Search form

Hechos 1:8

8Sa̱a̱ quia na jnda̱ jndyo Espíritu Santo naquiiꞌ nꞌomꞌyoꞌ, quia joꞌ nñequiaaⁿ na nlaxmaⁿꞌyoꞌ najndeii na cwiluiiñê. Ndoꞌ nntjeiꞌyuuꞌndyoꞌ cantyja ꞌnaⁿ ja naquiiꞌ tsjoom Jerusalén, ñꞌeⁿ chaꞌwaa tsꞌo̱ndaa Judea ñꞌeⁿ ndyuaa Samaria, ndoꞌ hasta chaꞌwaa nnom tsjoomnancue.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index