Search form

Hechos 10:30

30Ndoꞌ tꞌo̱ Cornelio matsoom:

—Xuee jeꞌ jnda̱ ñequiee xuee maxjeⁿmeiiⁿ tyomꞌaaⁿya naquiiꞌ wꞌaya. Matseicwejndoꞌndyo̱ ndoꞌ matseina̱ⁿya nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom chaꞌna quilꞌaꞌ ꞌo nnꞌaⁿ judíos na ticwii xuee na ndyee na matmaaⁿ. Juu xjeⁿꞌñeeⁿ teitquiooꞌñe cwii tsꞌaⁿ no̱o̱ⁿ na jeeⁿ caxuee liaaꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index