Search form

Hechos 19

Pablo mañequiaaⁿ ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom tsjoom Éfeso

1Yocheⁿ na mꞌaaⁿ Apolos tsjoom Corinto ndyuaa Acaya, Pablo tyomanoom njoom nchꞌu quiiꞌ ntsjo̱. Jnda̱ chii tueⁿꞌeⁿ tsjoom Éfeso yuu na ljeiiⁿ cwanti nnꞌaⁿ na jlaꞌjomndye ñꞌoom na tyoñequiaa Juan. 2Matsoom nda̱a̱ naⁿꞌñeeⁿ:

—¿Aa tjaquieeꞌ Espíritu Santo naquiiꞌ nꞌomꞌyoꞌ quia na jlayuꞌyoꞌ?

Jluena nnoom:

—Tjaaꞌnaⁿ. Meiⁿchjoo tyoondya̱a̱yâ aa mꞌaaⁿ Espíritu Santo.

3Quia joꞌ matsoom nda̱a̱na:

—¿Cwaaⁿ ñꞌoom tꞌmo̱o̱ⁿ nnꞌaⁿ nda̱a̱ꞌyoꞌ na teitsꞌoomndyoꞌ?

Jluena nnoom:

—Aa jâ cantyja ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoom na tyoꞌmo̱ⁿ Juan, joꞌ na teitsꞌoomndyô̱.

4Quia joꞌ tsoom nda̱a̱na:

—Juan tyotseitsꞌoomñê nnꞌaⁿ quia na tyolcweꞌ nꞌomna. Ndoꞌ tyotsoom nda̱a̱ naⁿꞌñeeⁿ na calaꞌyuꞌna ñequio Jesús tsaⁿ na nndyontyjo̱ naxeeⁿꞌeⁿ. Juu tseixmaⁿ Cristo.

5Ndoꞌ jnda̱ na jndyena ñꞌoommeiⁿꞌ quia joꞌ teitsꞌoomndyena ñequio xueeꞌ Ta Jesús. 6Ndoꞌ quia na jnda̱ tio Pablo lꞌo̱o̱ⁿ nacjoona quia joꞌ tjaquieeꞌ Espíritu Santo naquiiꞌ nꞌomna. Mana to̱ꞌna tyolaꞌneiⁿna ntꞌomcheⁿ nnom ñꞌoom na nchii ñꞌoom na maxjeⁿ cwilaꞌneiⁿna. Tyoñeꞌquiana ñꞌoom na tꞌmo̱ⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nda̱a̱na. 7Naⁿnomꞌñeeⁿ chaꞌna canchooꞌwendyena.

8Chaꞌna ndyee chiꞌ tyomꞌaaⁿñe Pablo tsjoom Éfeso ndoꞌ ñequiiꞌcheⁿ tyocaⁿ watsꞌom ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿ judíos. Tyotseineiiⁿ nda̱a̱ naⁿꞌñeeⁿ ñequio na tꞌmaⁿ tsꞌoom. Tyoqueⁿñê tyoꞌmo̱o̱ⁿ nda̱a̱na cantyja na matsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom na malꞌueeꞌñê na nlaꞌyuꞌna. 9Sa̱a̱ cwantindye naⁿꞌñeeⁿ tyolaꞌquieꞌ nꞌomna, tiñeꞌcalaꞌyuꞌna. Ndoꞌ quiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ na jnda̱ tjomndye tyoluena ñꞌoom ntjeiⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ natooꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Quia joꞌ Pablo ꞌñeeⁿ joona, tjachom nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ wꞌaa scwela cwentaaꞌ tsꞌaⁿ na jndyu Tirano. Joꞌ joꞌ ticwii xuee tyoꞌmo̱o̱ⁿ nda̱a̱na. 10We chu tyoꞌmo̱o̱ⁿ nda̱a̱ nnꞌaⁿ hasta chaꞌtsondye nnꞌaⁿ judíos ñequio nnꞌaⁿ na nchii judíos na tyomꞌaⁿ ndyuaa Asia jndyena ñꞌoom naya cantyja ꞌnaaⁿꞌ Ta Jesús. 11Sꞌaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom na tyochꞌee Pablo ꞌnaaⁿ tꞌmaⁿ na xocanda̱a̱ nntsꞌaa na cweꞌ najndeii nquii tsꞌaⁿ. 12Ee liaa ñequio payom ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿwii, jnda̱ na tyꞌioom nnꞌaⁿ joonaꞌ Pablo, nꞌmaaⁿ naⁿwiiꞌñeeⁿ. Mati nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ jndyetia naquiiꞌ nꞌom tjeiꞌnaꞌ jndyetiaꞌñeeⁿ.

13Ntꞌom nnꞌaⁿ judíos na caluaꞌndye tyomaꞌnomna, tyotjeiiꞌna jndyetia naquiiꞌ nꞌom nnꞌaⁿ. Jnda̱ chii jlaꞌtiuuna na nntjeiiꞌna jndyetia ñequio xueeꞌ Ta Jesús. Joꞌ chii cwii cwiindyena tyoluena nda̱a̱ jndyetia:

—Matsa̱ꞌntjo̱ⁿya na caluiꞌyoꞌ ñequio xueeꞌ Jesús, tsaⁿ na matseineiⁿ Pablo cantyja ꞌnaaⁿꞌ.

14Maljoꞌ tyolꞌa chaꞌtso ntquieeꞌ ntseinda cwii tsꞌaⁿ judío na jndyu Esceva. Tsaⁿꞌñeeⁿ tyee na cwiluiitquieñe. 15Sa̱a̱ tꞌo̱ jndyetia, matsoom nda̱a̱na:

—Jesús mawajnaⁿꞌa, ndoꞌ mati Pablo, sa̱a̱ ꞌo jeꞌ ¿ꞌñeeⁿ cwiluiindyoꞌ?

16Ndoꞌ juu tsaⁿsꞌaꞌñeeⁿ na maleiñꞌoom jndyetia, tjuꞌñê nacjoona. Jnaaⁿ joona. Cwajndii sꞌaaⁿ hasta ꞌñeeⁿ joona na ñecantseiꞌndyena ndoꞌ tquieeꞌndyena. Jndeii jluiꞌna naquiiꞌ wꞌaa na jleiꞌnomna jom. 17Ndoꞌ chaꞌtso nnꞌaⁿ judíos ñequio nnꞌaⁿ na nchii judíos na tyomꞌaⁿ tsjoom Éfesoꞌñeeⁿ jliuna na ljoꞌ tuii. Joꞌ chii chaꞌtsondyena tyuena, ndoꞌ tyolaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena xueeꞌ Ta Jesús.

18Mati nnꞌaⁿ na jnda̱ jlaꞌyuꞌ jndyendyena tquionquiana jnaaⁿna, tjeiꞌyuuꞌndyena ljoꞌ ñelꞌana na ticatsa̱ꞌntjomnaꞌ. 19Jndye nnꞌaⁿ na ñetꞌom na caluaꞌndye, tquiochona nom ꞌnaaⁿna na quio cwilꞌana tsꞌiaaⁿꞌñeeⁿ. Jlaꞌcona joonaꞌ jo nda̱a̱ chaꞌtso nnꞌaⁿ. Ndoꞌ quia na tjeiiꞌna cwenta cwanti na jnda nomꞌñeeⁿ jliuna na jndanaꞌ wenꞌaaⁿ nchooꞌ qui meiⁿ sꞌom xuee. 20Maxjeⁿ tjawitꞌmaaⁿꞌ ñꞌoom ꞌnaaⁿꞌ Ta Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Tjawijndyendyeti nnꞌaⁿ tyolaꞌyuꞌ.

21Jnda̱nquia seitiuu Pablo na nncjaawinoom ndyuaa Macedonia ñequio ndyuaa Acaya. Jnda̱ chii nncjaⁿ tsjoom Jerusalén. Xeⁿ jnda̱ tjaaⁿ Jerusalén maxjeⁿ jndeiꞌnaꞌ na cjaⁿ tsjoom Roma. 22Quia joꞌ we nnꞌaⁿ na cwiteiꞌjndeii jom, juu Timoteo ñequio Erasto, jñoom joona, tyꞌeñetina ndyuaa Macedonia, sa̱a̱ nqueⁿ ljooꞌñetyeeⁿ ndyuaa Asia.

Jlaꞌjmeiⁿꞌndye nnꞌaⁿ tsjoom Éfeso

23Ncueeꞌñeeⁿ jeeⁿ tꞌmaⁿ ñꞌoom sꞌaanaꞌ tsjoom Éfeso na tyotseineiⁿ Pablo cantyja ꞌnaaⁿꞌ natooꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 24Ee joꞌ joꞌ tyomꞌaaⁿ cwii tsaⁿsꞌa na jndyu Demetrio na tyotseindo̱ sꞌom. Ñequio sꞌom xuee tyochꞌeeⁿ na jluiꞌtsjaaⁿ watsꞌom cwentaaꞌ ndyo̱o̱ Diana. Tꞌmaaⁿꞌ tantjoom ñequio ncꞌiaaⁿꞌaⁿ na tyolꞌana tsꞌiaaⁿꞌñeeⁿ. 25Seitjoom naⁿꞌñeeⁿ ñequio ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ na majoꞌ tsꞌiaaⁿ cwilꞌa. Matsoom nda̱a̱na:

—ꞌO re nnꞌaⁿya manquiuꞌyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ tsꞌiaaⁿwaa jeeⁿ ya cwitantjo̱o̱ⁿya. 26Sa̱a̱ cwindyeꞌyoꞌ ndoꞌ cwintyꞌiaꞌyoꞌ na manom Pablo. Matsoom tsꞌiaaⁿ na cwilꞌa nnꞌaⁿ ñequio lueena, tiyuuꞌ na Tyꞌo̱o̱tsꞌom joonaꞌ. Ndoꞌ nchii macanda̱ nnꞌaⁿ tsjoom ñjaaⁿ Éfeso sa̱a̱ manntycwii ndyuaa Asia jnda̱ sꞌaaⁿ na cwiñequiandye nnꞌaⁿ ñequio ñꞌoomwaaꞌ na matseineiiⁿ. 27Joꞌ na jeeⁿ teincuuꞌ ee tsꞌiaaⁿ na cwilꞌaaya jaachꞌeetonaꞌ na cweꞌ tsꞌiaaⁿꞌndyo. Ndoꞌ mati watsꞌom tꞌmaⁿ na ndiiꞌ Diana, ndyo̱o̱ na nquiu chaꞌtso nnꞌaⁿ na tꞌmaⁿti ñꞌoom tseixmaⁿ, jaachꞌeetonaꞌ tjaa ꞌñeeⁿ cwitjo̱o̱ñe watsꞌomꞌñeeⁿ. Jeꞌ nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ chaꞌwaa ndyuaa Asia ñequio chaꞌwaa tsjoomnancue cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena juu sa̱a̱ cweꞌ tsꞌiaaⁿ na machꞌee Pablo nntycwii na jeeⁿ tꞌmaⁿ ñꞌoom juu nquiuna.

28Quia jndyena ñꞌoommeiⁿꞌ jeeⁿcheⁿ ndyaꞌ jlaꞌwjeena. Jndeii tyolaꞌxuaana, tyoluena:

—Nquii Diana cwentaa jaa nnꞌaⁿ Éfeso, jeeⁿ tꞌmaⁿ ñꞌoom.

29Quia joꞌ cweꞌ seiñꞌeeⁿꞌtonaꞌ nnꞌaⁿ chaꞌwaa naquiiꞌ tsjoomꞌñeeⁿ. Mantyja tꞌuena Gayo ñequio Aristarco, nnꞌaⁿ na ñꞌeeⁿ ñꞌeⁿ Pablo na jnaⁿ ndyuaa Macedonia. Tyꞌechona naⁿꞌñeeⁿ, tyꞌequieꞌna naquiiꞌ wꞌaa yuu cwitjomndye nnꞌaⁿ quia na waa jomta. 30Pablo ñeꞌcjaaqueⁿꞌeⁿ wꞌaaꞌñeeⁿ sa̱a̱ tinquia nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ na nncjaⁿ. 31Mati cwanti nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ nꞌiaaⁿ nda̱a̱ nnꞌaⁿ ndyuaa Asia na ya ñꞌoom ñꞌeⁿ Pablo, jlaꞌcwanomna ñꞌoom na mꞌaaⁿ na tincjaaqueⁿꞌeⁿ wꞌaaꞌñeeⁿ. 32Nnꞌaⁿ na jnda̱ tjomndye naquiiꞌ wꞌaaꞌñeeⁿ nchii na nndiꞌ ljoꞌ cwiluena, cweꞌ cꞌuaato mꞌaⁿna. Ntꞌomndye naⁿꞌñeeⁿ cwii ñꞌoom cwilaꞌxuaana, ndoꞌ ntꞌomndyena cwiicheⁿ ñꞌoom cwilaꞌxuaana. Ee majndyendyetina ticaliuna ljo tsꞌiaaⁿꞌ na tjomndyena. 33Sa̱a̱ nnꞌaⁿ judíos lꞌana na cjaatseineiⁿ cwii tsꞌaⁿ na jndyu Alejandro nda̱a̱ nnꞌaⁿ. Ee ntꞌom nnꞌaⁿ majnda̱ jluena nnoom ljoꞌ tsꞌiaaⁿꞌ na tjomndyena. Joꞌ chii seiweeⁿ tsꞌo̱o̱ⁿ na calaꞌcheⁿ nnꞌaⁿ ee na ñeꞌcatseineiiⁿ ñꞌoom nda̱a̱na ñꞌoom na ncwañoomꞌnaꞌ nnꞌaⁿ judíos. 34Sa̱a̱ quia na tqueⁿna cwenta na jom tsꞌaⁿ judío, chaꞌtsondyena jlaꞌtjoomꞌna jndyeena. Chaꞌna cwii we hora ñeꞌcwii tyolaꞌxuaana, tyoluena:

—Jeeⁿ tꞌmaⁿ ñꞌoom tseixmaⁿ Diana cwentaa jaa nnꞌaⁿ Éfeso.

35Quia joꞌ tsaⁿtseiljeii tsjoomꞌñeeⁿ, quia na jnda̱ jnda̱a̱ sꞌaaⁿ na seicheeⁿ joona, tsoom:

—ꞌO nnꞌaⁿ Éfeso, nnꞌaⁿ chaꞌwaa tsjoomnancue manquiuna na jaa nnꞌaⁿ tsjoomwaa teijnoomya na nnteiꞌxꞌa̱a̱ya watsꞌoomꞌ ndyo̱o̱ Diana na nquiuuya na tꞌmaⁿti ñꞌoom tseixmaⁿ. Mati cwiteiꞌxꞌa̱a̱ya tsjo̱ꞌ na tuiinaꞌ chaꞌxjeⁿ nqueⁿ na jnaⁿnaꞌ cañoomꞌluee jndyocuenaꞌ na mꞌaaⁿya. 36Meiⁿ tjaa ꞌñeeⁿ nntso na tiyuuꞌ na ljoꞌ. Joꞌ chii calaꞌcheⁿndyoꞌ. Tacalꞌaꞌyoꞌ na ñoomñoom ljoꞌ nlꞌaꞌyoꞌ. 37Ee tiꞌmꞌaⁿꞌ na tquioꞌchoꞌyoꞌ ñjaaⁿ chaaꞌ lꞌuu jnda̱ ntyꞌueena ꞌnaⁿ na tseixmaⁿ ndyo̱o̱ Diana na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyo̱, meiⁿ tyooluena ñꞌoom ntjeiⁿ nacjoomꞌm. 38Joꞌ chii Demetrio ñequio nnꞌaⁿ na ñeꞌcwii tsꞌiaaⁿ cwilꞌana ñꞌeⁿñê, xeⁿ waa ñꞌoom na ñeꞌqueⁿna nacjooꞌ tsꞌaⁿ quia joꞌ cꞌoona na mꞌaaⁿ jwe. Ee na mꞌaaⁿ jom cwiwijndaaꞌ ñꞌoom na cwiqueⁿ nnꞌaⁿ nacjoo ncꞌiaana. 39Ndoꞌ xeⁿ waa cwiicheⁿ ñꞌoom na lꞌue nꞌomꞌyoꞌ na nleijndaaꞌ, nleijndaaꞌnaꞌ quia na nncuaa jomta. 40Ee teincuuꞌ na luaaꞌ cwilꞌaꞌyoꞌ xuee jeꞌ ee nnda̱a̱ nntso gobiernom na cwilawendyo̱ nacjoomꞌm ee xeⁿ nncwaxꞌeeⁿ nda̱a̱ya tjaaꞌnaⁿ ljoꞌ ñꞌoom ya nntꞌo̱o̱ya nnoom.

41Quia na jnda̱ seineiiⁿ ñꞌoomwaaꞌ, tsoom na catꞌoomꞌndyena.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index