Search form

Hechos 21:24

24Catseijomndyuꞌ ñꞌeⁿndyena, na nlqueⁿ ljuꞌnaꞌ ꞌo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Ndoꞌ catiomꞌlꞌuaꞌ cantyja na macaⁿnaꞌ ꞌo na nlqueⁿljuꞌnaꞌ ꞌo. Quia na jnda̱ tꞌiooꞌ ñꞌoom ꞌnaaⁿna quia joꞌ ya nnteinquiꞌ nqueⁿna. Luaaꞌ catsaꞌ cha nlaꞌno̱ⁿꞌ chaꞌtso nnꞌaⁿ na tiyuuꞌ ñꞌoom na jnda̱ jndyena cantyja ꞌnaⁿꞌ. Nliuna na mati ꞌu matseicanda̱a̱ꞌndyuꞌ ljeii na tqueⁿ Moisés.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index