Search form

Hechos 19:27

27Joꞌ na jeeⁿ teincuuꞌ ee tsꞌiaaⁿ na cwilꞌaaya jaachꞌeetonaꞌ na cweꞌ tsꞌiaaⁿꞌndyo. Ndoꞌ mati watsꞌom tꞌmaⁿ na ndiiꞌ Diana, ndyo̱o̱ na nquiu chaꞌtso nnꞌaⁿ na tꞌmaⁿti ñꞌoom tseixmaⁿ, jaachꞌeetonaꞌ tjaa ꞌñeeⁿ cwitjo̱o̱ñe watsꞌomꞌñeeⁿ. Jeꞌ nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ chaꞌwaa ndyuaa Asia ñequio chaꞌwaa tsjoomnancue cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena juu sa̱a̱ cweꞌ tsꞌiaaⁿ na machꞌee Pablo nntycwii na jeeⁿ tꞌmaⁿ ñꞌoom juu nquiuna.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index