Search form

Hechos 14:15

15Tyolaxuaana tyoluena:

—Chiuu sa ꞌo nnꞌaⁿ na luaaꞌ ñeꞌcalꞌaꞌyoꞌ. Mannꞌaⁿ jâ chaꞌna ꞌo. Tquioñꞌo̱o̱ⁿyâ ñꞌoom naya na nndyeꞌyoꞌ cha caꞌndyeꞌyoꞌ nmeiⁿꞌ na cweꞌ tsꞌiaaⁿꞌndyo. Calatꞌmaaⁿꞌndyoꞌ nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom na wandoꞌ ee jom tqueeⁿ cañoomꞌluee ñequio tsjoomnancue ñequio ndaaluee ndoꞌ chaꞌtso nnom na cwilaxmaⁿnaꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index