Search form

Hechos 23

1Pablo ntyꞌiaaⁿꞌaⁿ nda̱a̱ naⁿmaⁿnꞌiaaⁿ ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿ judíos. Matsoom nda̱a̱na:

—Ja ntyjii, ꞌo re nnꞌaⁿya, chaꞌtso xuee na jnda̱ jndyowanaꞌ ñequiiꞌcheⁿ matsꞌaaya cantyja na matseiꞌno̱ⁿꞌa na matyꞌiomnaꞌ jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom.

2Quia joꞌ tyee na cwiluiitquieñe, tsaⁿ na jndyu Ananías, sa̱ꞌntjoom nnꞌaⁿ na meintyjeeꞌ nacañoomꞌ Pablo na catmeiiⁿꞌna ndaꞌ ꞌndyoo tsaⁿꞌñeeⁿ. 3Ndoꞌ joꞌ matso Pablo nnom tyeeꞌñeeⁿ:

—Tyꞌo̱o̱tsꞌom nlcoꞌweeⁿꞌeⁿ ꞌu ee ꞌu tsꞌaⁿ na we waa macheꞌ. ꞌU matseiꞌxmaⁿꞌ na nncuꞌxeⁿꞌ ja chaꞌxjeⁿ na matso ljeii na tqueⁿ Moisés sa̱a̱ matsuꞌ na catjaaꞌ nnꞌaⁿ ja meiiⁿ ljeiiꞌñeeⁿ matsonaꞌ na ticwanaaⁿ.

4Ndoꞌ nnꞌaⁿ na meintyjeeꞌ joꞌ joꞌ tyoluena nnom Pablo:

—¿Chiuu na matseiꞌneiⁿꞌ ñꞌoom na matseijnaaⁿꞌnaꞌ tyee na cwiluiitquieñe na mandiꞌntjom nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom?

5Matso Pablo:

“ꞌO re nnꞌaⁿya, ticaljeiiya na jom tyee na cwiluiitquieñe. Ee mayuuꞌ ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na maxjeⁿ waa na jnda̱ teiljeiinaꞌ matsonaꞌ na tintseineiⁿ tsꞌaⁿ ñꞌoom na matseijnaaⁿꞌnaꞌ tsꞌaⁿ na cwiluiitquieñe nda̱a̱ nnꞌaⁿ tsjomꞌm.”

6Pablo ntyjeeⁿ na we ndiiꞌ naⁿmaⁿnꞌiaaⁿ na matseineiiⁿ nda̱a̱. Ntꞌomndye joona cwilaxmaⁿna tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ judíos na jndyu saduceos. Ndoꞌ ntꞌomndye joona cwilaxmaⁿna tmaaⁿꞌ fariseos. Joꞌ chii jndeii seineiiⁿ, tsoom:

—ꞌO re nnꞌaⁿya ja tseixmaⁿya fariseo. Mati tsotya̱ majoꞌ jom. Sa̱a̱ ꞌo cwituꞌxeⁿꞌyoꞌ ja cweꞌ ncꞌe na matseiyuꞌa na nntaꞌndoꞌxco nnꞌaⁿ na jnda̱ tja̱.

7Quia na jnda̱ tsoom na nmeiiⁿꞌ, jlaꞌntjaꞌndye nnꞌaⁿ fariseos ñꞌeⁿ saduceos. Taticatjoomꞌ jlaꞌneiⁿna. 8Ee nnꞌaⁿ saduceos cwiluena xocatandoꞌnndaꞌ nnꞌaⁿ na jnda̱ tja̱, meiⁿ ángel meiⁿ espíritu, tjaaꞌnaⁿ. Sa̱a̱ nnꞌaⁿ fariseos cwilayuꞌna na mꞌaⁿ ángel, ndoꞌ na mꞌaaⁿ espíritu ndoꞌ na nntandoꞌnndaꞌ nnꞌaⁿ na jnda̱ tja̱. 9Quia joꞌ chaꞌtsondye nnꞌaⁿ na tjomndye tacwaxua ndyueena na tyolantjaꞌndyena. Ndoꞌ ntꞌom nnꞌaⁿ na cwitꞌmo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés na laxmaⁿ nnꞌaⁿ fariseos teiꞌcantyjana, jluena:

—Tsaⁿmꞌaaⁿꞌ tjaa jnaaⁿꞌaⁿ coliuuyâ. Ndoꞌ xeⁿ mayuuꞌ na seineiⁿ cwii espíritu oo cwii ángel nnoom, quia joꞌ tantsaaya nacjooꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom.

10Jeeⁿ cwajndii tyolantjaꞌndyena hasta tyꞌue tsꞌaⁿ na cwiluiitquieñe nda̱a̱ sondaro. Ntyꞌiaaⁿꞌaⁿ maxjeⁿ nlaꞌcueeꞌna Pablo. Joꞌ chii sa̱ꞌntjoom na cꞌoocatjeiiꞌndye sondaro tsaⁿꞌñeeⁿ naquiiꞌ luee nnꞌaⁿ na cwiluiitquiendye, cꞌooñꞌomnndaꞌna jom naquiiꞌ wꞌaa yuu cwicꞌeeⁿna.

11Quia na jnda̱ teijaaⁿ teitquiooꞌñe Ta Jesús nnom Pablo, matso nnoom:

—Cꞌomꞌtꞌmaaⁿꞌndyuꞌ tsꞌomꞌ, ee chaꞌna jnda̱ tjeiꞌyuuꞌndyuꞌ cantyja ꞌnaⁿya naquiiꞌ tsjoom Jerusalénwaa, malaaꞌtiꞌ nncwjiꞌyuuꞌndyuꞌ cantyja ꞌnaⁿya tsjoom Roma.

Cantyja na cwiwijndaaꞌ chiuu nlaꞌcueeꞌna Pablo

12Teincoo cwiicheⁿ xuee ntꞌom nnꞌaⁿ judíos jlaꞌjomndyena. Tqueⁿtyeⁿna cwii ñꞌoom na wꞌii nacjoona na tacwaꞌna tacwena ndaa hasta xeⁿ jnda̱ jlaꞌcueeꞌna Pablo. 13Teinom wenꞌaaⁿ tsꞌaⁿ na tqueⁿtyeⁿ ñꞌoomwaaꞌ cjooꞌ. 14Tyꞌe naⁿꞌñeeⁿ na mꞌaⁿ ntyee na cwiluiitquiendye ñequio nnꞌaⁿ na cwiluiitquiendye nda̱a̱ nnꞌaⁿ judíos. Jluena nda̱a̱ naⁿꞌñeeⁿ:

—Jâ jnda̱ tqua̱ⁿtya̱a̱ⁿyâ ñꞌoom na wꞌii nacjooyâ na tacwaaꞌâ hasta cueꞌjndyee Pablo nlꞌaayâ. 15Ndoꞌ jeꞌ jeꞌ ꞌo ñequio chaꞌtso naⁿmaⁿnꞌiaaⁿ ꞌnaaⁿ jaa nnꞌaⁿ judíos, cataⁿꞌyoꞌ nnom tsꞌaⁿ na cwiluiitquieñe nda̱a̱ sondaro na ꞌio catseicwanoom tsaⁿꞌñeeⁿ na mꞌaⁿꞌyoꞌ. Calꞌaꞌyoꞌ na ndooꞌ na tcuuti ñeꞌcataꞌxꞌeendyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ. Ndoꞌ jâ mꞌaaⁿcꞌeendyô̱ na nlacua̱a̱ꞌâ jom cwii tjo̱o̱cheⁿ na nlquieꞌñꞌomna jom na mꞌaⁿꞌyoꞌ.

16Sa̱a̱ tyochjoo jnda yuscu tyjee Pablo jndii na ljoꞌ nlꞌana. Joꞌ chii tjaaⁿ wꞌaa yuu cwicꞌeeⁿ sondaro. Tjaqueⁿꞌeⁿ seicañeeⁿ Pablo na ljoꞌ. 17Quia joꞌ Pablo tꞌmaaⁿ cwii capeitaⁿ. Matsoom nnom:

—Cjaꞌñꞌoomꞌyaꞌ tyochjoomꞌaaⁿ na mꞌaaⁿ tsꞌaⁿ na cwiluiitquieñe nda̱a̱ꞌyoꞌ ee waa ñꞌoom na nntsoom nnom tsaⁿꞌñeeⁿ.

18Quia joꞌ capeitaⁿꞌñeeⁿ tjañꞌoom tyochjoo yuu na mꞌaaⁿ nquii tsꞌaⁿ na cwiluiitquieñeti nda̱a̱na. Matsoom:

—Nquii pra̱so Pablo tꞌmaaⁿ ja. Tcaaⁿ na candyo̱ñꞌo̱ⁿ tyochjoomꞌaaⁿ na mꞌaaⁿꞌ, ee waa na nntsoom njomꞌ.

19Quia joꞌ tsꞌaⁿ na cwiluiitquieñe nda̱a̱na tꞌueeⁿ tsꞌo̱ tyochjoo, tjañꞌoom juu yuu na ñeꞌwendyena. Taxꞌeeñê nnom, matsoom:

—¿Cwaaⁿ ñꞌoom na ñeꞌcatsuꞌ no̱o̱ⁿ?

20Quia joꞌ matso tyochjooꞌñeeⁿ:

—Nnꞌaⁿ judíos jnda̱ tꞌmaⁿna na ntaⁿna njomꞌ na ꞌio nntseicwanomꞌ Pablo na mꞌaⁿ naⁿmaⁿnꞌiaaⁿ ꞌnaaⁿna. Nlꞌana na ndooꞌ ñeꞌcataꞌxꞌeeti naⁿmaⁿnꞌiaaⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ. 21Sa̱a̱ ꞌu tintseiyuꞌ na ljoꞌ ee joona teinom wenꞌaaⁿndyena na mꞌaⁿcꞌeendyena na nlaꞌcueeꞌna jom. Jnda̱ taꞌwiꞌndye cheⁿnquieena na tacwaꞌna ndoꞌ tacwena hasta xjeⁿ na nlaꞌcueeꞌcheⁿna jom. Jeꞌ macanda̱ cwii meindooꞌna xeⁿ chiuu nntsuꞌ ꞌu.

22Ndoꞌ tsꞌaⁿ na cwiluiitquieñe nda̱a̱ sondaro seicoomꞌm ꞌndyoo tyochjooꞌñeeⁿ na tintseineiⁿ nnom meiⁿcwii tsꞌaⁿ na jnda̱ seicandii jom ñꞌoomwaaꞌ. Jnda̱ chii jñoom tyochjooꞌñeeⁿ.

Cwilacwanomna Pablo na mꞌaaⁿ gobiernom Félix

23Quia joꞌ tsꞌaⁿ na cwiluiitquieñe nda̱a̱ sondaro tꞌmaaⁿ we capeitaⁿ. Sa̱ꞌntjoom na calaꞌjndaaꞌndyena we siaⁿnto sondaro na cwiꞌoocaꞌ ncꞌeeꞌ ñequio ndyeenꞌaaⁿ nchooꞌ qui sondaro na ntyjondye catso ndoꞌ we siaⁿnto sondaro na cwileicho ncjo lantsa. Sa̱ꞌntjoom na ñjeeⁿ na teijaaⁿ nluiꞌ naⁿꞌñeeⁿ na nncꞌoona tsjoom Cesarea. 24Mati tsoom na calajndaaꞌndyena quiooꞌ na nncjaawaꞌljoo Pablo, ndoꞌ ya ya calꞌana cwenta jom cha mati ya nncueⁿꞌeⁿ na mꞌaaⁿ Félix tsꞌaⁿ na mꞌaaⁿ gobiernom. 25Ndoꞌ seiljeiⁿ cwii carta na ꞌooñꞌomna na mꞌaaⁿ tsaⁿꞌñeeⁿ.

26Matsonaꞌ: “Ja Claudio Lisias matseicwano̱ⁿ na xmaⁿndyuꞌ ꞌu ta gobiernom Félix. 27Tsaⁿsꞌamꞌaaⁿꞌ tꞌue nnꞌaⁿ judíos jom ndoꞌ mawaa na nlaꞌcueeꞌna jom. Sa̱a̱ quia na jndiiya na jom matseixmaaⁿ tsꞌaⁿ tsjoom Roma joꞌ na saayâ ñꞌeⁿ sondaro ꞌnaⁿya. Tjeiiꞌndyo̱ jom luee naⁿꞌñeeⁿ. 28Ee lꞌue tsꞌo̱o̱ⁿ na nleijndaaꞌya chiuu na cwiqueⁿna ñꞌoom nacjoomꞌm. Joꞌ chii yati tjo̱ñꞌo̱ⁿ jom jo nda̱a̱ naⁿmaⁿnꞌiaaⁿ ꞌnaaⁿ naⁿꞌñeeⁿ. 29Ndoꞌ ljeiya na cweꞌ cwiqueⁿtona ñꞌoom nacjoomꞌm cantyja ꞌnaaⁿꞌ ljeii na cwileiñꞌom nquieena. Sa̱a̱ nchaa lꞌuu waa ljoꞌ sꞌaaⁿ na tseixmaaⁿ na nncueeⁿꞌeⁿ oo na nljooꞌñê wꞌaancjo. 30Sa̱a̱ jndiiya na cwindo̱o̱ nnꞌaⁿ jom. Joꞌ chii matseicwano̱ⁿya jom na mꞌaaⁿꞌ. Ndoꞌ mati matsjo̱o̱ nda̱a̱ nnꞌaⁿ na cwiqueⁿ ñꞌoom nacjoomꞌm na cꞌoona na mꞌaaⁿꞌ na calaꞌjndaaꞌndyeyana ñꞌoomꞌñeeⁿ. Cweꞌ laꞌtiꞌ waa na matsjo̱o̱.”

31Ndoꞌ sondaroꞌñeeⁿ jlaꞌcanda̱na ñꞌoom na sa̱ꞌntjom tsꞌaⁿ na cwiluiitquieñe nda̱a̱na. Tyꞌeñꞌomna Pablo natsjom hasta na tquiena tsjoom Antípatris. 32Teincoo cwiicheⁿ xuee sondaro na cwiꞌoocaꞌ ncꞌeeꞌ tyꞌelcweeꞌna wꞌaa yuu cwicꞌeeⁿna. Ndoꞌ sondaro na ntyjondye catso tyꞌecaꞌndyena Pablo. 33Jnda̱ na tquiena Cesarea, tquiana carta na ñꞌomna nnom gobiernom ndoꞌ tioona cwenta Pablo lꞌo̱o̱ⁿ. 34Quia seiꞌnaaⁿꞌ gobiernom cartaꞌñeeⁿ, taꞌxꞌeeⁿ ꞌndyoo Pablo cwaaⁿ tsꞌo̱ndaa jnaⁿ. Ndoꞌ ljeiiⁿ na jnaⁿ tsaⁿꞌñeeⁿ tsꞌo̱ndaa Cilicia. 35Joꞌ chii matsoom nnom tsaⁿꞌñeeⁿ:

—Quiejndyee nnꞌaⁿ na cwiqueⁿ ñꞌoom cjoꞌ quia joꞌ nndiiya ñꞌoom ꞌndyoꞌ ndoꞌ nleijndaaꞌya.

Ndoꞌ sa̱ꞌntjoom na calꞌa sondaro cwenta tsaⁿꞌñeeⁿ naquiiꞌ watsꞌiaaⁿ na jndoꞌ Herodes na tuii.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index