Search form

Hechos 23:15

15Ndoꞌ jeꞌ jeꞌ ꞌo ñequio chaꞌtso naⁿmaⁿnꞌiaaⁿ ꞌnaaⁿ jaa nnꞌaⁿ judíos, cataⁿꞌyoꞌ nnom tsꞌaⁿ na cwiluiitquieñe nda̱a̱ sondaro na ꞌio catseicwanoom tsaⁿꞌñeeⁿ na mꞌaⁿꞌyoꞌ. Calꞌaꞌyoꞌ na ndooꞌ na tcuuti ñeꞌcataꞌxꞌeendyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ. Ndoꞌ jâ mꞌaaⁿcꞌeendyô̱ na nlacua̱a̱ꞌâ jom cwii tjo̱o̱cheⁿ na nlquieꞌñꞌomna jom na mꞌaⁿꞌyoꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index