Search form

Hechos 20:24

24Sa̱a̱ tjaa na cochꞌeenaꞌ ja na ljoꞌ catjo̱ⁿ meiⁿ ticajnda ntyjii meiiⁿ xeⁿ na nlacueeꞌ nnꞌaⁿ ja. Ñeꞌcwii ntyjaaꞌ tsꞌo̱o̱ⁿya na ñequio na neiⁿya nntseicanda̱a̱ꞌndyo̱ tsꞌiaaⁿ na tquiaa Ta Jesús no̱o̱ⁿ na nncwjiꞌyuuꞌndyo̱ ñꞌoom naya cantyja na wiꞌ tsꞌom Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnꞌaⁿ. Ee joꞌ na macwjiꞌnꞌmaaⁿñê nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index