Search form

Hechos 2:22

22Tsoti Pedro:

—ꞌO nnꞌaⁿya Israel, candyeyaꞌyoꞌ na nntsjo̱o̱ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Jesús tsaⁿ na jnaⁿ Nazaret. Tquiooꞌ na nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom jñom jom ee jndye nnom tsꞌiaaⁿ tꞌmaⁿ sꞌaaⁿ quiiꞌntaaⁿꞌyoꞌ na nchii na nnda̱a̱ nnluii na cweꞌ tsꞌaⁿ nntsꞌaa, meiⁿ xocjaantyjo̱o̱ꞌ nꞌom nnꞌaⁿ chiuu tuiiyuu. Ndoꞌ ꞌo manquiuꞌyoꞌ na ljoꞌ ee cantyja najndeii na matseixmaⁿ nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom, joꞌ na tyochꞌee Jesús ꞌnaaⁿ tꞌmaⁿ quiiꞌntaaⁿꞌyoꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index