Search form

Hechos 17:11

11Nnꞌaⁿ judíos tsjoom Bereaꞌñeeⁿ ya nnꞌaⁿndyetina nchiiti ncꞌiaana na mꞌaⁿ tsjoom Tesalónica. Ñequio na xcweeꞌ nꞌomna tyoqueⁿna cwenta ñꞌoom na tyolue naⁿꞌñeeⁿ. Ndoꞌ ꞌio ndi ꞌio tyolaꞌnaaⁿna ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na teiyo teiljeii na tyolꞌueena aa mayuuꞌ ñꞌoom na cwilue naⁿꞌñeeⁿ nda̱a̱na.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index