Search form

Hechos 2:20

20Ñeꞌquioomꞌ nntseicwaqueⁿnaꞌ na jo̱o̱ⁿñe nnom,

ndoꞌ chiꞌ nntseicwaqueⁿnaꞌ chaꞌcwijom niomꞌ.

Nmeiⁿꞌ nluii cwii tjo̱o̱cheⁿ na nncueeꞌ xuee cantyja ꞌnaⁿ ja na cwiluiindyo̱ na matsa̱ꞌntjo̱ⁿ.

Juu xueeꞌñeeⁿ tꞌmaⁿticheⁿ matseixmaⁿnaꞌ na nleitquiooꞌ najndeii na matseixmaⁿya.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index