” Rebekat hiyaumo yonf womrpar Bro Nkifrar htihato fakmor. Yakmohat Bro Nkifrarhu rfa borngtn Bro Nkifrar kfo memor, “Jekofrpar hti wofnhato fakmoya. Isor nhai.” Bro Nkifrar yima yakneft nhai yimam niwa nefm htihato yakkahrm. Nhai. Be turhu hti fijo kekworm.

14Bro Nkifrar inji namohat to nom finji kforuhanom? Ka kfo mirahnom nhai hti nhta marnyahato yak nhta marnyarmorf? Nhai mif. 15Bro Nkifrar Mosesrpno kfo memorr, “Na wom yimar kanga ayuhuwafa, yuhuwafwanr. Kanga wom yimar ayak marnyaya, kak marnyewanr.” 16To be ndnettn Bro Nkifrar nhai be yimam dukiwa dukef yuhatn o niwa nefm htihato hikkahr. Nhai. Be yuhuwafhato kekworm. 17Bro Nkifrar king Feror kfomohat Bro Nkifrarhu rfa borngt kfo kangt, “Ni Fero king yufat yakmohat nann fak htamoyann. Memoya, ‘Feror nanhu kfoyuk mrokfom hanyjborna-ruhatrm nanhu bbuka rifhur yak nuhasruhanr. Yimam nanhu nefm kmi kmim kfo nuhas htfasruhatmm wanyrahmm.’” 18Ndnettn duka hik marnyakfot. Bro Nkifrar kangr, wom yimar ayuhuwafanr, nd yimar yuhu-wafworr. Yo kangr womrhu yima yuhur atahisar nd yimarhu yima yuhur tahisewarn nhai wany yakiokahr Bro Nkifrarhu mrokfefm.

19Nikmoh womr sinyahato kfo mirahra, “To nanhu yima yuhur tahisewohat tamohmpno Bro Nkifrar tfit nann kfo huttwar? Nhai be nanhu kfotpno yima yuhur inji tahisarmor. Nhai. Tu Bro Nkifrar kfomotr nanhu yima yuhur inji tahisamor. Nhai wom yimar Bro Nkifrar kfo htayuk mrokfo dukef yuhar kfo kekuthato rorn wom dukefr tfit kfo pthakfot. To Bro Nkifrar finji htihato kfo yamukarnom, ‘Niko fasoh nmbuhat htewuko?’” 20To ni tamohtet yimann Bro Nkifrarhu dukefm kfo wokruhanm? Tu Bro Nkifrar hingrna htamo yimayeko, nhai tfit nikomn kfo wokkfot rorhu dukefr. Roht nhai tfit tngett rhuhato tfit nd roht hingrnayuk yimar kfo merfotr, “Tamohmpno inji hingrna nhtena?” 21To mirahn ka nd roht hingrnayuk yimar ka nhai hingrnarfotrf hushtet rohf. Nhai. Turhu duka fijo, hus rohf hingrna nhtarforf rpa dif kranyjihaye. Womr hingrna marnya bomarnyahato wandfa marnyarforr bro yiharparoh roh mskayukr. Womr be hingrna furarforr yiha yiha roh mska hasoyukr.

22Bro Nkifrar turhu duka fijo yimam fak htamorm. Yimam fasoh nefm namohat bi yak batingotrmorm. To nhai, be afo kukatoh marsisa hasomourm. 23Womm bi hti htamorm. Memor, “Afo yukatoh marsisahato yak nuhasruhanm nanhu dborioh nefm.” Memor, “Nd nd yimamn yuhuwafhato hifa rhu nmbuhat hirhoyanmn nanpno tohrahm.” 24Nd Bro Nkifrar yuhuwafwa yimam, to nd Bro Nkifrar bi yak htamo yimanom yuhuwafwor. Nhai Judarpanom yak htarmor. Yima tangiroh wom rpa rpa yimam fak htamorm nd dborioh rhu nmbuhathu yakneft. 25Bingot Bro Nkifrar profet Hosearpno kfo memor,

“Fitoh fitoh kmim nhai nanpno brbo niarmoam

kto nanpno brbo nierahm.

Fitoh kmim nhai nanhu yima yuhurn rhurmoam

kto nanhu yuma yuhurn rhurahm.” Hos 2.23

26Yo, “Wom wom kmim nanpno yarim fnahne duham

kto tfit yimam yutarahmm, ‘Hta nngrajohet Nkifrarhu yon kunys.’” Hos 1.10

27Aisaiar Isrerm dukahato nd kfomo mrokfotn kfo memor,

“Isrerm nasfurhato yonmari rifuhetm rhu thoft,

ndar nungurtik furam kanjo rhu thoft,

to mirahko Bror ka yak bugarahrm. Nhai.

Dfikenrpam yakrahr.

28Bro Nkifrar nhai wom kukna-ruhatr kotkfothu yakitohneft.

Yima yimaroh yak hanyuk krhopam bi hajohetm rhurahm.

Kotkfot yakitohni thombat to be yudbat turoh krhopam fknirahm.” Ais 10.22-23

29Bingot Aisaiar kfomo mrokfot kfo memor,

“Be nd tu yura myorhekwa Nkifrar nhai womenm ayak htani duha arhur,

to be Sodomti Gomorat kanjo nhombrahato mibatini-rfonom.” Ais 1.9

Isrerm nhai tu Bro Nkifrarhu mrokfot yakitohhato dborioh yimam tohrmom

30To finji tfit kforuhanom? Yima tangim nhai wom dukefm duka marimoam, “Wom yihotam ahikkah-nomn Bro Nkifrar yak wus bowus-rahrnom.” Nhai. Be inji rhu furamoum. To gutnius mrokfot wanymohat nd yuhatn hikmom. Nd yuhat hikhato rroh yima yuhum Bro Nkifrar fak wus bowusmourm. 31To Isrerm wom dukeft fakmotm. Romn duka memoum, “Nko fitoh yuhatn hikruhanomn Bro Nkifra yak wus bowusruharnom?” Nd dukeftpno memom, boririfhut hikrahnom. To nhai. Boririfhut hik nhombratimoumt. To nhai Bro Nkifrar htihato rroh yima yuhum yak wusrmorm. 32Tamohmpno Bro Nkifrar nhai yak wusrmorm? Mirahko ka Isrerm Jisas Kraisrhu dukefrn tohmom. Nhai. Boririfhurpat hikhato memoum, “Ka nd yuhatn Bro Nkifrar yak wus bowusrahrnom.” To nhai, nhombrati nhombratihato buha rhuyuk tahirn htakmotrm suh nasuh bugamom. 33Bingot Bro Nkifrar profet Aisaiarpno kfo memor,

“Wawanyko. Wom tahir taun Saiontn htiwanr.

Nd tahirn htakruhatrm suhrahm.

To yimam ror hikruham nhai suhhato yak nambtng-ruhatm.” Ais 8.14, 28.16

Bro Nkifrarhu Mrokfot

© 2013-06-11, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index