Search form

Hechos 13

Bernabé ñꞌeⁿ Saulo cwiꞌoonquiana ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom

1Tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ na macwjiꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaaⁿꞌaⁿ tsjoom Antioquía, quiiꞌntaaⁿna tyomꞌaⁿ profetas ndoꞌ ñꞌeeⁿ nnꞌaⁿ na tyotꞌmo̱o̱ⁿ. Joo naⁿꞌñeeⁿ Bernabé ñꞌeⁿ Simón, tsaⁿ na cwiluena negro juu, ndoꞌ Lucio tsꞌaⁿ tsjoom Cirene ñꞌeⁿ Manaén ndoꞌ Saulo. Ndoꞌ juu Manaén ñecwii tyꞌewijnda̱na ñꞌeⁿ Herodes tsaⁿ na tyotsa̱ꞌntjom tsꞌo̱ndaa Galilea. 2Cwii xuee na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndye naⁿꞌñeeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, ndoꞌ cwilacweꞌjndoꞌndyena, juu xjeⁿꞌñeeⁿ tso Espíritu Santo nda̱a̱na:

—Catjeiiꞌndyo̱ꞌyoꞌ Bernabé ñꞌeⁿ Saulo na nncꞌoona tsꞌiaaⁿ na tꞌio̱ⁿya joona.

3Quia joꞌ jlacwejndoꞌndyetina, ndoꞌ tyolaꞌneiⁿtina nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Jnda̱ chii tioona lueena nacjoo naⁿꞌñeeⁿ ndoꞌ jñoomna joo na cꞌoo tsꞌiaaⁿ ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom.

Bernabé ñꞌeⁿ Saulo cwiñeꞌquiana ñꞌoom Chipre

4Joꞌ chii Bernabé ñꞌeⁿ Saulo tyꞌena yuu na jñom Espíritu Santo joona. Tyꞌecuena tsjoom Seleucia. Joꞌ joꞌ jnaⁿna tyꞌena ñꞌeⁿ wꞌaandaa na nlquiena ndyuaaxeⁿncwe Chipre. 5Ndoꞌ jnda̱ na tquiena tsjoom Salamina, quia joꞌ tyoñeꞌquiana ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom naquiiꞌ lanꞌom ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿ judíos. Ndoꞌ Juan, tsꞌaⁿ na mati jndyu Marcos, tyocañꞌeeⁿ ñꞌeⁿndyena na tyoteijneiⁿ joona. 6Teiꞌnomna chaꞌwaa ndyuaaxeⁿncweꞌñeeⁿ. Tquiena hasta tsjoom Pafos. Joꞌ joꞌ jliuna cwii tsaⁿcaluaꞌ, tsꞌaⁿ judío na tyochꞌee na profeta juu sa̱a̱ tiyuuꞌ ñꞌoom tyoñequiaa. Jndyu tsaⁿꞌñeeⁿ Barjesús. 7Tyocañꞌeⁿ tsaⁿꞌñeeⁿ ñꞌeⁿ tsaⁿ na tyotsa̱ꞌntjom na jndyu Sergio Paulo tsꞌaⁿ na jeeⁿ jndo̱ꞌ tsꞌom. Ndoꞌ Sergioꞌñeeⁿ tqueeⁿꞌñê Bernabé ñꞌeⁿ Saulo ee ñeꞌcañeeⁿ ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 8Tsaⁿcaluaꞌñeeⁿ waa cwiicheⁿ xueⁿꞌeⁿ na jñoom Elimas. Jom ñeꞌcatseitsaaⁿꞌñê naⁿꞌñeeⁿ na tacalaꞌneiⁿna nnom tsꞌaⁿ na matsa̱ꞌntjom ndoꞌ seijneiⁿ na tintseiñꞌoomꞌñe tsaⁿꞌñeeⁿ ñꞌoom na cwitꞌmo̱o̱ⁿ naⁿꞌñeeⁿ, ee ticalꞌue tsꞌoom na nntseiyuꞌ juu. 9Joꞌ chii Saulo na mati jndyu Pablo, chaꞌwaañꞌeⁿ naquiiꞌ tsꞌoom tooꞌ Espíritu Santo, nquiee ntyꞌiaaⁿꞌaⁿ tsaⁿcaluaꞌñeeⁿ. 10Matsoom nnom tsaⁿꞌñeeⁿ:

—ꞌU tsꞌaⁿ na jeeⁿ tꞌmaⁿ manquiuꞌnnꞌaⁿꞌ ndoꞌ na jeeⁿ tia tsꞌaⁿndyuꞌ, ꞌu jnda tsaⁿjndii. ꞌU na jndooꞌ chaꞌtso nnom na ya, ¿Aa tixocjaꞌmeintyjeꞌ na matseiꞌcuꞌ na nncꞌooquieꞌ nnꞌaⁿ nato na yuu cantyja ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom? 11Na nmeiiⁿꞌ macheꞌ mꞌaaⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nacjoꞌ. Joꞌ chii nncꞌoomꞌ na nchjaⁿꞌ. Ndoꞌ cwantindyo xuee taxocantyꞌiaꞌ naxueeñe ñeꞌquioomꞌ.

Ndoꞌ mañoomꞌ sꞌaanaꞌ chaꞌcwijom tioo nchquiutsꞌo nacjoomꞌm ndoꞌ sꞌaanaꞌ ntyjeeⁿ najaaⁿñe. Tyolꞌueeⁿ tsꞌaⁿ na nntꞌuii tsꞌo̱o̱ⁿ na wjaañꞌoom jom ee na titquioomꞌm. 12Ndoꞌ tsꞌaⁿ na matsa̱ꞌntjom, quia na ntyꞌiaaⁿꞌaⁿ na luaaꞌ tuii seiyoomꞌm ee jeeⁿ tjaweeꞌ tsꞌoom ñꞌoom na cwitꞌmo̱o̱ⁿna cantyja ꞌnaaⁿꞌ Ta Tyꞌo̱o̱tsꞌom.

Pablo ñꞌeⁿ Bernabé cwiñequiana ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom tsjoom Antioquía ndyuaa Pisidia

13Quia joꞌ Pablo ñequio nnꞌaⁿ na ñꞌeeⁿ ñꞌeⁿñê jluiꞌna tsjoom Pafos. Tuo̱na wꞌaandaa. Tyꞌena, tquiena tsjoom Perge ndyuaa Panfilia. Joꞌ joꞌ ꞌndii Juan joona, tjalcweeⁿꞌeⁿ Jerusalén. 14Jnda̱ joꞌ jluiꞌna Perge, tyꞌetyꞌetina. Tquiena tsjoom Antioquía ndyuaa Pisidia. Ndoꞌ xuee na cwitaꞌjndyee nnꞌaⁿ judíos tyꞌequieꞌna naquiiꞌ watsꞌom ꞌnaaⁿ naⁿꞌñeeⁿ ndoꞌ tyꞌemeindyuaandyena. 15Jnda̱ joꞌ seiꞌnaaⁿꞌ tsꞌaⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés ñequio ñꞌoom na tyolaꞌljeii profetas, jnda̱ chii nnꞌaⁿ na cwiluiitquiendye cantyja ꞌnaaⁿꞌ watsꞌomꞌñeeⁿ jluena nnom Pablo ñꞌeⁿ Bernabé:

—ꞌO nnꞌaaⁿya xeⁿ waa na ñeꞌcalajndo̱ꞌyoꞌ nꞌo̱o̱ⁿyâ, canduꞌyoꞌ nndya̱a̱yâ.

16Joꞌ chii teicantyja Pablo, seintyjaaⁿ tsꞌo̱o̱ⁿ na calaꞌcheⁿna. Matsoom:

—ꞌO nnꞌaaⁿya tsjaaⁿ Israel ñꞌeⁿ ntꞌomndyoꞌ ꞌo na mati cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyoꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, candyeꞌyoꞌ ñꞌoom na nntsjo̱o̱: 17Nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaa jaa nnꞌaⁿ Israel tjeiiꞌñê welooya na ñetꞌom teiyo cwentaaⁿꞌaⁿ. Sꞌaaⁿ na teitꞌmaⁿ tmaaⁿꞌ joona yocheⁿ na tyomꞌaⁿyana ndyuaa Egipto, ndoꞌ jnda̱nquiacheⁿ ñequio najneiⁿ tañomꞌm joona, tjeiiⁿꞌeⁿ joona ndyuaaꞌñeeⁿ. 18Tyotseiquii tsꞌoom ñꞌeⁿndyena chaꞌna wenꞌaaⁿ ntyu quia tyomꞌaⁿna nndyuaa yuu tjaa nnꞌaⁿ cꞌoom. 19Jnda̱ chii tquiaaⁿ na jndaana ndyuaa Canaán ee seityueeⁿꞌeⁿ ntquieeꞌ ntmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ na ñetꞌom ndyuaaꞌñeeⁿ cha joꞌ joꞌ nncꞌom joona. 20Jnda̱ joꞌ tqueeⁿ na tyotsa̱ꞌntjom jwe joona chaꞌna cwii ñequiee siaⁿnto waljooꞌ wenꞌaaⁿ nchooꞌ qui ntyu. Tyotsa̱ꞌntjom naⁿꞌñeeⁿ joona hasta na macanda̱ cwii tꞌoom profeta Samuel. 21Xjeⁿꞌñeeⁿ tyotaⁿna nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom na nñequiaaⁿ cwii rey na nntsa̱ꞌntjom joona. Ndoꞌ tyꞌioom tsꞌiaaⁿꞌñeeⁿ Saúl jnda Cis, tsjaaⁿ ꞌnaaⁿꞌ Benjamín, na tsaⁿꞌñeeⁿ sa̱ꞌntjom joona cwii wenꞌaaⁿ ntyu. 22Jnda̱ joꞌ tjeiiⁿꞌeⁿ tsaⁿꞌñeeⁿ ndoꞌ tyꞌioom tsꞌiaaⁿꞌñeeⁿ David. Tyotsoom cantyja ꞌnaaⁿꞌ juu: “Juu David jnda Isaí, ntsꞌaaⁿ chaꞌxjeⁿ cjaaweeꞌ tsꞌo̱o̱ⁿ. Chaꞌtso na lꞌue tsꞌo̱o̱ⁿ nntseicana̱a̱ⁿ.” 23Nquii Davidꞌñeeⁿ, matsjaaⁿ ꞌnaaⁿꞌaⁿ Jesús, tsaⁿ na macwjiꞌnꞌmaaⁿñe nnꞌaⁿ Israel chaꞌxjeⁿ ñꞌoom na tso Tyꞌo̱o̱tsꞌom na nntsꞌaaⁿ. 24Cwii tjo̱o̱cheⁿ na nnto̱ꞌ Jesús tsꞌiaaⁿ na tyꞌiom Tyꞌo̱o̱tsꞌom jom tyomꞌaaⁿ Juan, tyoñequiaaⁿ ñꞌoom nda̱a̱ chaꞌtso nnꞌaⁿ Israel. Tyotsoom nda̱a̱na na calcweꞌ nꞌomna ndoꞌ cwitsꞌoomndyena. 25Quia na jnda̱ majaatseicanda̱a̱ꞌñe Juan tsꞌiaaⁿ na tyotseixmaaⁿ, tsoom: “ꞌO mꞌaaⁿꞌ nꞌomꞌyoꞌ na ja tsꞌaⁿ na nndyocwjiꞌnꞌmaaⁿñe ꞌo sa̱a̱ nchii jom ja. Jom manncwjeeⁿꞌeⁿ ndoꞌ tꞌmaⁿ tseixmaaⁿ. Ja meiⁿ cweꞌ lcoomꞌm ticatseixmaⁿya na nntseicanaⁿꞌa.”

26Tsoti Pablo nda̱a̱na:

—ꞌO nnꞌaaⁿya, ntꞌomndyo̱ jaa cwiluiindyo̱ tsjaaⁿ ꞌnaaⁿꞌ Abraham ndoꞌ ntꞌomndyoꞌ ꞌo nchii joꞌ sa̱a̱ mati cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyoꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Nda̱a̱ jaa na chaꞌtsondyo̱ seicwanom Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñꞌoomwaa na maꞌmo̱ⁿnaꞌ nda̱a̱ya chiuu calꞌaaya cha nluiꞌnꞌmaaⁿndyo̱. 27Nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ Jerusalén ñequio nnꞌaⁿ na cwiluiitquiendye jo nda̱a̱na ticalaꞌno̱ⁿꞌna ꞌñeeⁿ cwiluiiñe Jesús. Ee meiiⁿ ticwii cwii xuee na cwitaꞌjndyeena cwilaꞌnaaⁿna ñꞌoom na tyolaꞌljeii profetas sa̱a̱ ticalaꞌno̱ⁿꞌna na matseineiⁿ ñꞌoomꞌñeeⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Jesús. Joꞌ na manquieetona tquiana jnaaⁿꞌaⁿ chaꞌxjeⁿ tso ñꞌoomꞌñeeⁿ na nntjoom. 28Meiⁿ tîcatseixmaaⁿ na nncueeⁿꞌeⁿ ee meiⁿcwii jnaaⁿꞌaⁿ tjaaꞌnaⁿ, sa̱a̱ tyotaⁿna nnom Pilato na cueeⁿꞌeⁿ. 29Jnda̱ na jlacanda̱a̱ꞌndyeñꞌeⁿna chaꞌtso ñꞌoom chaꞌxjeⁿ na matso ljeii ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na nntjom Jesús, tyjeendye nnꞌaⁿ jom tsꞌoomꞌnaaⁿ. Chii tyꞌecatꞌiuuna jom quiiꞌ tseiꞌtsuaa. 30Sa̱a̱ sꞌaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom na tandoꞌxcoom. Jeꞌ tacꞌoomñê quiiꞌntaaⁿ lꞌoo. 31Ndoꞌ nnꞌaⁿ na tyocañꞌeeⁿ ñꞌeⁿñê na jnaⁿna Galilea na tyꞌewana Jerusalén jndye xuee tyontyꞌiaatina jom jnda̱ na wandoꞌxcoom. Jeꞌ majoona cwitjeiꞌyuuꞌndyena cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ nda̱a̱ nnꞌaⁿ.

32’Joꞌ chii cwiñequiaayâ ñꞌoom naya nda̱a̱ꞌyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoom na tso Tyꞌo̱o̱tsꞌom nda̱a̱ welooya na ñetꞌom teiyo na nntsꞌaaⁿ. 33Ndoꞌ jeꞌ nda̱a̱ jaa nnꞌaⁿ tsjaaⁿ joona jnda̱ seicanda̱a̱ꞌñê ñꞌoomꞌñeeⁿ ee wandoꞌxco Jesús jnda̱ na tueꞌ. Teiyo teiljeii ñꞌoom naquiiꞌ salmo jnda̱ we na matsonaꞌ: “ꞌU cwiluiindyuꞌ tiꞌjndaaya ndoꞌ xuee jeꞌ maꞌmo̱o̱ⁿya nda̱a̱ nnꞌaⁿ na cwiluiindyo̱ tsotyeꞌ.” 34Jnda̱ tꞌmo̱ⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na nntsꞌaaⁿ na nncwandoꞌxco Jesús jnda̱ na tueeⁿꞌeⁿ, meiⁿ xocato̱o̱ꞌ seiꞌtsꞌo ꞌnaaⁿꞌaⁿ chaꞌxjeⁿ matso salmo jnda̱ we. Matsonaꞌ: “Nntioꞌnaaⁿndyo̱ ꞌo chaꞌxjeⁿ ñꞌom na tsjo̱o̱ nnom David na nntsꞌaa.” 35Mati teiljeii ñꞌoom naquiiꞌ cwiicheⁿ salmo na ndooꞌ matseineiⁿ nquii Jesús. Matsonaꞌ: “ꞌU xonquiaaꞌ na nnto̱ꞌndyo̱ ee na cwiluiindyo̱ tiꞌjndaꞌ na ljuꞌ tsꞌo̱o̱ⁿya jo njomꞌ.” 36David, tsaⁿ na seiljeii ñꞌoomꞌñeeⁿ ñejndiꞌntjoom nda̱a̱ nnꞌaⁿ chaꞌxjeⁿ na lꞌue tsꞌom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Jnda̱ chii tueeⁿꞌeⁿ. Tyꞌecatꞌiuu nnꞌaⁿ jom yuu tjacantꞌiuuꞌndye weloomꞌm na ñetꞌom teiyocheⁿ ndoꞌ to̱ꞌñê. 37Sa̱a̱ Jesús tîcato̱o̱ꞌñê. Sꞌaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom na tandoꞌxcoom. 38Joꞌ chii ꞌo nnꞌaaⁿya, calaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ ñꞌoom na cwiñequiaayâ nda̱a̱ꞌyoꞌ, ee cantyja ꞌnaaⁿꞌ jom joꞌ na matseitꞌmaⁿ tsꞌom Tyꞌo̱o̱tsꞌom jnaⁿꞌyoꞌ. 39Cantyja ꞌnaaⁿꞌ ljeii na tqueⁿ Moisés xocaluiꞌnꞌmaaⁿñe tsꞌaⁿ. Sa̱a̱ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Jesús meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na nntseiyuꞌ ñꞌeⁿñê nluiꞌnꞌmaaⁿñe. 40Joꞌ chii queⁿꞌ queⁿꞌyoꞌ cwenta cha tintjomꞌyoꞌ chaꞌxjeⁿ matso ñꞌoom na tyolaꞌljeii profetas. 41Tyoluena:

Queⁿꞌyoꞌ cwenta ꞌo nnꞌaⁿ na ticueeꞌ nꞌomꞌyoꞌ ñꞌoom na mayuuꞌ.

Catseicatyꞌuenaꞌ ꞌo. Ndoꞌ na nntsuundyoꞌ.

Ee ncuee na cwitandoꞌyoꞌ ja Tyꞌo̱o̱tsꞌom nntsꞌaa tsꞌiaaⁿ tꞌmaⁿ na nntseicatyꞌuenaꞌ ꞌo,

na xocalaꞌyuꞌyoꞌ ñꞌeⁿndyo̱ meiiⁿ na nntso tsꞌaⁿ nda̱a̱ꞌyoꞌ na calꞌaꞌyoꞌ na ljoꞌ.

42Jnda̱ na seineiⁿ Pablo jlueeⁿꞌeⁿ naquiiꞌ watsꞌomꞌñeeⁿ ñequio nnꞌaⁿ na ñꞌeeⁿ ñꞌeⁿñê. Ndoꞌ nnꞌaⁿ na nchii judíos tyolꞌana tyꞌoo nda̱a̱ naⁿꞌñeeⁿ na calaꞌneiⁿtina ñꞌoomꞌñeeⁿ nda̱a̱na cwiicheⁿ xuee na cwitaꞌjndyee nnꞌaⁿ judíos. 43Quia na jnda̱ tꞌoomꞌndye nnꞌaⁿ na tyotjomndye watsꞌomꞌñeeⁿ jndye nnꞌaⁿ tyꞌelajomndyena ñꞌeⁿ Pablo ñꞌeⁿ Bernabé. Ñꞌeeⁿ nnꞌaⁿ judíos ndoꞌ ñꞌeeⁿ nnꞌaⁿ na nchii judíos sa̱a̱ ñequio na xcweeꞌ nꞌomna cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena Tyꞌo̱o̱tsꞌom chaꞌxjeⁿ nnꞌaⁿ judíos. Pablo ñꞌeⁿ Bernabé tyolajndo̱ꞌna nꞌom naⁿꞌñeeⁿ na tyeⁿ cꞌomna na quitꞌmaⁿ nꞌomna Tyꞌo̱o̱tsꞌom ee jom matseixmaaⁿ naya.

44Quia na tueꞌntyjo̱nndaꞌ xuee na cwitaꞌjndyee nnꞌaⁿ judíos manndyo ndyuendye nnꞌaⁿ quiiꞌ tsjoom tjomndyena na nndyena ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 45Sa̱a̱ nnꞌaⁿ judíos, quia na ntyꞌiaana na jndyendye nnꞌaⁿ jnda̱ tjomndye, tyolaꞌta̱a̱ꞌ nꞌomna. Tyoluena na tiyuuꞌ ñꞌoom na tyotseineiⁿ Pablo ndoꞌ tyoluena ñꞌoom ntjeiⁿ nacjoomꞌm. 46Joꞌ chii Pablo ñꞌeⁿ Bernabé tyolaneiⁿna ñequio na tꞌmaⁿya nꞌomna. Jluena:

—Matsa̱ꞌntjomnaꞌ na nleineiⁿjndyee ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nda̱a̱ꞌ ꞌo nnꞌaⁿ judíos, sa̱a̱ tiñeꞌcatoꞌñoomꞌyoꞌ juunaꞌ. Cwilꞌaꞌyoꞌ chaꞌcwijom ticalaxmaⁿꞌyoꞌ na nntoꞌñoomꞌyoꞌ na ticantycwii na nntandoꞌyoꞌ. Joꞌ chii jeꞌ nñequiaayâ ñꞌoom nayawaa nda̱a̱ nnꞌaⁿ na nchii judíos. 47Ee luaa sa̱ꞌntjom Ta Tyꞌo̱o̱tsꞌom jâ, tsoom:

Ja jnda̱ tqua̱a̱ⁿya ꞌo na nlaxmaⁿꞌyoꞌ chaꞌcwijom chom na nntseixueeñenaꞌ nda̱a̱ nnꞌaⁿ na nchii judíos.

Hasta chaꞌwaa nnom tsjoomnancue nñequiaꞌyoꞌ ñꞌoom nda̱a̱ nnꞌaⁿ cantyja na nluiꞌnꞌmaaⁿndyena.

48Quia na jndye nnꞌaⁿ na nchii judíos ñꞌoomwaaꞌ tquiaanaꞌ na jeeⁿ neiiⁿꞌ nꞌomna. Tyolatꞌmaaⁿꞌndyena ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Ndoꞌ jlayuꞌ chaꞌtsondye nnꞌaⁿ na maxjeⁿ ntyjii Tyꞌo̱o̱tsꞌom na nntoꞌñoomna na ticantycwii na nntandoꞌna. 49Ndoꞌ tꞌoomꞌ ñꞌoomꞌ Ta Tyꞌo̱o̱tsꞌom chaꞌwaa ndyuaaꞌñeeⁿ. 50Sa̱a̱ nnꞌaⁿ judíos tyolajndo̱ꞌna nꞌom naⁿlcu na tꞌmaⁿ cwilaxmaⁿ ndoꞌ na cwilacanda̱ cantyja na cwiꞌoo watsꞌom ꞌnaaⁿna. Mati tyolajndo̱ꞌna nꞌom naⁿnom na cwiluiitquiendye tsjoom Antioquíaꞌñeeⁿ. Joꞌ na jlaꞌjomndye nnꞌaⁿ na tyotaꞌwiꞌna Pablo ñꞌeⁿ Bernabé hasta tjeiiꞌna naⁿꞌñeeⁿ ndyuaana. 51Joꞌ chii Pablo ñꞌeⁿ Bernabé jlaꞌteincwiiꞌna ncꞌeeꞌna chii tquiaa tsꞌojnda̱a̱ na chuuꞌ na tꞌmo̱ⁿnaꞌ na tisꞌa lꞌa nnꞌaⁿ tsjoomꞌñeeⁿ. Jnda̱ chii tyꞌena tsjoom Iconio. 52Sa̱a̱ nnꞌaⁿ na cwilayuꞌ na mꞌaⁿ tsjoom Antioquíaꞌñeeⁿ neiiⁿna ndoꞌ tooꞌ naquiiꞌ nꞌomna mꞌaaⁿ Espíritu Santo.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index