Search form

Hechos 25

Pablo matseineiiⁿ jo nnom Festo

1Jnda̱ti ndyee xuee na mamꞌaaⁿ Festo tsꞌiaaⁿ quia joꞌ jlueeⁿꞌeⁿ Cesarea tjaaⁿ Jerusalén. 2Ndoꞌ ntyee na cwiluiitquiendye ñequio nnꞌaⁿ na cwiluiitquiendye nda̱a̱ nnꞌaⁿ judíos tyꞌenquiana jnaaⁿꞌ Pablo nnom tsaⁿꞌñeeⁿ. 3Tyotaⁿna na catsꞌaaⁿ cwii nayaꞌñeeⁿ na cjaacandyooꞌñe Pablo. Taⁿna na ljoꞌ ee jnda̱ jlaꞌtiuuna na nndo̱o̱na tsaⁿꞌñeeⁿ nato na nlaꞌcueeꞌna juu. 4Sa̱a̱ Festo tinquiaaⁿ ñꞌoomꞌm. Tsoom nda̱a̱na:

—Pablo maxjeⁿ mꞌaaⁿ pra̱so Cesarea ndoꞌ ja tajndye cwii tjo̱o̱ na nncjo̱lcwa̱ꞌa joꞌ joꞌ. 5Joꞌ chii ꞌo nnꞌaⁿ na cwiluiitquiendyoꞌ tsaꞌyoꞌ Cesarea ñꞌeⁿndyo̱. Joꞌ joꞌ nñeꞌquiaꞌyoꞌ jnaaⁿꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ xeⁿ waa ljoꞌ sꞌaaⁿ.

6Ñeꞌñeeⁿ ñeꞌqui xuee ljooꞌñe Festo Jerusalén. Jnda̱ chii tjalcweeⁿꞌeⁿ Cesarea. Teincoo cwiicheⁿ xuee tjawacatyeeⁿ yuu na maxjeⁿ quiwacatyeeⁿ na mꞌaaⁿ gobiernom. Sa̱ꞌntjoom na quioñꞌomna Pablo. 7Quia na jnda̱ tyjeeꞌ Pablo, mamꞌaⁿ nnꞌaⁿ judíos na tquiona Cesarea na jnaⁿna Jerusalén. Tyꞌelaꞌcandyooꞌndyena nacañomꞌm. Ndoꞌ tꞌmaⁿ jnaaⁿꞌaⁿ tyolꞌana sa̱a̱ ticaluiꞌyuuꞌ ñꞌoom na cwiluena nacjoomꞌm. 8Quia joꞌ tso Pablo na tiyuuꞌ ñꞌoom na cwiluena. Tsoom:

—Ja meiⁿchjoo tjaa na cotseitjo̱o̱ndyo̱ meiⁿ na cjooꞌ ljeii na tqueⁿ Moisés na cwileiñꞌo̱o̱ⁿ jâ nnꞌaⁿ judíos, meiⁿ na cjooꞌ watsꞌom tꞌmaⁿ, meiⁿ nnom tsaⁿmaⁿtsꞌiaaⁿ tꞌmaⁿ tsjoom Roma.

9Sa̱a̱ Festo lꞌue tsꞌoom na cꞌom nnꞌaⁿ judíos na ya ñꞌoom ñꞌeⁿñê. Joꞌ chii tsoom nnom Pablo:

—¿Aa ñeꞌcjaꞌ Jerusalén na joꞌ joꞌ nleijndaaꞌya ñꞌoom ꞌnaⁿꞌ na nncuꞌxa̱ⁿya ꞌu?

10Matso Pablo nnoom:

—Jeꞌ mameintyja̱a̱ꞌa jo njomꞌ ꞌu ta yuu na matyꞌiomnaꞌ na nntuꞌxeⁿndyo̱ ee ꞌu waa na matseiꞌxmaⁿꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ tsaⁿmaⁿtsꞌiaaⁿ tꞌmaⁿ tsjoom Roma. Ee nnꞌaⁿ judíos tjaa na cotseitjo̱o̱ndyo̱ nda̱a̱na ndoꞌ mantyjiꞌyaꞌ na ljoꞌ. 11Ja nñequiaandyo̱ na nncꞌio̱ xeⁿ waa ljoꞌ sꞌaa na matyꞌiomnaꞌ na cꞌio̱ na nntio̱o̱ⁿya jnaⁿya. Sa̱a̱ tiyuuꞌ ñꞌoom na cwiqueⁿ naⁿmꞌaⁿ nacjoya. Joꞌ chii ticwanaaⁿ na nñequiaa tsꞌaⁿ ja lueena. Ja macaⁿꞌa na nquii tsaⁿmaⁿtsꞌiaaⁿ tꞌmaⁿ tsjoom Roma nncuꞌxeⁿ ja.

12Quia joꞌ seineiⁿ Festo ñequio naⁿtquie. Jnda̱ chii tsoom nnom Pablo:

—Jnda̱ tcaⁿꞌ ñꞌoom na tsaⁿmaⁿtsꞌiaaⁿ tꞌmaⁿ tsjoom Roma nncuꞌxeⁿ ꞌu. Joꞌ chii maxjeⁿ wjaꞌ na mꞌaaⁿ jom.

Matseineiⁿ Festo cantyja ꞌnaaⁿꞌ Pablo nnom Agripa

13Jnda̱ teinom cwantindyo xuee ndoꞌ tueeꞌ Agripa tsjoom Cesarea ñequio tyjeeⁿ Berenice. Tyꞌenquiana na xmaⁿñe Festo. Agripaꞌñeeⁿ cwiluiiñê tsaⁿ na matsa̱ꞌntjom nnꞌaⁿ judíos. 14Jndye xuee ljooꞌndyena joꞌ joꞌ. Joꞌ chii seineiⁿ Festo cantyja ꞌnaaⁿꞌ Pablo nnom Agripaꞌñeeⁿ. Matsoom:

—Ljoo mꞌaaⁿ cwii tsaⁿsꞌa na ꞌndii Félix na pra̱so juu. 15Quia na tjo̱ya Jerusalén, ntyee na cwiluiitquiendye ñequio nnꞌaⁿ na cwiluiitquiendye nda̱a̱ nnꞌaⁿ judíos tyoñeꞌquiana jnaaⁿꞌaⁿ no̱o̱ⁿya. Tyotaⁿna na catsa̱ꞌntjo̱ⁿya na cueeⁿꞌeⁿ. 16Sa̱a̱ tsjo̱o̱ nda̱a̱na na tiquilꞌa nnꞌaⁿ romanos na cweꞌ nncueꞌto tsꞌaⁿ. Najndyee nntjomndye nnꞌaⁿ watsꞌiaaⁿ nluena ljoꞌ sꞌaa tsꞌaⁿ. Ndoꞌ mati nquii tsꞌaⁿ nntsoom ljoꞌ sꞌaaⁿ. 17Joꞌ chii quia na jnda̱ tquie naⁿꞌñeeⁿ ñjaaⁿ tîcatseiyooꞌndyo̱. Teincoo cwiicheⁿ xuee mana tjo̱waꞌcatya̱ⁿya yuu na maxjeⁿ quiwaꞌcatya̱ⁿya na mꞌaaⁿya tsꞌiaaⁿ. Sa̱ꞌntjo̱ⁿ na cjaacandyooꞌñe Pablo. 18Seitiuuya aa nchii tꞌmaⁿ jnaaⁿꞌaⁿ. Sa̱a̱ quia na jlue naⁿꞌñeeⁿ jnaaⁿꞌaⁿ seiꞌno̱ⁿꞌa tiyuuꞌ na waa ljoꞌ sꞌaaⁿ. 19Macanda̱ cwilaꞌncjooꞌndyena ñꞌeⁿñê cantyja ñꞌoom na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena ndoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Jesús. Ee jnda̱ tueꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ sa̱a̱ Pablo matsoom na mawandoꞌxco tsaⁿꞌñeeⁿ. 20Sa̱a̱ ja ticaljeii chiuu nntsꞌaayo̱ na nntseijndaaꞌndyo̱ ñꞌoomꞌñeeⁿ. Joꞌ chii taxꞌa̱ya ꞌndyoo Pablo aa ya na wjaⁿ Jerusalén na joꞌ joꞌ nncuꞌxa̱ⁿya jom cantyja ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoomꞌñeeⁿ. 21Sa̱a̱ jom tcaaⁿ na nquii Augusto, tsaⁿmaⁿtsꞌiaaⁿ tꞌmaⁿ tsjoom Roma, nncuꞌxeⁿ jom. Joꞌ chii sa̱ꞌntjo̱ⁿya na caljooꞌñê na pra̱so jom hasta xjeⁿ na nnda̱a̱ njño̱o̱ⁿya jom na mꞌaaⁿ tsaⁿmaⁿtsꞌiaaⁿ tꞌmaⁿꞌñeeⁿ.

22Quia joꞌ matso Agripa nnom Festo:

—Mati ja ñeꞌcandiiya na nntseineiiⁿ.

Matso Festo nnoom:

—ꞌIocheⁿ nndiꞌ nntseineiiⁿ.

23Teincoo, quia ljoꞌ Agripa ñequio Berenice tcweeꞌna liaa na jeeⁿ ndyaꞌ ya. Tyꞌena na mꞌaaⁿ Festo. Tyꞌequieꞌna naquiiꞌ wꞌaa ñequio nnꞌaⁿ na cwiluiitquiendye nda̱a̱ sondaro ndoꞌ ñequio nnꞌaⁿ na cwiluiitquiendye quiiꞌ tsjoom. Quia joꞌ sa̱ꞌntjom Festo na cꞌoocꞌomna Pablo. 24Ndoꞌ matso Festo:

—ꞌU ta Agripa ñequio ꞌo na mꞌaⁿꞌyoꞌ ñjaaⁿ, macwintyꞌiaꞌyoꞌ tsaⁿsꞌamꞌaaⁿꞌ. Chaꞌtso nnꞌaⁿ judíos na mꞌaⁿ Jerusalén ndoꞌ mati nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ ñjaaⁿ Cesarea cwiqueⁿna ñꞌoom nacjoomꞌm. Jndeiiꞌ ndyueena cwiluena na tseixmaaⁿ na cueeⁿꞌeⁿ. 25Sa̱a̱ ja jnda̱ ljeiya na tjaa ljoꞌ machꞌeeⁿ na tseixmaaⁿ na cueeⁿꞌeⁿ. Ndoꞌ jnda̱ tcaaⁿ na nquii Augusto, tsaⁿmaⁿtsꞌiaaⁿ tꞌmaⁿ tsjoom Roma, nncuꞌxeⁿ tsaⁿꞌñeeⁿ jom. Joꞌ chii jnda̱ seitiuuya na nntseicwano̱ⁿya jom na mꞌaaⁿ tsaⁿꞌñeeⁿ. 26Sa̱a̱ tjaaꞌnaⁿ jnaaⁿꞌaⁿ na majndaaꞌ na nntseiljeiya na mꞌaaⁿ ta tsaⁿmaⁿtsꞌiaaⁿ tꞌmaⁿꞌñeeⁿ. Joꞌ na jnda̱ jndyo̱ñꞌo̱ⁿya jom jo nda̱a̱ꞌyoꞌ, ndoꞌ majndeiiticheⁿ jo njomꞌ ꞌu ta Agripa. Lꞌue tsꞌo̱o̱ⁿya na nncwaxeꞌ nnoom. Aa nchii nleijndaaꞌ jnaaⁿꞌaⁿ na nntseiljeiya. 27Ee ja matsjo̱o̱ cweꞌ tsꞌiaaⁿꞌndyo na nntseicwano̱ⁿya cwii pra̱so ndoꞌ ticatsjo̱o̱ya chiuu waa jnaaⁿꞌaⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index