Search form

Hechos 13:25

25Quia na jnda̱ majaatseicanda̱a̱ꞌñe Juan tsꞌiaaⁿ na tyotseixmaaⁿ, tsoom: “ꞌO mꞌaaⁿꞌ nꞌomꞌyoꞌ na ja tsꞌaⁿ na nndyocwjiꞌnꞌmaaⁿñe ꞌo sa̱a̱ nchii jom ja. Jom manncwjeeⁿꞌeⁿ ndoꞌ tꞌmaⁿ tseixmaaⁿ. Ja meiⁿ cweꞌ lcoomꞌm ticatseixmaⁿya na nntseicanaⁿꞌa.”

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index