Search form

Hechos 22

1Matsoom:

—ꞌO ta ñequio ꞌo re nnꞌaⁿya, candyeꞌyoꞌ nntseina̱ⁿya nda̱a̱ꞌyoꞌ cantyja ꞌnaⁿya.

2Quia na jndyena na seineiiⁿ nda̱a̱na ñequio ñꞌoomna ñꞌoom hebreo, jlaꞌcheⁿna, tyoqueⁿtina cwenta. 3Matsoom nda̱a̱na:

—Ja tsꞌaⁿ judío. Tuiindyo̱ tsjoom Tarso ndyuaa Cilicia, sa̱a̱ tjo̱wijndo̱ya tsjoom Jerusalénwaa na tyotseiꞌnaⁿya na tyoꞌmo̱ⁿ maestro Gamaliel no̱o̱ⁿ. Jom tcuu tyoꞌmo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés na tyoleiñꞌom welooya na ñetꞌom teiyo. Ñequio na xcweeꞌ tsꞌo̱o̱ⁿya mandiꞌntjo̱ⁿ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom majoꞌti chaꞌxjeⁿ na xcweeꞌ nꞌomꞌ ꞌo na cwindyeꞌntjomꞌyoꞌ nnoom. 4Ja ñetco̱ꞌwiꞌa nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ natooꞌ Jesús, hasta sꞌa na tja̱ joona. Tyowjaya naⁿnom ndoꞌ naⁿlcu, tyotio̱o̱ⁿya joona wꞌaancjo. 5Nquii tyee na cwiluiitquieñe ñequio chaꞌtso nnꞌaⁿ na cwiluiitquiendye nda̱a̱ꞌyoꞌ manquiuna na toꞌño̱ⁿ carta lueena na nncjo̱ñꞌo̱ⁿya na mꞌaⁿ nnꞌaaⁿya nnꞌaⁿ judíos na mꞌaⁿ tsjoom Damasco. Tjo̱cacho̱o̱ya nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ na mꞌaⁿ tsjoomꞌñeeⁿ na nñequiona wꞌaancjo ñjaaⁿñe Jerusalén na nntioomna cantyja na cwilaꞌyuꞌna ñꞌeⁿ Jesús.

Pablo matseineiiⁿ cantyja na nlcweꞌ tsꞌoom jnaaⁿꞌaⁿ

(Hch. 9:1-19; 26:12-18)

6Tsoti Pablo:

—Xcwe na waꞌnjo̱o̱ⁿ nato na jo̱ Damasco na manndyooꞌ nncua̱ya, ndoꞌ chaꞌna quiajmeiⁿꞌ ñejomto tioo chom ndiocheⁿ nacañomya. Jnaⁿnaꞌ cañoomꞌluee ndoꞌ jeeⁿ ndyaꞌ xueenaꞌ. 7Quia joꞌ tioondyo̱ nomtyuaa ndoꞌ jndiiya na matseineiⁿ tsꞌaⁿ no̱o̱ⁿ, matso: “Aa ndiꞌ Saulo, ¿chiuu na macoꞌwiꞌ ja?” 8Ndoꞌ tꞌo̱ya: “¿ꞌÑeeⁿ ꞌu Ta?” Quia joꞌ tso no̱o̱ⁿ: “Ja Jesús tsꞌaⁿ Nazaret na macoꞌwiꞌ.” 9Ndoꞌ nnꞌaⁿ na ñꞌeeⁿ ñꞌeⁿndyo̱ ntyꞌiaana chomꞌñeeⁿ ndoꞌ tyuena, sa̱a̱ tîcandyena ñꞌoom na seineiⁿ tsꞌaⁿ ñꞌeⁿndyo̱. 10Ndoꞌ tsjo̱o̱ya: “¿Chiuu nntsꞌaayo̱ Ta?” Quia joꞌ matsoom no̱o̱ⁿ: “Quicantyjaꞌ, cjaꞌ quiiꞌ tsjoom Damasco. Joꞌ joꞌ nndiꞌ chaꞌtso tsꞌiaaⁿ na matsa̱ꞌntjo̱ⁿya na nntsaꞌ.” 11Seinchjaaⁿꞌnaꞌ ja na jeeⁿ ndyaꞌ xuee chomꞌñeeⁿ. Joꞌ chii nnꞌaⁿ na ñꞌeeⁿ ñꞌeⁿndyo̱ cweꞌ tsꞌo̱o̱ tyꞌetꞌuena chii tua̱ya Damasco.

12’Joꞌ joꞌ mꞌaaⁿ cwii tsꞌaⁿ na jndyu Ananías. Jom ñequio na xcweeꞌ tsꞌoom matseicana̱a̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés. Ndoꞌ chaꞌtso nnꞌaⁿ judíos na mꞌaⁿ tsjoomꞌñeeⁿ tyotjeiiꞌyana jom. 13Tueⁿꞌeⁿ na mꞌaaⁿya. Matsoom no̱o̱ⁿ: “ꞌU re nnꞌaⁿya Saulo cantyꞌiaꞌnndaꞌ.” Ndoꞌ majuu xjeⁿꞌñeeⁿ teitquionndaꞌa, mana teitquiooꞌñê ntyꞌia. 14Tsotyeeⁿ no̱o̱ⁿ: “Nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaa welooya na ñetꞌom teiyo majnda̱ seijndaaꞌñê na ꞌu nljeiꞌ chiuu waa na lꞌue tsꞌoom. ꞌU nntyꞌiaꞌ nquii Jnaaⁿ tsaⁿ na tja jnaⁿ tseixmaⁿ, ndoꞌ na nndiꞌ ñꞌoom na nntseineiiⁿ njomꞌ. 15Ee nncwjiꞌyuuꞌndyuꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ nda̱a̱ chaꞌtso nnꞌaⁿ. Nntsuꞌ nda̱a̱na cantyja na jnda̱ ntyꞌiaꞌ jom ndoꞌ na jnda̱ jndiꞌ ñꞌoom na seineiiⁿ njomꞌ. 16Quia joꞌ ¿ljoꞌ meindoꞌ jeꞌ? Quicantyjaꞌ ndoꞌ cwitsꞌoomndyuꞌ. Caⁿꞌ nnom Ta Jesús na catseiljoomꞌm ꞌu jnaⁿꞌ na matseiꞌxmaⁿꞌ.”

Matseineiiⁿ Pablo na jñom Tyꞌo̱o̱tsꞌom jom na mꞌaⁿ nnꞌaⁿ na nchii judíos

17Tsoti Pablo:

—Quia na jnda̱ jndyo̱o̱lcwa̱ꞌa ñjaaⁿñe Jerusalén waa na tcoꞌnaꞌ no̱o̱ⁿ naquiiꞌ watsꞌom tꞌmaⁿ xcwe na matseina̱ⁿya nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 18Ntyꞌiaya Jesús. Matsoom no̱o̱ⁿ: “Catseityuaꞌ caluiꞌ quiiꞌ tsjoomwaa ee xocandye nnꞌaⁿ ñꞌoom na nncwjiꞌyuuꞌndyuꞌ cantyja ꞌnaⁿya.” 19Quia joꞌ tsjo̱o̱ nnoom: “Nquieena, Ta, nquiuna na ja tyojo̱quia̱ꞌa naquiiꞌ chaꞌtso lanꞌom ꞌnaaⁿna. Nquiuna na tyocwjaaꞌa nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ ñꞌeⁿndyuꞌ ndoꞌ tyotio̱o̱ⁿya joona wꞌaancjo. 20Ndoꞌ quia na jlaꞌcueeꞌ nnꞌaⁿ Esteban, tsꞌaⁿ na tyocwjiꞌyuuꞌñe cantyja ꞌnaⁿꞌ, ja ñꞌa̱ⁿya. Seijomndyo̱ na calꞌana na ljoꞌ jom, ndoꞌ tyotsꞌaa cwenta liaa naⁿꞌñeeⁿ xjeⁿ na jlaꞌcueeꞌna jom.” 21Sa̱a̱ matso Ta Jesús no̱o̱ⁿ: “Cjaꞌ, ee tquia majño̱o̱ⁿya ꞌu na mꞌaⁿ nnꞌaⁿ na nchii judíos.”

Pablo mꞌaaⁿ lꞌo̱ tsꞌaⁿ na cwiluiitquieñe nda̱a̱ sondaro

22Tyotqueⁿ nnꞌaⁿ cwenta ñꞌoom na tyotseineiⁿ Pablo, sa̱a̱ quia na tsoom ñꞌoomwaaꞌ taticandyetina. To̱ꞌna tyolaxuaana. Tyoluena nda̱a̱ sondaro:

—Calacueꞌyoꞌ tsaⁿmꞌaaⁿ ee tacatseixmaaⁿ na nncwanoomꞌm.

23Jndeii tyolaꞌxuaana. Tjeiiꞌna liaana, tyolaꞌcaandyena joonaꞌ na jeeⁿ ndyaꞌ lioona. Ndoꞌ tyotjuꞌndyeendyena tsꞌojnda̱a̱ na ticueeꞌ nꞌomna. 24Joꞌ chii tsꞌaⁿ na cwiluiitquieñe nda̱a̱ sondaro sa̱ꞌntjoom na cꞌooñꞌom naⁿꞌñeeⁿ Pablo naquiiꞌ wꞌaa yuu cwicꞌeeⁿna. Matsoom:

—Catjaꞌyoꞌ tsaⁿmꞌaaⁿꞌ cha nntsoom ljoꞌ sꞌaaⁿ ee ñeꞌcaljeiiya chiuu na jeeⁿ jlaꞌxuaa nnꞌaⁿ nacjoomꞌm.

25Quia joꞌ jlaꞌtyeⁿna jom na nntjaaꞌna jom. Sa̱a̱ tsoom nnom capeitaⁿ na meintyjeeꞌ joꞌ joꞌ:

—¿Aa wanaaⁿ na nntjaꞌyoꞌ tsꞌaⁿ meiiⁿ na matseixmaaⁿ tsꞌaⁿ tsjoom Roma ndoꞌ tyoowijndaaꞌ jnaaⁿꞌaⁿ?

26Ndoꞌ capeitaⁿꞌñeeⁿ quia na jñeeⁿ ñꞌoomwaaꞌ tjaaⁿ na mꞌaaⁿ tsꞌaⁿ na cwiluiitquieñe nda̱a̱ chaꞌtso sondaro. Matsoom nnom tsaⁿꞌñeeⁿ:

—Catsaꞌ cwenta na luaaꞌ ñeꞌcatsaꞌ ñꞌeⁿ tsaⁿmꞌaaⁿꞌ ee tseixmaaⁿ tsꞌaⁿ tsjoom Roma.

27Quia joꞌ tsꞌaⁿ na cwiluiitquieñe nda̱a̱ sondaro tjaaⁿ na mꞌaaⁿ Pablo. Matsoom:

—Catsuꞌ no̱o̱ⁿ ¿aa tsꞌaⁿ tsjoom Roma matseiꞌxmaⁿꞌ?

Ndoꞌ tꞌo̱o̱ⁿ matsoom:

—Mayuuꞌ na joꞌ ja.

28Quia joꞌ tso tsꞌaⁿ na cwiluiitquieñe nda̱a̱ sondaro:

—Ja tꞌmaaⁿꞌ sꞌom tquiaya chii tseixmaⁿya tsꞌaⁿ tsjoom Roma.

Matso Pablo nnom:

—Sa̱a̱ ja cantyja na tuiindyo̱ tseixmaⁿya joꞌ.

29Joꞌ chii sondaro na manntjaaꞌ Pablo mana ꞌndyena jom, teiꞌndyo̱na nacañomꞌm. Ndoꞌ tsꞌaⁿ na cwiluiitquieñe nda̱a̱na quia na jñeeⁿ na tsꞌaⁿ tsjoom Roma matseixmaⁿ Pablo tyꞌueeⁿ ee nqueⁿ sa̱ꞌntjoom na cwityeⁿñe tsaⁿꞌñeeⁿ.

Pablo mꞌaaⁿ jo nda̱a̱ naⁿmaⁿnꞌiaaⁿ ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿ judíos

30Sa̱a̱ juu tsaⁿ na cwiluiitquieñe nda̱a̱ sondaro ñeꞌcaljeiiⁿ chiuu na cwiqueⁿ nnꞌaⁿ judíos ñꞌoom nacjooꞌ Pablo. Joꞌ chii teincoo cwiicheⁿ xuee sa̱ꞌntjoom na catjomndye ntyee na cwiluiitquiendye ñequio chaꞌtso naⁿmaⁿnꞌiaaⁿ ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿ judíos. Jnda̱ chii seicanaaⁿꞌaⁿ lꞌuaancjo na chuꞌtyeⁿñe Pablo, tjañꞌoom tsaⁿꞌñeeⁿ jo nda̱a̱ naⁿmaⁿnꞌiaaⁿꞌñeeⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index