Search form

Hechos 18:25

25Jnda̱ ñetꞌmo̱o̱ⁿ nnꞌaⁿ nnoom cantyja ꞌnaaⁿꞌ natooꞌ nquii na nndyocwjiꞌnꞌmaaⁿñe nnꞌaⁿ. Joꞌ chii ñequio na ntyjaaꞌ tsꞌoom tyotseineiiⁿ nda̱a̱ nnꞌaⁿ. Xcwe tyoꞌmo̱o̱ⁿ chaꞌwaa na ntyjiityeeⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ na nndyocwjiꞌnꞌmaaⁿñe Jesús nnꞌaⁿ, sa̱a̱ cantyja ꞌnaaⁿꞌ na nleitsꞌoomndye nnꞌaⁿ, macanda̱ ntyjeeⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoom na tyoñequia Juan.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index