Search form

Hechos 23:9

9Quia joꞌ chaꞌtsondye nnꞌaⁿ na tjomndye tacwaxua ndyueena na tyolantjaꞌndyena. Ndoꞌ ntꞌom nnꞌaⁿ na cwitꞌmo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés na laxmaⁿ nnꞌaⁿ fariseos teiꞌcantyjana, jluena:

—Tsaⁿmꞌaaⁿꞌ tjaa jnaaⁿꞌaⁿ coliuuyâ. Ndoꞌ xeⁿ mayuuꞌ na seineiⁿ cwii espíritu oo cwii ángel nnoom, quia joꞌ tantsaaya nacjooꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index