Search form

Hechos 14

Cwiñequiana ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom tsjoom Iconio

1Ndoꞌ Pablo ñꞌeⁿ Bernabé majoꞌti lꞌana tsjoom Iconio. Tyꞌequieꞌna naquiiꞌ watsꞌom ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿ judíos. Tyoñequiana ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Jeeⁿ ya tyolaꞌneiⁿna. Joꞌ chii jndyendye nnꞌaⁿ judíos jlayuꞌ ndoꞌ mati ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ na nchii judíos. 2Sa̱a̱ nnꞌaⁿ judíos na tyoolayuꞌ tyolaꞌndaaꞌna nꞌom nnꞌaⁿ na nchii judíos. Tyolꞌana na calancjooꞌndye naⁿꞌñeeⁿ nacjoo nnꞌaⁿ na cwilayuꞌ. 3Joꞌ chii Pablo ñꞌeⁿ Bernabé majndye xuee ljooꞌndyena tsjoomꞌñeeⁿ. Ndoꞌ ñequio na tꞌmaⁿya nꞌomna tyoñequiana ñꞌoom cantyja ꞌnaaⁿꞌ naya na matseixmaⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ee nquiuna na ñꞌeⁿñꞌeeⁿ ñꞌeⁿndyena. Ndoꞌ jom tꞌmo̱o̱ⁿ na mayuuꞌ ñꞌoom na tyoñequiana ee sꞌaaⁿ na tyolꞌana ꞌnaaⁿ tꞌmaⁿ na xocanda̱a̱ nntsꞌaa na cweꞌ najndeii nquii tsꞌaⁿ meiⁿ xocatseiꞌno̱ⁿꞌ tsꞌaⁿ chiuu tuiiyuu. 4Sa̱a̱ nnꞌaⁿ tsjoomꞌñeeⁿ to̱ⁿꞌnaꞌ joona. Ee ntꞌomndyena tyolaꞌjomndyena ñequio nnꞌaⁿ judíos ndoꞌ ntꞌomcheⁿ tyolaꞌjomndye ñequio apóstoles. 5Quia joꞌ nnꞌaⁿ judíos ñequio nnꞌaⁿ na nchii joꞌ jlaꞌjomndyena ñequio naⁿmaⁿnꞌiaaⁿ tsjoomna na tyolꞌueendyena chiuu nntaꞌwiꞌna naⁿꞌñeeⁿ ndoꞌ na njñomna ljo̱ꞌ. 6Sa̱a̱ Pablo ñꞌeⁿ Bernabé jndyena na ljoꞌ. Joꞌ chii jleinomna. Tyꞌena tsjoom Listra ñequio tsjoom Derbe, joꞌ joꞌ ndyuaa Licaonia. Ndoꞌ tyꞌena ndyuaa na matꞌuiinaꞌ ñꞌeⁿ ndyuaaꞌñeeⁿ. 7Joꞌ joꞌ tyoñequiana ñꞌoom naya ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom.

Nnꞌaⁿ tsjoom Listra cwijñomna ljo̱ꞌ Pablo

8Tsjoom Listra tyowacatyeeⁿ cwii tsaⁿsꞌa na tileicjaacaa ee maxjeⁿ ntjeiⁿ ncꞌeeⁿ tuiiñê. Meiⁿjom ndiiꞌ tyoojaacaⁿ. 9Jndii tsaⁿꞌñeeⁿ na seineiⁿ Pablo. Ndoꞌ nquiee ntyꞌiaaⁿꞌaⁿ juu, ee seiꞌno̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ na tseixmaⁿ tsaⁿꞌñeeⁿ na matseiyuꞌya tsꞌom na nlcoꞌyanaꞌ juu. 10Quia joꞌ jndeii seineiiⁿ, matsoom:

—Quintyjaꞌ, cwintyjeꞌ.

Quia joꞌ mañoomꞌ teintyjeeꞌ, to̱ꞌ tjacaa. 11Ndoꞌ nnꞌaⁿ ndyuaa Licaonia, quia na ntyꞌiaana na luaaꞌ sꞌaa Pablo, to̱ꞌna tyolaꞌxuaana ñequio ñꞌoomna. Tyoluena:

—Cwa we ntyꞌo̱o̱ chaꞌna nnꞌaⁿ jnda̱ tquiecañomna jaa.

12Joꞌ chii jluena na Bernabé tyꞌo̱o̱ Júpiter jom, ndoꞌ Pablo jeꞌ jluena na jom tyꞌo̱o̱ Mercurio ee jom mañequiaaⁿ ñꞌoom nda̱a̱na. 13Nnom tsjoom meintyjeeꞌ watsꞌom cwentaaꞌ tyꞌo̱o̱ Júpiter. Ndoꞌ tyee cwentaaꞌ Júpiterꞌñeeⁿ jndyochom quiooꞌndyo na taꞌnjoomꞌ lꞌuaaljaaꞌ cantyoꞌyoꞌ hasta ꞌndyootsꞌatioomꞌ tsjoom ee jom ñequio nnꞌaⁿ quiiꞌ tsjoom ñeꞌcalaꞌcwjeena quiooꞌñeeⁿ na nlaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena Bernabé ñꞌeⁿ Pablo. 14Sa̱a̱ apóstoles, quia na ntyꞌiaana na luaaꞌ nlꞌa nnꞌaⁿ, to̱ꞌna tyojndiiꞌndyena liaana na matseiꞌndaaꞌnaꞌ nquiuna na luaaꞌ cwilꞌa naⁿꞌñeeⁿ. Jndeii tyꞌequieꞌna quiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ. 15Tyolaxuaana tyoluena:

—Chiuu sa ꞌo nnꞌaⁿ na luaaꞌ ñeꞌcalꞌaꞌyoꞌ. Mannꞌaⁿ jâ chaꞌna ꞌo. Tquioñꞌo̱o̱ⁿyâ ñꞌoom naya na nndyeꞌyoꞌ cha caꞌndyeꞌyoꞌ nmeiⁿꞌ na cweꞌ tsꞌiaaⁿꞌndyo. Calatꞌmaaⁿꞌndyoꞌ nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom na wandoꞌ ee jom tqueeⁿ cañoomꞌluee ñequio tsjoomnancue ñequio ndaaluee ndoꞌ chaꞌtso nnom na cwilaxmaⁿnaꞌ. 16Ncuee na ñejndyowaanaꞌ ñeꞌndiitoom na calꞌa chaꞌtso nnꞌaⁿ meiⁿljoꞌcheⁿ na lꞌue nꞌomna. 17Sa̱a̱ tîcaꞌñeeⁿ na ticwjiꞌyuuꞌñê cantyja ꞌnaaⁿꞌ nqueⁿ, ee machꞌeeⁿ naya chaꞌtsondye nnꞌaⁿ. Mañequiaaⁿ ndaaluaaꞌ na cwinaⁿnaꞌ tsjo̱ꞌluee. Ndoꞌ machꞌeeⁿ na cwiquie ntjom. Machꞌeeⁿ na cwijaacjooya ñꞌeⁿ nantquie na mañequiaaⁿ ndoꞌ machꞌeenaꞌ na neiiⁿya.

18Sa̱a̱ meiiⁿ na jluena ñꞌoommeiⁿꞌ jeeⁿ ncꞌuaaꞌ tjawitsaaⁿꞌ na ñeꞌcalacwjee nnꞌaⁿ quiooꞌ jo nda̱a̱na na nlatꞌmaaⁿꞌndye naⁿꞌñeeⁿ joona.

19Juu xjeⁿꞌñeeⁿ tquiecañom nnꞌaⁿ judíos na jnaⁿ tsjoom Antioquía ñequio Iconio. Lꞌana na ñeꞌcwii ñꞌoom tꞌmaⁿna ñequio nnꞌaⁿ tsjoom Listra. Joꞌ chii tyojñomna ljo̱ꞌ Pablo. Jnda̱ chii tyꞌeñꞌomtsco̱o̱ꞌndyena jom nnom tsjoom ee jlaꞌtiuuna na jnda̱ tueeⁿꞌeⁿ. 20Sa̱a̱ nnꞌaⁿ na cwilayuꞌ tyꞌecwintyjeeꞌna ndiocheⁿ nacañomꞌm. Quia joꞌ teicantyjaaⁿ, tjaquieꞌnnaaⁿꞌaⁿ quiiꞌ tsjoom. Ndoꞌ teincoo cwiicheⁿ xuee jlueeⁿꞌeⁿ tjaaⁿ ñꞌeⁿ Bernabé tsjoom Derbe.

21Tyoñequiana ñꞌoom naya nda̱a̱ nnꞌaⁿ tsjoomꞌñeeⁿ, ndoꞌ jndye nnꞌaⁿ jlayuꞌ. Jnda̱ chii tyꞌelcweeꞌnndaꞌna Listra ñequio Iconio ñequio Antioquía. 22Njoomꞌñeeⁿ tyoteijndeiitina nnꞌaⁿ na cwilayuꞌ na cꞌomtꞌmaaⁿꞌndyeti naⁿꞌñeeⁿ nꞌomna. Tyolaꞌjndo̱ꞌna nꞌom naⁿꞌñeeⁿ na cwintyjeeꞌtyeⁿna na cwilayuꞌna. Ndoꞌ tyoluena:

—Maxjeⁿ cwilaxmaaⁿya na jndye nawiꞌ nntjo̱o̱ⁿya na cwitsaaquia̱a̱ꞌa cantyja ꞌnaaⁿꞌ na matsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom.

23Mati tjeiiꞌndyena nnꞌaⁿ na nntioona tsꞌiaaⁿ na nluiitquiendye cwentaaꞌ cwii cwii tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ na macwjiꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaaⁿꞌaⁿ. Tyolaꞌneiⁿna nnoom Tyꞌo̱o̱tsꞌom ndoꞌ tyolaꞌcwejndoꞌndyena. Ndoꞌ tioona naⁿꞌñeeⁿ lꞌo̱o̱ⁿ ee na ñꞌeⁿ jom jnda̱ jlayuꞌna.

Cwiꞌoolcweeꞌnndaꞌna tsjoom Antioquía ndyuaa Siria

24Jnda̱ joꞌ teiꞌnomna ndyuaa Pisidia, tquiena ndyuaa Panfilia. 25Joꞌ joꞌ tyoñequiana ñꞌoom tsjoom Perge. Jnda̱ chii tyꞌena tsjoom Atalia. 26Tsjoomꞌñeeⁿ tuo̱na wꞌaandaa. Tyꞌelcweeꞌnndaꞌna tsjoom Antioquía yuu na jnaⁿna jnda̱ na tioo nnꞌaⁿ joona lꞌo̱ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ndoꞌ jeꞌ jnda̱ jlacanda̱na tsꞌiaaⁿꞌñeeⁿ. 27Ndoꞌ jnda̱ na tquiena Antioquía jlaꞌtjomna nnꞌaⁿ tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ na macwjiꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaaⁿꞌaⁿ. Tyoluena nda̱a̱ naⁿꞌñeeⁿ chaꞌtso na tyoteijndeii Tyꞌo̱o̱tsꞌom na tyolꞌana ndoꞌ na mati sꞌaaⁿ na cwilayuꞌ nnꞌaⁿ na nchii judíos. 28Jndye xuee ljooꞌndyena ñequio nnꞌaⁿ na cwilayuꞌ joꞌ joꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index