Search form

Hechos 21

Tja Pablo Jerusalén

1Jnda̱ to̱ⁿꞌndyô̱ ñequio naⁿꞌñeeⁿ, tuo̱o̱yâ wꞌaandaa, saandyeyuuyâ, squia̱a̱yâ ndyuaaxeⁿncwe Cos. Cwiicheⁿ xuee saatya̱a̱yâ hasta tsjoom Rodas. Jluiiꞌâ joꞌ joꞌ saayâ squia̱a̱yâ tsjoom Pátara. 2Joꞌ joꞌ jliuuyâ cwii wꞌaandaa na ncwitꞌionaꞌ na wjaanaꞌ ndyuaa Fenicia. Joꞌ chii tuo̱o̱yâ juunaꞌ, mana saayâ. 3Quia na jnda̱ teitquiooꞌ ndyuaaxeⁿncwe Chipre, ꞌndya̱a̱yâ ndyuaaꞌñeeⁿ jo ntyja tymaaⁿꞌ. Saayâ, squia̱a̱yâ tsjoom Tiro ndyuaa Siria. Joꞌ joꞌ jluiiꞌâ wꞌaandaa ee tsjoomꞌñeeⁿ tjameintyjeeꞌnaꞌ na nluiꞌ canchuu na ñjom tsꞌomnaꞌ. 4Tyolꞌua̱a̱yâ nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ tsjoomꞌñeeⁿ ndoꞌ quia jliuuyâ joona ljooꞌndyô̱ ñꞌeⁿndyena cwii ntquieeꞌ xuee. Joona jnda̱ tꞌmo̱ⁿ Espíritu Santo nda̱a̱na ljoꞌ nntjom Pablo, joꞌ chii tyoluena nnoom na tincjaⁿ Jerusalén. 5Jnda̱ na teinom ntquieeꞌ xuee na ljooꞌndyô̱ tsjoomꞌñeeⁿ, chaꞌtsondye nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ ñequio lcuuna, ndana tyꞌecaꞌndyena jâ nnom tsjoom. Squia̱a̱yâ su tsꞌoteiꞌ ꞌndyoo ndaaluee. Joꞌ joꞌ taaꞌâ cantya̱a̱yâ jlana̱a̱ⁿyâ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 6Jnda̱ joꞌ tꞌmaⁿndyo̱ ntyja̱a̱yâ ndoꞌ tyotaꞌxcweendyô. Jnda̱ chii tuo̱o̱yâ tsꞌom wꞌaandaa. Ndoꞌ naⁿꞌñeeⁿ tyꞌelcweeꞌna lꞌaana.

7Jluiiꞌâ tsjoom Tiroꞌñeeⁿ, saayâ squia̱a̱yâ tsjoom Tolemaida. Joꞌ joꞌ jluiiꞌâ wꞌaandaa. Saanquiaayâ na xmaⁿndye nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ tsjoomꞌñeeⁿ ndoꞌ ljooꞌndyô̱ ñꞌeⁿndyena cwii xuee. 8Teincoo cwiicheⁿ xuee jluiiꞌâ tsjoomꞌñeeⁿ, saayâ squia̱a̱yâ tsjoom Cesarea. Squia̱a̱yâ waaꞌ Felipe tsꞌaⁿ na quijaanquiaa ñꞌoom naya cantyja ꞌnaaⁿꞌ Jesucristo. Jom cwii joo nnꞌaⁿ na ntquieeꞌndye na tyotyꞌioom nnꞌaⁿ tsꞌiaaⁿ joona na nndyeꞌntjomna naquiiꞌ tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ na macwjiꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaaⁿꞌaⁿ Jerusalén. Joꞌ ljooꞌndyô̱ na mꞌaaⁿ jom. 9Mꞌaⁿ ñequiee yolcu ntseinaaⁿ na tyoomaꞌco. Joona tyoñequiana ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 10Cwantindyo xuee na mꞌaaⁿyâ joꞌ joꞌ ndoꞌ tyjeeꞌ cwii tsꞌaⁿ na jndyu Agabo na jnaⁿ tsꞌo̱ndaa Judea. Jom profeta. 11Na mꞌaaⁿ jâ tyjeeⁿꞌeⁿ. Seityeeⁿ ncꞌeeⁿ lꞌo̱o̱ⁿ ñequio ꞌnaⁿ na chuꞌtyeⁿ tsiaaꞌ Pablo. Matsoom:

—Luaa matso Espíritu Santo na nlꞌa nnꞌaⁿ judíos na mꞌaⁿ Jerusalén. Malaaꞌtiꞌ nlaꞌtyeⁿna tsꞌaⁿ na ꞌnaaⁿꞌ ꞌnaⁿwaa ndoꞌ nntioona jom luee nnꞌaⁿ na nchii nnꞌaⁿ judíos.

12Quia na jndya̱a̱yâ ñꞌoommeiⁿꞌ, jâ ndoꞌ mati nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ tsjoom Cesareaꞌñeeⁿ tyolaꞌtyꞌoondyô̱ nnom Pablo na ticjaⁿ Jerusalén. 13Sa̱a̱ matsoom:

—¿Chiuu na cwityueeꞌyoꞌ? Na nmeiiⁿꞌ cwilꞌaꞌyoꞌ yacheⁿ nñeꞌquiaꞌyoꞌ na chjooꞌ tsꞌo̱o̱ⁿya. Ee ja mañequiaandyo̱ ljoꞌcheⁿ na ñeꞌcalꞌa nnꞌaⁿ Jerusalén ñꞌeⁿndyo̱. Meiiⁿ na nlatyeⁿna ja oo meiiⁿ na nlacueeꞌna ja cantyja ꞌnaaⁿꞌ xueeꞌ Ta Jesús maxjeⁿ ñecuaato.

14Tîcanda̱a̱ nlꞌaayâ nlalcwa̱a̱ꞌâ jom na wjaⁿ Jerusalén. Joꞌ chii ꞌndya̱a̱to̱o̱yâ, ndoꞌ lꞌuuyâ:

—Catsꞌaa Ta Tyꞌo̱o̱tsꞌom yuu na lꞌue tsꞌoom ñꞌeⁿ Pablo.

15Jnda̱ joꞌ mana jlaꞌjndaaꞌndyô̱ saawaayâ Jerusalén. 16Ndoꞌ cwantindye nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ tsjoom Cesarea tyꞌeñꞌeeⁿna ñꞌeⁿndyô̱. Squia̱a̱yâ na mꞌaaⁿ Mnasón. Jom tsꞌaⁿ na jnaⁿ ndyuaaxeⁿncwe Chipre ndoꞌ jaachꞌee xuee na matseiyoomꞌm. Waaꞌ jom ljooꞌndyô̱.

Pablo tjacanoomꞌm Jacobo

17Quia na jnda̱ squia̱a̱yâ Jerusalén, nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ toꞌñoomna jâ ñequio na neiiⁿna. 18Teincoo cwiicheⁿ xuee saayâ ñꞌeⁿ Pablo na mꞌaaⁿ Jacobo. Joꞌ joꞌ jnda̱ tjomndye chaꞌtso nnꞌaⁿ na cwiluiitquiendye quiiꞌntaaⁿ tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ na macwjiꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaaⁿꞌaⁿ. 19Pablo tquiaaⁿ na xmaⁿndye naⁿꞌñeeⁿ. Jnda̱ chii tcuu tcuu tyotseineiiⁿ chaꞌtso na tyoteijndeii Tyꞌo̱o̱tsꞌom jom tsꞌiaaⁿ na tyochꞌeeⁿ quiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ na nchii judíos. 20Ndoꞌ joona jnda̱ na jndyena na tyotseineiiⁿ tyolaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Tyoluena nnoom:

—Mayuuꞌ re nnꞌaaⁿya sa̱a̱ mantyjiꞌ cwanti meiⁿ nnꞌaⁿ judíos jnda̱ jlaꞌyuꞌna tsjoom ñjaaⁿ, ndoꞌ chaꞌtsondyena cwiluena na jndeiꞌnaꞌ na catseicanda̱ tsꞌaⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés. 21Sa̱a̱ jnda̱ jndyena cantyja ꞌnaⁿꞌ na ꞌu xuiiꞌ maꞌmo̱o̱ⁿꞌ nda̱a̱ chaꞌtso nnꞌaⁿ judíos na cwicꞌeeⁿ ntꞌomcheⁿ njoom naquiiꞌ ntaaⁿ nnꞌaⁿ na nchii judíos. Jnda̱ jndyena na matsuꞌ na tacalanꞌoomꞌndye naⁿꞌñeeⁿ ñꞌoom na tqueⁿ Moisés. Mati jnda̱ jndyena na matseijndo̱ꞌ nꞌom naⁿꞌñeeⁿ na tacalꞌana costumbre na cwilꞌaaya ñequio yoꞌndaa na naⁿnom, meiⁿ tacalacanda̱a̱ꞌndyena ntꞌomcheⁿ costumbre ꞌnaaⁿ welooya na ñetꞌom teiyo. 22Quia joꞌ ¿chiuu ya nlꞌaayo̱o̱ya? Ee nnꞌaaⁿya na cwilaꞌyuꞌ na mꞌaⁿ tsjoomwaa, maxjeⁿ nntjomndyena quia na jnda̱ jndyena na mamꞌaaⁿndyuꞌ. 23Cwa sa luaa catsaꞌ chaꞌxjeⁿ na nlꞌuuyâ njomꞌ. Quiiꞌntaaⁿyâ mꞌaⁿ ñequiee naⁿnom na jndeiꞌnaꞌ na calaꞌcanda̱a̱ꞌndyena cwii ñꞌoomtyeⁿ na jnda̱ tqueⁿna nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 24Catseijomndyuꞌ ñꞌeⁿndyena, na nlqueⁿ ljuꞌnaꞌ ꞌo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Ndoꞌ catiomꞌlꞌuaꞌ cantyja na macaⁿnaꞌ ꞌo na nlqueⁿljuꞌnaꞌ ꞌo. Quia na jnda̱ tꞌiooꞌ ñꞌoom ꞌnaaⁿna quia joꞌ ya nnteinquiꞌ nqueⁿna. Luaaꞌ catsaꞌ cha nlaꞌno̱ⁿꞌ chaꞌtso nnꞌaⁿ na tiyuuꞌ ñꞌoom na jnda̱ jndyena cantyja ꞌnaⁿꞌ. Nliuna na mati ꞌu matseicanda̱a̱ꞌndyuꞌ ljeii na tqueⁿ Moisés. 25Sa̱a̱ cantyja ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ na nchii nnꞌaⁿ judíos, jnda̱ jlaꞌcwano̱o̱ⁿyâ ljeii na mꞌaⁿna na tancꞌoomꞌ nꞌomna cantyja ꞌnaaⁿ costumbre ꞌnaaⁿ jâ nnꞌaⁿ judíos. Macanda̱ tꞌmaaⁿyâ na tacwaꞌna nantquie na jnda̱ tsa̱ꞌ nnꞌaⁿ nda̱a̱ ꞌnaⁿ na cweꞌ nnꞌaⁿ nlꞌa. Tantquiina niomꞌ meiⁿ seii quiooꞌ na cweꞌ cwiꞌuo̱o̱ cantyoꞌ. Ndoꞌ tancꞌomna na cweꞌ nncꞌomyana ñꞌeⁿ ncꞌiaana.

Tꞌuena nawiꞌ Pablo naquiiꞌ watsꞌom tꞌmaⁿ

26Quia joꞌ Pablo seijomñê ñequio ñequiee naⁿnomꞌñeeⁿ. Teincoo cwiicheⁿ xuee sꞌaaⁿ tsꞌiaaⁿ na tqueⁿ ljuꞌnaꞌ joona jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Jnda̱ chii tjaqueⁿꞌeⁿ naquiiꞌ watsꞌom tꞌmaⁿ. Tjatseicañeeⁿ ntyee cwaaⁿ xuee na nlaꞌcanda̱a̱ꞌndyena ñꞌoom na waa nda̱a̱na ndoꞌ na nñequiana quiooꞌ na nncwje cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom.

27Quia na wjaacanda̱a̱ꞌ ntquieeꞌ xueeꞌñeeⁿ cantyja na nlaꞌcanda̱a̱ꞌndyena, ntꞌom nnꞌaⁿ judíos na jnaⁿ ndyuaa Asia ntyꞌiaana Pablo naquiiꞌ watsꞌom tꞌmaⁿ. Joꞌ chii tyolaꞌjmeiⁿꞌna chaꞌtso nnꞌaⁿ ndoꞌ tꞌuena Pablo. 28Jeeⁿ jndeii tyolaꞌxuaana jluena:

—ꞌO re nnꞌaaⁿya Israel cateiꞌjndeiꞌyoꞌ jâ ee luaa tsꞌaⁿ na ñetonom chaꞌtso njoom. Tyotseineiiⁿ ñꞌoom nacjoo chaꞌtsondyo̱ ñequio nacjooꞌ ljeii na tqueⁿ Moisés, ndoꞌ nacjooꞌ watsꞌom tꞌmaⁿwaa. Ndoꞌ nchii macanda̱ luaaꞌ, mati jnda̱ jndyochom ntꞌom nnꞌaⁿ na nchii judíos naquiiꞌ watsꞌom tꞌmaⁿwaa. Joꞌ na jnda̱ seitsꞌiaaⁿñê juunaꞌ na matseixmaⁿnaꞌ cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom.

29Luaaꞌ tyoluena ee cweꞌ na ntyꞌiaana Pablo naquiiꞌ tsjoom ñequio tsꞌaⁿ na nchii judío na jndyu Trófimo, jom tsꞌaⁿ Éfeso, joꞌ chii jlaꞌtiuuna na tjañꞌoom Pablo tsaⁿꞌñeeⁿ naquiiꞌ watsꞌom tꞌmaⁿ.

30Quia joꞌ chaꞌtso nnꞌaⁿ quiiꞌ tsjoom jlaꞌjmeiⁿꞌndyena. Majeꞌ majeꞌndyo jlaꞌtjomndyena. Tꞌuena Pablo, tyꞌeñꞌomtsco̱o̱ꞌndyena jom, tjeiiꞌna jom tachꞌeⁿ watsꞌom tꞌmaⁿ. Jnda̱ joꞌ ntyja ntyja jlaꞌcuꞌna ndyueelꞌa juunaꞌ. 31Manlaꞌcueeꞌna jom sa̱a̱ majuu xjeⁿꞌñeeⁿ tueeꞌ ñꞌoom na mꞌaaⁿ tsꞌaⁿ na cwiluiitquieñe nda̱a̱ sondaro na chaꞌtsondye nnꞌaⁿ quiiꞌ tsjoom Jerusalén cwilaꞌjmeiⁿꞌndyena. 32Joꞌ chii tsaⁿꞌñeeⁿ mantyja tjachom sondaro ñequio capeitaⁿ na cwitsa̱ꞌntjom cwii cwii siaⁿnto sondaroꞌñeeⁿ. Jndeii tyꞌena yuu mꞌaⁿ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjmeiⁿꞌndye. Quia na ntyꞌiaa naⁿꞌñeeⁿ tsꞌaⁿ na cwiluiitquieñe ñequio sondaro ꞌnaaⁿꞌaⁿ, quia joꞌ mañoomꞌ ꞌndyena na cwitjaaꞌna Pablo. 33Ndoꞌ tsꞌaⁿ na cwiluiitquieñe nda̱a̱ sondaro, quia na jnda̱ tyjeeꞌcañoom, sa̱ꞌntjoom sondaro na catꞌuena Pablo, calaꞌtyeⁿna tsaⁿꞌñeeⁿ ñequio we lꞌuaancjo. Jnda̱ chii taxꞌeeⁿ ꞌñeeⁿ tsꞌaⁿ Pablo ndoꞌ ljoꞌ sꞌaa tsaⁿꞌñeeⁿ. 34Sa̱a̱ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjmeiⁿꞌndye tiñeꞌcwii ñꞌoom tyolaꞌxuaana. Cweꞌ cꞌuaato ndyueena. Ndoꞌ na luaaꞌ tileicaljeiiⁿ ñꞌoom na mayuuꞌ. Yati sa̱ꞌntjoom sondaro na cꞌooñꞌomna Pablo wꞌaa yuu na cwicꞌeeⁿna. 35Quia na jnda̱ tquiena tiooꞌ yuu na jaawa tsꞌaⁿ na wjaaquieeꞌ naquiiꞌ wꞌaaꞌñeeⁿ jlaꞌwena Pablo ee manchjenaꞌ jom na cwajndii cwilꞌa nnꞌaⁿ na jndyendye. 36Ee chaꞌtsondye naⁿꞌñeeⁿ tyꞌentyjo̱na. Tacwaxua ndyueena, tyoluena:

—Calacueꞌyoꞌ jom.

Pablo macaaⁿ na nntseineiiⁿ nda̱a̱ nnꞌaⁿ

37Manncꞌooñꞌom sondaro Pablo naquiiꞌ wꞌaa ndoꞌ tsoom nnom tsꞌaⁿ na cwiluiitquieñe nda̱a̱ sondaro:

—¿Aa wanaaⁿ na nntsjo̱o̱ cwii ñꞌoom njomꞌ?

Matso tsaⁿꞌñeeⁿ:

—¿Aa ꞌnaⁿꞌ ñꞌoom griego? 38Quia joꞌ aa nchii tsꞌaⁿ egipto ꞌu na nmeiiⁿndyo ñeseiweñe nacjooꞌ gobiernom na seitjoom cwii ñequiee meiⁿ nnꞌaⁿ na tia nnꞌaⁿndye na tjachom joona ndyuaa yuu tjaa nnꞌaⁿ cꞌoom.

39Ndoꞌ tꞌo̱ Pablo nnom tyo na cwiluiitquieñe:

—Ja tsꞌaⁿ judío. Ja tuiindyo̱ tsjoom Tarso, tsjoom tꞌmaⁿ na matsa̱ꞌntjom ndyuaa Cilicia. Sa̱a̱ matsꞌaaya tyꞌoo njomꞌ quiaaꞌ ñꞌomꞌ na nntseina̱ⁿ nda̱a̱ nnꞌaⁿ.

40Tquiaa tsaⁿꞌñeeⁿ ñꞌoomꞌm. Quia joꞌ teintyjeeꞌ Pablo cjooꞌ ntiooꞌ yuu na jaawa tsꞌaⁿ na wjaaquieeꞌ naquiiꞌ wꞌaaꞌñeeⁿ. Seiweeⁿ tsꞌo̱o̱ⁿ nda̱a̱ nnꞌaⁿ na waa na nntsoom. Quia joꞌ jlaꞌcheⁿna, seineiiⁿ nda̱a̱na ñequio ñꞌoomna ñꞌoom hebreo.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index