Search form

Hechos 10

Pedro ñequio Cornelio

1Tsjoom Cesarea tyomꞌaaⁿ cwii tsaⁿsꞌa na jndyu Cornelio. Tsaⁿꞌñeeⁿ tsꞌaⁿ na matsa̱ꞌntjom cwii tmaaⁿꞌ sondaro na jndyunaꞌ Italiano. 2Tsaⁿꞌñeeⁿ jeeⁿ xcweeꞌ tsꞌoom tyotseitꞌmaaⁿꞌñê Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñequio chaꞌtso nnꞌaⁿ waⁿꞌaⁿ. Mꞌaaⁿ na nquiaⁿꞌaⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Mati jndye waa na tyoteijneiⁿ nnꞌaⁿ judíos na jñeeⁿꞌndye. Ndoꞌ ñequiiꞌcheⁿ tyotseineiiⁿ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 3Cwii xuee chaꞌna na ndyee na matmaaⁿ tcoꞌnaꞌ ángel cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnoom. Ndoꞌyaaⁿ na jndyoquieeꞌ ángelꞌñeeⁿ na mꞌaaⁿ. Matso nnoom:

—Aa ndiꞌ, Cornelio.

4Ndoꞌ jom cweꞌ ntyꞌiaaꞌtoom ángel na jeeⁿ nioom tyꞌueeⁿ hasta seiqueeⁿñenaꞌ jom. Jnda̱ chii matsoom:

—¿Ljoꞌ nntsaꞌ Ta?

Tꞌo̱ ángel nnoom matso:

—Mandii Tyꞌo̱o̱tsꞌom na matseiꞌneiⁿꞌ nnoom. Ndoꞌ maqueeⁿ cwenta na mateijndeiꞌ ndyeñeeⁿꞌ ndoꞌ macañjom tsꞌoom ꞌu. 5Joꞌchii cajñomꞌ nnꞌaⁿ na cꞌoona tsjoom Jope na cꞌooqueeⁿꞌndyena Simón tsaⁿ na mati jndyu Pedro. 6Tsaⁿꞌñeeⁿ nntsoom ljoꞌ catsaꞌ. Jom cweꞌ macꞌeⁿyaaⁿ waaꞌ tcayoomꞌm Simón tsꞌaⁿ na matseicato̱o̱ꞌ ntjaⁿ. Nndyooꞌ ꞌndyoo ndaaluee waa waaꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ.

7Ndoꞌ Cornelio quia na jnda̱ tja ángel na seineiⁿ ñꞌeⁿñê tcwaaⁿ we mosoomꞌm ndoꞌ cwii sondaro. Sondaroꞌñeeⁿ matseitꞌmaaⁿꞌñê Tyꞌo̱o̱tsꞌom ndoꞌ mandiꞌntjoom nnom Cornelio. 8Cornelio tsoñꞌeeⁿ nda̱a̱ naⁿꞌñeeⁿ chiuu waa na tcoꞌna na ntyꞌiaaⁿꞌaⁿ. Jnda̱ chii jñoom naⁿꞌñeeⁿ tsjoom Jope.

9Ndoꞌ cwiicheⁿ xuee manjomndye naⁿꞌñeeⁿ nato. Chaꞌna manndyooꞌ quiajmeiⁿꞌ ꞌoowindyoona tsjoom Jope. Majuu xjeⁿꞌñeeⁿ tjawa Pedro xqueⁿ wꞌaa yuu su na nntseineiiⁿ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 10Mꞌaaⁿ joꞌ joꞌ ndoꞌ tyjeeꞌ na ñeꞌjnoomꞌm, sa̱a̱ yocheⁿ na cwilaꞌñꞌoomꞌndyena na nlcwaaⁿꞌaⁿ waa na tcoꞌnaꞌ ntyꞌiaaⁿꞌaⁿ. 11Ntyꞌiaaⁿꞌaⁿ na jnaaⁿ cañoomꞌluee. Jndyocue cwii ꞌnaⁿ chaꞌcwijom cwii liaa tscaꞌndyuꞌ tmeiⁿ na chuꞌtyeⁿ ñequiee nquinaꞌ. Tioonaꞌ xjeⁿ yuu na mꞌaaⁿcheⁿ. 12Liaaꞌñeeⁿ ñjom chaꞌtso nnom quiooꞌ na cwiꞌoocaꞌ ñequio quiooꞌ na cwiꞌootsco̱o̱ꞌndye ñequio cantsaa. 13Ndoꞌ jndii Pedro na teicꞌuaa, seineiⁿ, matso:

—Quicantyjaꞌ Pedro. Catseicueꞌ quiooꞌ na nlquiꞌ.

14Ndoꞌ tꞌo̱ Pedro, matsoom:

—Xoquia̱ Ta. Ee meiⁿjom tyooquia̱ cwii nnom na cweꞌ cwantindyo oo na tiljuꞌ tseixmaⁿnaꞌ jo njomꞌ nncuꞌ.

15Teicꞌuaanndaꞌ, matso nnoom:

—ꞌNaⁿ na jnda̱ tqueⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na ljuꞌ tseixmaⁿnaꞌ, ꞌu tintsuꞌ na cweꞌ na cwantindyo juunaꞌ.

16Ndyee ndiiꞌ teicꞌuaa seineiⁿ. Jnda̱ chii juu ꞌnaⁿꞌñeeⁿ tjalcweꞌnndaꞌnaꞌ cañoomꞌluee. 17Ndoꞌ xcwe na mꞌaaⁿꞌ tsꞌom Pedro ljoꞌ ñeꞌcaꞌmo̱ⁿ ꞌnaaⁿ na tcoꞌnaꞌ ntyꞌiaaⁿꞌaⁿ, ndoꞌ nnꞌaⁿ na jñom Cornelio jnda̱ tquiena tsjoomꞌñeeⁿ, na taxꞌeendyena yuu waa waaꞌ Simón na cweꞌ macꞌeⁿya Pedro. 18Jnda̱ na tquiena ꞌndyootsꞌa wꞌaaꞌñeeⁿ, jluena:

—¿Aa ljoo mꞌaaⁿ Simón tsꞌaⁿ na mati jndyu Pedro?

19Xjeⁿꞌñeeⁿ ndicwaⁿ mꞌaaⁿꞌ tsꞌom Pedro cantyja na tcoꞌnaꞌ ntyꞌiaaⁿꞌaⁿ ndoꞌ matso Espíritu Santo nnoom:

—Ndyee naⁿnom cwilꞌuee ꞌu. 20Joꞌ chii quicantyjaꞌ, cjaꞌcueꞌ. Cjaꞌ ñꞌeⁿndyena. Tincꞌoomꞌ ñomtiuuꞌ ee ja jño̱o̱ⁿya joona.

21Quia joꞌ Pedro tjacueeⁿ na mꞌaⁿna. Matsoom nda̱a̱na:

—Ja tsꞌaⁿ na cwilꞌueꞌyoꞌ. ¿Aa waa na nlꞌaꞌyoꞌ ja?

22Jluena nnoom:

—Jâ tquio̱o̱yâ tsꞌiaaⁿ ꞌnaaⁿꞌ tsꞌaⁿ na jndyu Cornelio, tsꞌaⁿ na matsa̱ꞌntjom cwii tmaaⁿꞌ sondaro. Jom tsꞌaⁿ na machꞌee yuu na matyꞌiomyanaꞌ ndoꞌ na matseitꞌmaaⁿꞌñê Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Chaꞌtsondye nnꞌaⁿ judíos ya ñꞌoom cwilaneiⁿna cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ ndoꞌ jnda nquiuna jom. Cwii ángel cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom tso nnoom na catseicañeeⁿ ꞌu na cjaꞌ waⁿꞌaⁿ ndoꞌ na nñeeⁿ ñꞌoom na nntseineiⁿꞌ.

23Quia joꞌ seiñꞌoomꞌñe Pedro joona na caljooꞌndyena joꞌ joꞌ. Ndoꞌ teincoo cwiicheⁿ xuee tjaaⁿ ñꞌeⁿndyena. Ndoꞌ ntꞌom nnꞌaⁿ tsjoom Jope na cwilayuꞌ tyꞌena ñꞌeⁿñê.

24Cwiicheⁿ xuee tquiena tsjoom Cesarea. Mameindooꞌ Cornelio joona. Jnda̱ seitjoom nnꞌaaⁿꞌaⁿ ñequio nnꞌaⁿ na ya ñꞌoom jom ñꞌeⁿndye. 25Jom jluiꞌnoom naquiiꞌ waⁿꞌaⁿ quia na ljeiiⁿ na jnda̱ tyjeeꞌcañoom Pedro, tjacatjomñê juu. Tcoomꞌm xtyeeⁿ jo nnom na seitꞌmaaⁿꞌñê juu. 26Sa̱a̱ seiwe tsaⁿꞌñeeⁿ jom. Matso nnoom:

—Quicantyjaꞌ sa, ee matsꞌaⁿ ja chaꞌna ꞌu.

27Ndoꞌ yocheⁿ na cwilaꞌneiⁿna ꞌooquieꞌna naquiiꞌ wꞌaa. Joꞌ joꞌ ljeii Pedro cwa jndye nnꞌaⁿ jnda̱ tjomndye. 28Quia joꞌ matsoom nda̱a̱na:

—ꞌO nquiuꞌyoꞌ juu ljeii na cwileiñꞌo̱o̱ⁿyâ matsonaꞌ na ticatyꞌiomyanaꞌ na cwii tsꞌaⁿ judío nncjaantyjaaꞌ meiⁿnquia tsꞌaⁿ na nchii tsꞌaⁿ judío oo meiⁿ na nncjaaqueⁿꞌeⁿ quiiꞌ waaꞌ. Sa̱a̱ Tyꞌo̱o̱tsꞌom jnda̱ tꞌmo̱o̱ⁿ no̱o̱ⁿ na meiⁿcwii tsꞌaⁿ tantsjo̱o̱ na cweꞌ cwantindyo juu oo na tiljuꞌ tseixmaⁿ. 29Joꞌ chii quia na tqueⁿꞌyoꞌ ja tjaa na seitsaaⁿꞌndyo̱, maxjeⁿ jndyo̱o̱. Sa̱a̱ jeꞌ ñecaljeiya chiuu na tqueⁿꞌyoꞌ ja.

30Ndoꞌ tꞌo̱ Cornelio matsoom:

—Xuee jeꞌ jnda̱ ñequiee xuee maxjeⁿmeiiⁿ tyomꞌaaⁿya naquiiꞌ wꞌaya. Matseicwejndoꞌndyo̱ ndoꞌ matseina̱ⁿya nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom chaꞌna quilꞌaꞌ ꞌo nnꞌaⁿ judíos na ticwii xuee na ndyee na matmaaⁿ. Juu xjeⁿꞌñeeⁿ teitquiooꞌñe cwii tsꞌaⁿ no̱o̱ⁿ na jeeⁿ caxuee liaaꞌ. 31Matso tsaⁿꞌñeeⁿ no̱o̱ⁿ: “ꞌU re Cornelio, mandii Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñꞌoom na matseiꞌneiⁿꞌ nnoom ndoꞌ macañjom tsꞌoom na mateijndeiꞌ nnꞌaⁿ ljoꞌ na matseitjo̱o̱naꞌ joona. 32Joꞌ chii cajñomꞌ nnꞌaⁿ na cꞌoona tsjoom Jope na nncꞌooqueeⁿꞌndyena Simón tsꞌaⁿ na mati jndyu Pedro. Jom cweꞌ macꞌeⁿyaaⁿ waaꞌ tcayoomꞌm Simón tsꞌaⁿ na matseicato̱o̱ꞌñe ntjaⁿ, tsꞌaⁿ na waa waaꞌ ꞌndyoo ndaaluee.” 33Joꞌ chii mantyja jño̱o̱ⁿ nnꞌaⁿ na cꞌoocꞌomna ꞌu. Ndoꞌ ꞌu quianlꞌuaꞌ na jndyoꞌ. Jeꞌ jeꞌ chaꞌtsondyô̱ ljoo mꞌaaⁿyâ jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom na nndya̱a̱yâ chaꞌtso na lꞌue tsꞌoom na nntsuꞌ nda̱a̱yâ.

Ñꞌoom na seineiⁿ Pedro waaꞌ Cornelio

34Quia joꞌ to̱ꞌ Pedro na matseineiiⁿ, matsoom nda̱a̱na:

—Jeꞌ quia matseiꞌno̱ⁿꞌcha̱ⁿya, na mayuuꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom tiquichꞌeeⁿ na cweꞌ ñejndaaꞌ nnꞌaⁿ na candyaꞌ tsꞌoom. 35Ee meiⁿquia ndyuaa na mꞌaⁿ nnꞌaⁿ na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndye jom ndoꞌ na cwilꞌa yuu na matyꞌiomyanaꞌ maxjeⁿ macjaaweeꞌ tsꞌoom ñꞌeⁿndyena. 36Tyoñequiaaⁿ ñꞌoomꞌm nda̱a̱ jâ nnꞌaⁿ Israel. Tyotseicañeeⁿ jâ ñꞌoom naya na mañequiaanaꞌ na meiⁿcwii ñꞌomtiuu ticꞌoom naquiiꞌ nꞌo̱o̱ⁿyâ ncꞌe Jesucristo tsaⁿ na cwiluiiñe na matsa̱ꞌntjom chaꞌtsondye nnꞌaⁿ. 37ꞌO manquiuꞌyoꞌ ñꞌoom cantyja ꞌnaaⁿꞌ Jesús. Jnda̱ teinom na tyotseineiⁿ Juan ñꞌoom na nleitsꞌoomndye nnꞌaⁿ, to̱ꞌ Jesús tyoñequiaaⁿ ñꞌoom nda̱a̱ nnꞌaⁿ tsꞌo̱ndaa Galilea ndoꞌ tꞌoomꞌnaꞌ chaꞌwaa tsꞌo̱ndaa Judea. 38Cantyja ꞌnaaⁿꞌ Jesúsꞌñeeⁿ na jnaⁿ Nazaret, tquiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom na jom matseixmaaⁿ najndeii Espíritu Santo. Tyomanoom, tyochꞌeeⁿ naya ndoꞌ tyotseinꞌmaaⁿ chaꞌtso nnꞌaⁿ na ñenchje tsaⁿjndii ee maxjeⁿ ñꞌeⁿñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñꞌeⁿñê. 39Jâ cwitjeiꞌyuundyô̱ cantyja ꞌnaaⁿ chaꞌtso na tyochꞌeeⁿ tsꞌo̱ndaa Judea, ndoꞌ mati naquiiꞌ tsjoom Jerusalén. Jlaꞌcueeꞌ naⁿꞌñeeⁿ jom na tyꞌioomna jom cjooꞌ tsꞌoomꞌnaaⁿ, 40sa̱a̱ xuee jnda̱ ndyee na tueeⁿꞌeⁿ sꞌaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom na tandoꞌxcoom, ndoꞌ na teitquiooꞌñennaaⁿꞌaⁿ nda̱a̱ jâ. 41Ticwitquiooꞌñê nda̱a̱ chaꞌtsondye nnꞌaⁿ, macanda̱ nda̱a̱ jâ. Ee jnda̱ tjeiiꞌñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom jâ na cwilaxmaaⁿyâ na catjeiꞌyuuꞌndyô̱ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Jesús nda̱a̱ nnꞌaⁿ. Jâ tyocwaaꞌâ ndoꞌ tyowa̱a̱yâ ñꞌeⁿñê jnda̱ na tandoꞌxcoom. 42Sa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom jâ na nñequiaayâ ñꞌoom nda̱a̱ nnꞌaⁿ ndoꞌ na catjeiꞌyuuꞌndyô̱ na tqueeⁿ Jesús na cuꞌxeⁿ nnꞌaⁿ na taꞌndoꞌ ñequio nnꞌaⁿ na jnda̱ tja̱. 43Mati profetas tyolaꞌneiⁿna cantyja ꞌnaaⁿꞌ Jesús. Tyoluena na chaꞌtsondye nnꞌaⁿ na nlayuꞌ ñꞌeⁿñê maxjeⁿ nntseitꞌmaⁿ tsꞌom Tyꞌo̱o̱tsꞌom jnaaⁿna ncꞌe xueeꞌ jom.

Nnꞌaⁿ na nchii judíos cwitoꞌñoomna Espíritu Santo

44Ndicwaⁿ matseineiⁿ Pedro nda̱a̱na ndoꞌ toꞌñoom naⁿꞌñeeⁿ Espíritu Santo naquiiꞌ nꞌom. 45Ndoꞌ nnꞌaⁿ judíos na cwilayuꞌ na ñꞌeeⁿ ñꞌeⁿ Pedro jeeⁿ seiñꞌeeⁿꞌñenaꞌ joona na mati nnꞌaⁿ na nchii judíos toꞌñoomna Espíritu Santo naquiiꞌ nꞌom. 46Ee nnꞌaⁿ judíosꞌñeeⁿ jndyena na xuiiꞌ ñꞌoom jlaꞌneiⁿ naⁿꞌñeeⁿ na lcwiiꞌna Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 47Joꞌ chii matso Pedro:

—Aa tiyuuꞌ tjaa ꞌñeeⁿ nntso na ticwitsꞌoomndye naⁿmꞌaⁿ ee jnda̱ toꞌñoomna Espíritu Santo naquiiꞌ nꞌomna majoꞌti chaꞌxjeⁿ toꞌño̱o̱ⁿ jaa jom naquiiꞌ nꞌo̱o̱ⁿya.

48Quia joꞌ seijndaaꞌñê na cwitsꞌoomndye naⁿꞌñeeⁿ ñequio xueeꞌ Jesucristo. Jnda̱ chii taⁿ naⁿꞌñeeⁿ nnoom na caljooꞌñê ñꞌeⁿndyena cwantindyo xuee.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index