Search form

Hechos 26:18

18ꞌU nnteiꞌjndeiꞌ naⁿꞌñeeⁿ na nlaꞌno̱ⁿꞌna cha tacalꞌana yuu na tia ee joꞌ matseijomnaꞌ chaꞌcwijom macꞌeⁿ tsꞌaⁿ yuu na jo̱o̱ⁿñe. Sa̱a̱ nlꞌana yuu na lꞌue tsꞌom Tyꞌo̱o̱tsꞌom ee joꞌ matseijomnaꞌ chaꞌna macꞌeⁿ tsꞌaⁿ yuu na xueeñe. Ndoꞌ nncꞌoomeintyjeeꞌna na mꞌaⁿna nacje ꞌnaaⁿꞌ Satanás, nncꞌomna nacje ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Cantyja na nlaꞌyuꞌna ñꞌeⁿndyo̱ joꞌ na nntseitꞌmaⁿ tsꞌo̱o̱ⁿya jnaaⁿna ndoꞌ maxjeⁿ matjom nndaana chaꞌxjeⁿ cwicandaa ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ na jnda̱ ljuꞌ naquiiꞌ nꞌom.”

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index