Search form

Hechos 19:35

35Quia joꞌ tsaⁿtseiljeii tsjoomꞌñeeⁿ, quia na jnda̱ jnda̱a̱ sꞌaaⁿ na seicheeⁿ joona, tsoom:

—ꞌO nnꞌaⁿ Éfeso, nnꞌaⁿ chaꞌwaa tsjoomnancue manquiuna na jaa nnꞌaⁿ tsjoomwaa teijnoomya na nnteiꞌxꞌa̱a̱ya watsꞌoomꞌ ndyo̱o̱ Diana na nquiuuya na tꞌmaⁿti ñꞌoom tseixmaⁿ. Mati cwiteiꞌxꞌa̱a̱ya tsjo̱ꞌ na tuiinaꞌ chaꞌxjeⁿ nqueⁿ na jnaⁿnaꞌ cañoomꞌluee jndyocuenaꞌ na mꞌaaⁿya.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index