Search form

Hechos 24:25

25Quia joꞌ Pablo tyotseineiiⁿ na catsꞌaa tsꞌaⁿ cantyja na matyꞌiomyanaꞌ ndoꞌ na tiñequiaañe tsꞌaⁿ na nntsꞌaaⁿ yuu na tisꞌa. Mati tyotseineiiⁿ na maxjeⁿ nncueeꞌ xuee na nncuꞌxeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnꞌaⁿ. Quia na jndii Félix ñꞌoommeiⁿꞌ, tyꞌueeⁿ. Mana tsoom nnom Pablo:

—Cjaꞌnndaꞌ jeꞌ. Nntyꞌiaa cwaaⁿ na nncjuꞌnaaⁿñenaꞌ ja, nlqueeⁿꞌndyo̱nndaꞌa ꞌu.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index