Search form

Hechos 18

Pablo mañequiaaⁿ ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom tsjoom Corinto

1Jnda̱ tuii na nmeiiⁿꞌ jluiꞌ Pablo Atenas, tjaaⁿ tsjoom Corinto. 2Joꞌ joꞌ ljeiiⁿ cwii tsꞌaⁿ judío na jndyu Aquila. Tsaⁿꞌñeeⁿ tuiiñê ndyuaa Ponto. Nmeiiⁿndyo ñejnaaⁿ ndyuaa Italia ñequio scoomꞌm Priscila. Sa̱a̱ jluiꞌna joꞌ joꞌ ee Claudio, tsaⁿmaⁿtsꞌiaaⁿ tꞌmaⁿ tsjoom Roma na matsa̱ꞌntjom ndyuaa Italia tqueⁿ ñꞌoom na caluiꞌ chaꞌtso nnꞌaⁿ judíos tsjoomꞌñeeⁿ. Joꞌ na tja Aquila ñequio scoomꞌm jluiꞌna joꞌ joꞌ, tyꞌena tsjoom Corinto. Tjacandoꞌ Pablo joona. 3Ndoꞌ na ñeꞌcwii tsꞌiaaⁿ ꞌnaaⁿna ñꞌeⁿ Pablo na cwilꞌana lꞌaaliaa, joꞌ chii ljooꞌñê ñꞌeⁿndyena. Ñeꞌnaaⁿꞌ tyolꞌana tsꞌiaaⁿꞌñeeⁿ. 4Ticwii cwii xuee na cwitaꞌjndyee nnꞌaⁿ judíos tyocaa Pablo watsꞌom ꞌnaaⁿ naⁿꞌñeeⁿ. Tyotseineiiⁿ nda̱a̱na ñequio nda̱a̱ nnꞌaⁿ na nchii judíos ee na lꞌue tsꞌoom na nlaꞌyuꞌna ñꞌeⁿ Cristo.

5Silas ñequio Timoteo jnda̱ tquiena na mꞌaaⁿ Pablo na jnaⁿna ndyuaa Macedonia. Quia joꞌ Pablo, macanda̱ tsꞌiaaⁿ ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na tyoqueⁿñê. Tyocwjiꞌyuuꞌñê nda̱a̱ nnꞌaⁿ judíos na Jesús cwiluiiñê Cristo tsaⁿ na meindooꞌna na nndyocwjiꞌnꞌmaaⁿñe joona. 6Sa̱a̱ joona tyꞌena nacjoomꞌm, tyolaꞌjmeiⁿꞌndyena nnoom. Joꞌ chii seiteiꞌncweeⁿꞌeⁿ liaⁿꞌaⁿ nda̱a̱na na maꞌmo̱o̱ⁿ na ntsꞌo̱o̱ⁿ joona, jeꞌ nncjaⁿ cwiicheⁿ ntyja. Matsoom nda̱a̱na:

—Jeꞌ meiiⁿ na nntsuundyoꞌ sa̱a̱ jnaⁿꞌ ncjoꞌyoꞌ nchii jnaⁿ ja. Na jeꞌ xuee na cwii wjaanaꞌ nncjo̱ na mꞌaⁿ nnꞌaⁿ na nchii laxmaⁿna nnꞌaⁿ judíos.

7Quia joꞌ jlueeⁿꞌeⁿ quiiꞌ watsꞌomꞌñeeⁿ, tjaaⁿ waaꞌ tsꞌaⁿ na jndyu Justo, tsaⁿ na matseitꞌmaaⁿꞌñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Waaꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ ñeꞌcwii tꞌuiiꞌ ñequio watsꞌomꞌñeeⁿ. 8Tyomꞌaaⁿ cwii tsꞌaⁿ na jndyu Crispo na cwiluiitquieñe cantyja ꞌnaaⁿꞌ watsꞌomꞌñeeⁿ. Jom ñequio chaꞌtso nnꞌaⁿ waⁿꞌaⁿ jlaꞌyuꞌna ñequio Ta Jesús. Ndoꞌ jndye ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ tsjoom Corinto, quia na jndyena ñꞌoom na tyoñequiaa Pablo, jlaꞌyuꞌna ndoꞌ teitsꞌoomndyena. 9Pablo waa na tcoꞌnaꞌ nnoom cwii teijaaⁿ. Jñeeⁿ na seineiⁿ Ta Jesús. Matso nnoom:

—Tintyꞌueꞌ. Tincjaameintyjeꞌ na matseiꞌneiⁿꞌ ñꞌoom ꞌnaⁿya. Tintseicheⁿꞌ. 10Ee ja mꞌaaⁿya ñꞌeⁿndyuꞌ ndoꞌ meiⁿcwii tsꞌaⁿ tixocatsꞌaa wiꞌ ñꞌeⁿndyuꞌ. Ee ja jndye nnꞌaⁿ mꞌaⁿ tsjoomwaañe quia nlaꞌxmaⁿ cwentaya.

11Joꞌ chii ljooꞌñe Pablo tsjoom Corinto cwii chu waljooꞌ xcwe na tyoꞌmo̱o̱ⁿ ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nda̱a̱ naⁿꞌñeeⁿ.

12Jnda̱ chii tꞌoom Galión gobiernom tsjoom Corinto na matsa̱ꞌntjoom chaꞌwaa ndyuaa Acaya. Quia joꞌ nnꞌaⁿ judíos na mꞌaⁿ tsjoomꞌñeeⁿ ñeꞌcwii jlaꞌjomndyena na jlaꞌwendyena nacjooꞌ Pablo. Tyꞌeñꞌomna jom watsꞌiaaⁿ. 13Tyꞌenquiana jnaaⁿꞌaⁿ nnom gobiernom. Jluena:

—Tsaⁿmꞌaaⁿ matseijno̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ nꞌom nnꞌaⁿ na xuiiꞌ calatꞌmaaⁿꞌndyena Tyꞌo̱o̱tsꞌom, tachii chaꞌxjeⁿ na matso ljeii na tqueⁿ Moisés.

14Xjeⁿ na manntseineiⁿ Pablo, seityuaaꞌti Galión. Tso tsaⁿꞌñeeⁿ nda̱a̱ nnꞌaⁿ judíos:

—ꞌO nnꞌaⁿ judíos, xeⁿ waa ljoꞌ machꞌee tsaⁿmꞌaaⁿꞌ oo xeⁿ tꞌmaⁿ jnaaⁿꞌaⁿ waa quia joꞌ matyꞌiomnaꞌ na nntseicachjuundyo̱ na nndii ñꞌoom na cwinduꞌyoꞌ. 15Sa̱a̱ ꞌo cweꞌ jnaaⁿꞌ ñꞌoom na mañequiaa tsaⁿmꞌaaⁿꞌ ndoꞌ xueeꞌ tsꞌaⁿ na maleiñꞌoom, joꞌ cwilancjooꞌndyoꞌ, ndoꞌ cweꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ ljeii na cwileiñꞌomꞌ ꞌo nnꞌaⁿ judíos nchii ljeii cantyja ꞌnaaⁿꞌ watsꞌiaaⁿ. Joꞌ chii cajndoꞌtoꞌ ncjoꞌyoꞌ, ee ja tiñeꞌcuꞌxa̱ⁿya ñꞌoommeiⁿꞌ.

16Ndoꞌ tjeiiⁿꞌeⁿ naⁿꞌñeeⁿ naquiiꞌ watsꞌiaaⁿ. 17Quia joꞌ chaꞌtso nnꞌaⁿ na tyoolayuꞌ na nchii judíos tꞌuena Sóstenes, tsꞌaⁿ na cwiluiitquieñe watsꞌom ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿ judíos. Tyotjaaꞌna jom tachꞌeⁿ watsꞌiaaⁿ. Sa̱a̱ Galión tîcatseiñꞌoomꞌñê naⁿꞌñeeⁿ.

Tjalcweꞌ Pablo Antioquía, jnda̱ chii wjaanquiaaⁿ ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na jnda̱ ndyee ndiiꞌ

18Pablo, jndyeti xuee tyoljooꞌñetyeeⁿ Corinto. Jnda̱ joꞌ tsoom nda̱a̱ nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ na mawjaⁿ. Jnda̱ chii mana tjaaⁿ. Ndoꞌ Priscila ñꞌeⁿ Aquila tyꞌena ñꞌeⁿñê. Tquiena tsjoom Cencrea. Joꞌ joꞌ teinquiꞌ xqueeⁿ na maꞌmo̱ⁿnaꞌ na matseicanda̱a̱ꞌñê ñꞌoom na jnda̱ tsoom nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom na nntsꞌaaⁿ. Jnda̱ joꞌ tuo̱na wꞌaandaa na wjaanaꞌ ndyuaa Siria. 19Tquiena tsjoom Éfeso. Priscila ñꞌeⁿ Aquila ljooꞌndyena joꞌ joꞌ. Pablo tjaaⁿ watsꞌom ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿ judíos, tjaqueⁿꞌeⁿ tyotseineiiⁿ nda̱a̱ naⁿꞌñeeⁿ. 20Ndoꞌ naⁿꞌñeeⁿ tyolꞌana tyꞌoo nnoom na majndyeti xuee caljooꞌñê ñꞌeⁿndyena, sa̱a̱ ticwancueⁿꞌeⁿ. 21Jnda̱ chii tꞌmaaⁿ joona na mawjaⁿ. Tsoom nda̱a̱na:

—Jndeiꞌnaꞌ na jo̱ Jerusalén na manndyooꞌ na nncueeꞌ xuee sa̱a̱ xeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom lꞌue tsꞌoom nndyo̱nndaꞌa na mꞌaⁿꞌyoꞌ.

Jnda̱ joꞌ jlueeⁿꞌeⁿ Éfeso ñꞌeⁿ wꞌaandaa. 22Ndoꞌ quia na jnda̱ tueⁿꞌeⁿ tsjoom Cesarea, tjawaaⁿ Jerusalén yuu na tjanquiaaⁿ na xmaⁿndye tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ na macwjiꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaaⁿꞌaⁿ. Jnda̱ chii jlueeⁿꞌeⁿ joꞌ tueⁿꞌeⁿ tsjoom Antioquía. 23Ndoꞌ quia na jnda̱ teinom cwantindyo xuee na tyomꞌaaⁿ tsjoomꞌñeeⁿ jlueeⁿꞌeⁿ joꞌ joꞌ. Tcuu tcuu tyomanoom ndyuaa Galacia ñequio ndyuaa Frigia, ndoꞌ ñꞌoom na tyoñequiaaⁿ, tquiaanaꞌ na tyꞌenajnda̱ti chaꞌtsondye nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ.

Apolos mañeꞌquiaaⁿ ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom tsjoom Éfeso

24Tsjoom Éfeso tueeꞌ cwii tsꞌaⁿ judío na jndyu Apolos, tsꞌaⁿ tsjoom Alejandría. Jom tsꞌaⁿ na mawajnaaⁿꞌya ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na teiyo teiljeii, ndoꞌ jeeⁿ ya matseineiiⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌnaꞌ. 25Jnda̱ ñetꞌmo̱o̱ⁿ nnꞌaⁿ nnoom cantyja ꞌnaaⁿꞌ natooꞌ nquii na nndyocwjiꞌnꞌmaaⁿñe nnꞌaⁿ. Joꞌ chii ñequio na ntyjaaꞌ tsꞌoom tyotseineiiⁿ nda̱a̱ nnꞌaⁿ. Xcwe tyoꞌmo̱o̱ⁿ chaꞌwaa na ntyjiityeeⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ na nndyocwjiꞌnꞌmaaⁿñe Jesús nnꞌaⁿ, sa̱a̱ cantyja ꞌnaaⁿꞌ na nleitsꞌoomndye nnꞌaⁿ, macanda̱ ntyjeeⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoom na tyoñequia Juan. 26To̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ na tyotseineiiⁿ naquiiꞌ watsꞌom ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿ judíos. Meiⁿchjoo tîꞌmaaⁿꞌ tsꞌoom. Ndoꞌ Priscila ñꞌeⁿ Aquila, quia na jndyena ñꞌoom na seineiiⁿ, quia joꞌ tyꞌeñꞌomna jom wꞌaana. Tꞌmo̱o̱ⁿtina nnoom cantyja ꞌnaaⁿꞌ natooꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 27Ndoꞌ quia sꞌaanaꞌ tsꞌoom na ñeꞌcjaⁿ ndyuaa Acaya, quia joꞌ nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ tyoluena na ya. Tyolaꞌljeiina ñꞌoom na tjañꞌoom na mꞌaⁿ nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ ndyuaaꞌñeeⁿ na calaꞌljo naⁿꞌñeeⁿ jom. Naⁿꞌñeeⁿ jnda̱ jlaꞌyuꞌna ncꞌe naya na matseixmaⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Joꞌ chii quia na tueeꞌ Apolos na mꞌaⁿna tꞌmaⁿ tyoteijndeii tsaⁿꞌñeeⁿ joona. 28Ndoꞌ tyoꞌmo̱o̱ⁿ nda̱a̱ nnꞌaⁿ judíos chiuu waa na tixcwe cwilaꞌyuꞌna. Ndoꞌ na jeeⁿ jnda̱ ñꞌoom tyotseineiiⁿ tîcanda̱a̱ nluena na tiyuuꞌ. Ee ñequio ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na teiyo teiljeii tyoꞌmo̱o̱ⁿ nda̱a̱na na Jesús tseixmaⁿ Cristo tsaⁿ na meindooꞌna na nndyocwjiꞌnꞌmaaⁿñe joona.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index