Search form

Hechos 23:6

6Pablo ntyjeeⁿ na we ndiiꞌ naⁿmaⁿnꞌiaaⁿ na matseineiiⁿ nda̱a̱. Ntꞌomndye joona cwilaxmaⁿna tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ judíos na jndyu saduceos. Ndoꞌ ntꞌomndye joona cwilaxmaⁿna tmaaⁿꞌ fariseos. Joꞌ chii jndeii seineiiⁿ, tsoom:

—ꞌO re nnꞌaⁿya ja tseixmaⁿya fariseo. Mati tsotya̱ majoꞌ jom. Sa̱a̱ ꞌo cwituꞌxeⁿꞌyoꞌ ja cweꞌ ncꞌe na matseiyuꞌa na nntaꞌndoꞌxco nnꞌaⁿ na jnda̱ tja̱.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index