Search form

Hechos 10:22

22Jluena nnoom:

—Jâ tquio̱o̱yâ tsꞌiaaⁿ ꞌnaaⁿꞌ tsꞌaⁿ na jndyu Cornelio, tsꞌaⁿ na matsa̱ꞌntjom cwii tmaaⁿꞌ sondaro. Jom tsꞌaⁿ na machꞌee yuu na matyꞌiomyanaꞌ ndoꞌ na matseitꞌmaaⁿꞌñê Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Chaꞌtsondye nnꞌaⁿ judíos ya ñꞌoom cwilaneiⁿna cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ ndoꞌ jnda nquiuna jom. Cwii ángel cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom tso nnoom na catseicañeeⁿ ꞌu na cjaꞌ waⁿꞌaⁿ ndoꞌ na nñeeⁿ ñꞌoom na nntseineiⁿꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index