Search form

Hechos 26

Pablo maꞌmo̱o̱ⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ nnom Agripa

1Quia joꞌ matso Agripa nnom Pablo:

—Wanaaⁿ na catseineiⁿꞌ cantyja ꞌnaⁿꞌ.

Seintyja Pablo tsꞌo̱o̱ⁿ. To̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ na tyotseineiiⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ. 2Matsoom:

—Mañequiaanaꞌ na neiⁿya, ꞌu rey Agripa, na nndiꞌ ñꞌoom ꞌndyo̱ nnco̱ xuee jeꞌ. Nntsjo̱o̱ya cantyja na ntyjiiya na meiⁿchjoo tiyuuꞌ ñꞌoom na cwiqueⁿ nnꞌaⁿ judíos nacjoya. 3Ee ꞌu mantyjiꞌyaꞌ chaꞌtso costumbre na cwilꞌaa jâ nnꞌaⁿ judíos ñequio chaꞌtso ñꞌoom na tileicatjoomꞌ mꞌmaaⁿyâ. Joꞌ chii matsꞌaa tyꞌoo njomꞌ na cꞌoomꞌ na tꞌmaⁿ tsꞌomꞌ na nndiꞌ ñꞌoom na nntsjo̱o̱.

Chiuu tyomꞌaaⁿ Pablo cwii tjo̱o̱cheⁿ na nlcweꞌ tsꞌoom jnaaⁿꞌaⁿ

4Tsoti Pablo:

—Chaꞌtsondye ncꞌiaya nnꞌaⁿ judíos manquiuyana chiuu na ñetꞌo̱o̱ⁿya quiiꞌntaaⁿna xjeⁿ na cachjoondyo̱ ndyuaa tsjomya ndoꞌ mati na ñetꞌo̱o̱ⁿya tsjoom Jerusalén. 5Toom cweꞌ nlaꞌtiuuna na nntjeiꞌyuuꞌndyena na matsꞌaⁿ fariseo ja ee jnda̱ jaachꞌee xuee manquiuna na ljoꞌ. Manquiuna na matsꞌaa chaꞌna cwilꞌa nnꞌaⁿ fariseoꞌñeeⁿ na cwilaꞌcanda̱tina chiuu na tꞌmaⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés. 6Jeꞌ mꞌaaⁿya ljoo na nntuꞌxeⁿndyo̱ cweꞌ ee ntyjiiyaya naquiiꞌ tsꞌo̱o̱ⁿya na nntaꞌndoꞌnndaꞌ nnꞌaⁿ na jnda̱ tja̱. Ee luaaꞌ ñꞌoom na tso Tyꞌo̱o̱tsꞌom nda̱a̱ welooyâ na ñetꞌom teiyo na nntsꞌaaⁿ. Ja ntyjaaꞌya tsꞌo̱o̱ⁿya na nncueꞌntyjo̱ ñꞌoomꞌñeeⁿ. 7Ndoꞌ chaꞌtso na canchooꞌwe ntmaaⁿꞌ ncꞌiaayâ nnꞌaⁿ Israel majoꞌti ntyjaaꞌya nꞌomna na nntaꞌndoꞌnndaꞌ nnꞌaⁿ na jnda̱ tja̱. Joꞌ na ticꞌoomeintyjeeꞌna na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñequio na xcweeꞌ nꞌomna. Ndoꞌ ja, ncꞌe na maluaaꞌ ntyjaaꞌya tsꞌo̱o̱ⁿya, ꞌu ta Agripa, joꞌ na jnda̱ tqueⁿ ntꞌom ncꞌiaya nnꞌaⁿ judíos ñꞌoom nacjoya. 8Ticatsonaꞌ na cwilaꞌtiuuꞌyoꞌ na tiyuuꞌ na matseilcwinndaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnꞌaⁿ xeⁿ jnda̱ tja̱.

Ñetcoꞌwiꞌ Pablo nnꞌaⁿ na cwilayuꞌ

9Tsoti Pablo:

—Nnco̱ tyotseitiuuya na maxjeⁿ jndeiꞌnaꞌ na nlco̱o̱ꞌwiꞌa nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ ñꞌeⁿ Jesús tsaⁿ na jnaⁿ Nazaret. 10Ndoꞌ mayuuꞌ na tco̱o̱ꞌwiꞌa nnꞌaⁿ naquiiꞌ tsjoom Jerusalén. Jndye nnꞌaⁿ na laꞌxmaⁿ cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom tio̱o̱ⁿya wꞌaancjo ñꞌoom ndyuee ntyee na cwiluiitquiendye. Ndoꞌ mati seijomndyo̱ na tja̱ naⁿꞌñeeⁿ. 11Jndye ndiiꞌ tyoco̱ꞌwiꞌa nnꞌaⁿ chaꞌtso lanꞌom ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿ judíos. Tyolꞌueeꞌndyo̱ chiuu nntsꞌaa cha catjeiiꞌndye nnꞌaⁿ cantyja na cwilaꞌyuꞌ. Mayuuꞌcheⁿ na seijmeiⁿꞌnaꞌ ja hasta mati ntꞌomcheⁿ njoom na tquia tjo̱ na tyoco̱ꞌwiꞌa nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ.

Matseineiⁿnndaꞌ Pablo na nlcweꞌ tsꞌoom jnaaⁿꞌaⁿ

(Hch. 9:1-19; 22:6-16)

12Tsoti Pablo:

—Majoꞌ tsꞌiaaⁿ na tjo̱ tsjoom Damasco ñequio ljeii na tquia ntyee na cwiluiitquiendye na mañequiaanaꞌ na jndo̱ya ee tyꞌioomna tsꞌiaaⁿꞌñeeⁿ ja. 13ꞌU ta, waꞌnjo̱o̱ⁿya nato, ndoꞌ chaꞌna quiajmeiⁿꞌ ntyꞌiaya chom na jnaⁿnaꞌ cañoomꞌluee na xueetinaꞌ nchiiti ñeꞌquioomꞌ. Seixueenaꞌ ndiocheⁿ yuu mꞌaaⁿya ñequio nnꞌaⁿ na ñꞌeeⁿ ñꞌeⁿndyo̱. 14Chaꞌtsondyô̱ tquiaandyô̱ nomtyuaa, ndoꞌ jndiiya na seineiⁿ tsꞌaⁿ no̱o̱ⁿ ñequio ñꞌoom hebreo. Matso: “Aa ndiꞌ Saulo, ¿chiuu na macoꞌwiꞌ ja? ꞌU macoꞌwiꞌndyuꞌ cheⁿnncuꞌ chaꞌna matjom quiooꞌjndyo na mameiⁿꞌ ntsioꞌ nnom tsꞌoom ta̱ na ñꞌeⁿ matseityuaaꞌ tsꞌaⁿ juuyoꞌ.” 15Quia joꞌ tsjo̱o̱: “¿ꞌÑeeⁿ ꞌu Ta?” Ndoꞌ matsoom no̱o̱ⁿ: “Ja Jesús tsaⁿ na macoꞌwiꞌ. 16Sa̱a̱ quicantjaꞌ, cwintyjeꞌ, ee ja jnda̱ teitquiooꞌndyo̱ njomꞌ na nntꞌio̱ⁿ tsꞌiaaⁿ ꞌu na nndiꞌntjomꞌ no̱o̱ⁿ. Nncwjiꞌyuuꞌndyuꞌ ljoꞌ na jnda̱ ntyꞌiaꞌ jeꞌ ndoꞌ mati na quia nntyꞌiaꞌtiꞌ ja. 17Nncwaño̱o̱ⁿꞌa ꞌu ljoꞌ na ñeꞌcalꞌa nnꞌaⁿ judíos ñequio nnꞌaⁿ na nchii judíos. Ee majño̱o̱ⁿya ꞌu na mꞌaⁿ nnꞌaⁿ na nchii judíos. 18ꞌU nnteiꞌjndeiꞌ naⁿꞌñeeⁿ na nlaꞌno̱ⁿꞌna cha tacalꞌana yuu na tia ee joꞌ matseijomnaꞌ chaꞌcwijom macꞌeⁿ tsꞌaⁿ yuu na jo̱o̱ⁿñe. Sa̱a̱ nlꞌana yuu na lꞌue tsꞌom Tyꞌo̱o̱tsꞌom ee joꞌ matseijomnaꞌ chaꞌna macꞌeⁿ tsꞌaⁿ yuu na xueeñe. Ndoꞌ nncꞌoomeintyjeeꞌna na mꞌaⁿna nacje ꞌnaaⁿꞌ Satanás, nncꞌomna nacje ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Cantyja na nlaꞌyuꞌna ñꞌeⁿndyo̱ joꞌ na nntseitꞌmaⁿ tsꞌo̱o̱ⁿya jnaaⁿna ndoꞌ maxjeⁿ matjom nndaana chaꞌxjeⁿ cwicandaa ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ na jnda̱ ljuꞌ naquiiꞌ nꞌom.”

Pablo matseicana̱a̱ⁿ ñꞌoom na tso Jesús nnoom

19Tsoti Pablo:

—Joꞌ chii seicanda̱ya, ꞌu rey Agripa, ñꞌoom na tso Jesús quia na teitquiooꞌñê no̱o̱ⁿ. 20Najndyee seina̱a̱ⁿya nda̱a̱ nnꞌaⁿ tsjoom Damasco. Tsjo̱o̱ na calcweꞌ nꞌomna jnaaⁿna, cꞌoontyjo̱na naxeⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Mati tsjo̱o̱ na calꞌana yuu na matyꞌiomyanaꞌ cha caꞌmo̱ⁿnaꞌ na mayuuꞌ na jnda̱ lcweꞌ nꞌomna. Jnda̱ joꞌ majoꞌti seina̱ⁿya nda̱a̱ nnꞌaⁿ Jerusalén ñequio chaꞌwaa tsꞌo̱ndaa Judea. Mati seina̱ⁿya nda̱a̱ nnꞌaⁿ na nchii judíos. 21Cweꞌ jnaaⁿꞌ na tyotseina̱ⁿya ñꞌoommeiⁿꞌ joꞌ na tꞌue nnꞌaⁿ judíos ja naquiiꞌ watsꞌom tꞌmaⁿ na nlaꞌcueeꞌna ja. 22Sa̱a̱ mateijndeii Tyꞌo̱o̱tsꞌom ja. Joꞌ chii hasta jeꞌ ndicwaⁿ mañequiaya ñꞌoom nda̱a̱ chaꞌtso nnꞌaⁿ meiiⁿ nnꞌaⁿ na tꞌmaⁿ cwiluiindye ndoꞌ meiiⁿ nnꞌaⁿ na tjaa ljoꞌ coluiindye. Ñꞌoom na matseina̱ⁿya meiⁿchjoo tjaa na matseicwaljo̱o̱ꞌa ntyjati chaꞌxjeⁿ ñꞌoom na tyoñequiaa Moisés ñequio profetas na jluena chiuu waa na quia nluii. 23Naⁿꞌñeeⁿ tyoluena na maxjeⁿ wiꞌ nntjom Cristo, nquii na nncwjiꞌnꞌmaaⁿñe nnꞌaⁿ. Nncueeⁿꞌeⁿ ndoꞌ nncwandoꞌxcoom. Jom tsꞌoo najndyee na nncwandoꞌxco na chaꞌtso nnꞌaⁿ na jnda̱ tja̱. Cantyja na nncwandoꞌxcoom mꞌmo̱ⁿnaꞌ nda̱a̱ jâ nnꞌaⁿ judíos ndoꞌ nda̱a̱ ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ na nchii judíos na nquii Cristo, tsaⁿ na nncwjiꞌnꞌmaaⁿñe nnꞌaⁿ, jnda̱ jndyo.

Pablo malꞌueeꞌñê chiuu nnda̱a̱ nntsꞌaaⁿ na nntseiyuꞌ Agripa

24Xcwe na matseineiⁿ Pablo ñꞌoommeiiⁿ ndoꞌ majndeiito tꞌo̱ Festo. Jndeii seineiiⁿ matsoom:

—Xqueⁿꞌ ꞌu Pablo, matseintjeiⁿnaꞌ, cweꞌ na jeeⁿ jndye seiꞌnaⁿꞌ, joꞌ na luaaꞌ matjomꞌ.

25Sa̱a̱ tso Pablo:

—ꞌU ta, ja tjaaꞌnaⁿ na matseiꞌndaaꞌnaꞌ xqua̱a̱ⁿ. Matseitiuuyaya naquiiꞌ xqua̱a̱ⁿ ndoꞌ matseina̱ⁿya ñꞌoom na mayuuꞌ. 26Luaa mꞌaaⁿ Agripa, tsꞌaⁿ na matsa̱ꞌntjom. Jom tcuu ntyjeeⁿ ñꞌoommeiⁿꞌ. Joꞌ chii ja ñequio na tꞌmaⁿ tsꞌo̱o̱ⁿ matseina̱ⁿya jo nnoom ee ntyjiiya na jom chaꞌtso ñꞌoommeiⁿꞌ mantyjeeⁿ cantyja na jnda̱ tuii, ee nchii na tuii joꞌ na cweꞌ wantyꞌiuuꞌ. 27ꞌU ta Agripa, ¿aa matseiꞌyuꞌ ñꞌoom na tyolaꞌljeii profetas? Ja ntyjii na matseiꞌyuꞌ ñꞌoom na tyolue naⁿꞌñeeⁿ.

28Matso Agripa nnoom:

—ꞌU cwaaⁿti matseiꞌtiuuꞌ na cweꞌ chjoowiꞌ ñꞌoom na jnda̱ tsuꞌ luaaꞌ, manntseiyuꞌya ja ñequio Cristo.

29Matso Pablo nnom:

—Meiiⁿ na jndye oo meiiⁿ na tijndye ñꞌoom na jnda̱ jndiꞌ tsjo̱o̱ ñequio chaꞌtsondye nnꞌaⁿ na cwindye na matseina̱ⁿya, toom cweꞌ na nntsꞌaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom na ncꞌomꞌyoꞌ chaꞌna mꞌaaⁿ ja cweꞌ na nchii na chuꞌtyeⁿndyoꞌ chaꞌna chuꞌtyeⁿndyo̱ ja, sa̱a̱ na nlayuꞌyoꞌ chaꞌxjeⁿ na matseiyuꞌa.

30Jnda̱ seineiⁿ Pablo ñꞌoommeiⁿꞌ teintyjeeꞌ reyꞌñeeⁿ ñequio gobiernom, ñꞌeⁿ Berenice, ñequio chaꞌtso nnꞌaⁿ na meindyuaandye ñꞌeⁿndyena. 31Jluiꞌna chꞌeⁿ. Tyolaꞌneiⁿ ntyjeena nda̱a̱na. Jluena:

—Tjaa ljoꞌ sꞌaa tsaⁿmꞌaaⁿꞌ na tseixmaaⁿ na nncueeⁿꞌeⁿ oo na nljooꞌñê wꞌaancjo.

32Tso Agripa nnom Festo:

—Nnda̱a̱ na nndyaañe tsaⁿmꞌaaⁿꞌ xeⁿ nchii na tcaaⁿ na nncuꞌxeⁿ nquii tsaⁿmaⁿtsꞌiaaⁿ tꞌmaⁿ tsjoom Roma jom.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index