Search form

Hechos 20:35

35Cantyja na tyotsꞌaa ñequiiꞌcheⁿ tyoꞌmo̱o̱ⁿya nda̱a̱ꞌyoꞌ na tsꞌiaaⁿ calꞌaꞌyoꞌ cha nnda̱a̱ nnteiꞌjndeiꞌyoꞌ nnꞌaⁿ na matseiꞌtjo̱o̱naꞌ. Cjaañjoomꞌ nꞌomꞌyoꞌ ñꞌoom na tyotseineiⁿ Ta Jesús. Tyotsoom: “Matꞌmaⁿti matioꞌnaaⁿñenaꞌ tsꞌaⁿ na mañequiaa nchiiti tsꞌaⁿ na macoꞌñom.”

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index