Search form

Hechos 15:23

23Ndoꞌ jlaꞌcwanomna cwii carta ñequio naⁿꞌñeeⁿ. Cartaꞌñeeⁿ matsonaꞌ:

“Jâ apóstoles ñequiondyo̱ jâ nnꞌaⁿ na cwiluiitquiendyô̱ quiiꞌntaaⁿ tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ na macwjiꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaaⁿꞌaⁿ tsjoom Jerusalén, cwilacwano̱o̱ⁿyâ cartawaa na mꞌaⁿꞌ ꞌo nnꞌaⁿ na nchii judíos na mꞌaⁿꞌyoꞌ tsjoom Antioquía ñequio ndyuaa Siria ñꞌeⁿ Cilicia. Cwilꞌuuyâ na xmaⁿndyoꞌ ꞌo nnꞌaaⁿya na cwilayuꞌyoꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index