Search form

Hechos 13:11

11Na nmeiiⁿꞌ macheꞌ mꞌaaⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nacjoꞌ. Joꞌ chii nncꞌoomꞌ na nchjaⁿꞌ. Ndoꞌ cwantindyo xuee taxocantyꞌiaꞌ naxueeñe ñeꞌquioomꞌ.

Ndoꞌ mañoomꞌ sꞌaanaꞌ chaꞌcwijom tioo nchquiutsꞌo nacjoomꞌm ndoꞌ sꞌaanaꞌ ntyjeeⁿ najaaⁿñe. Tyolꞌueeⁿ tsꞌaⁿ na nntꞌuii tsꞌo̱o̱ⁿ na wjaañꞌoom jom ee na titquioomꞌm.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index