Search form

Hechos 13:41

41Tyoluena:

Queⁿꞌyoꞌ cwenta ꞌo nnꞌaⁿ na ticueeꞌ nꞌomꞌyoꞌ ñꞌoom na mayuuꞌ.

Catseicatyꞌuenaꞌ ꞌo. Ndoꞌ na nntsuundyoꞌ.

Ee ncuee na cwitandoꞌyoꞌ ja Tyꞌo̱o̱tsꞌom nntsꞌaa tsꞌiaaⁿ tꞌmaⁿ na nntseicatyꞌuenaꞌ ꞌo,

na xocalaꞌyuꞌyoꞌ ñꞌeⁿndyo̱ meiiⁿ na nntso tsꞌaⁿ nda̱a̱ꞌyoꞌ na calꞌaꞌyoꞌ na ljoꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index