Search form

Hechos 1:24-25

24-25Tyolaneiⁿna nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, tyoluena:

—ꞌU Ta na mawaꞌnaⁿꞌ naquiiꞌ nꞌom chaꞌtsondye nnꞌaⁿ, caꞌmo̱ⁿꞌ cwaaⁿ cwii na wendye naⁿmꞌaⁿꞌ na nncwjiiꞌndyuꞌ na nntseijomñe ñequio nnꞌaⁿ na maꞌjñoomꞌ tsꞌiaaⁿ ꞌnaⁿꞌ. Nntseinoomñe tsaⁿꞌñeeⁿ tsꞌiaaⁿ na ñeseixmaⁿ Judas na jnda̱ tjeiꞌñe, ndoꞌ jnda̱ tja yuu tseixmaⁿ na nncjaa cantyja ꞌnaaⁿꞌ jnaaⁿꞌ.

26Quia joꞌ tyꞌena xꞌiaa cha mꞌmo̱ⁿnaꞌ ꞌñeeⁿ nleijnoomꞌ tsꞌiaaⁿꞌñeeⁿ. Ndoꞌ teijnoomꞌ Matías. Joꞌ chii tyꞌoomnaꞌ jom tsꞌiaaⁿ chaꞌxjeⁿ tsꞌiaaⁿ na mꞌaⁿ canchooꞌcwii apóstoles.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index