Search form

Hechos 12:4

4Ndoꞌ jnda̱ na tꞌueeⁿ Pedro tjoomꞌm tsaⁿꞌñeeⁿ wꞌaancjo. Tquiaaⁿ cwenta tsaⁿꞌñeeⁿ luee quinꞌoom nchooꞌ cwii sondaro na jom jom ndiiꞌ ñequiee ñequieendye naⁿꞌñeeⁿ na calꞌana cwenta tsaⁿꞌñeeⁿ. Ee seitioom xeⁿ jnda̱ teinom ncuee pascua nncwjeeⁿꞌeⁿ juu na nntuꞌxeⁿñe joo nda̱a̱ nnꞌaⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index