Search form

Hechos 13:8

8Tsaⁿcaluaꞌñeeⁿ waa cwiicheⁿ xueⁿꞌeⁿ na jñoom Elimas. Jom ñeꞌcatseitsaaⁿꞌñê naⁿꞌñeeⁿ na tacalaꞌneiⁿna nnom tsꞌaⁿ na matsa̱ꞌntjom ndoꞌ seijneiⁿ na tintseiñꞌoomꞌñe tsaⁿꞌñeeⁿ ñꞌoom na cwitꞌmo̱o̱ⁿ naⁿꞌñeeⁿ, ee ticalꞌue tsꞌoom na nntseiyuꞌ juu.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index