Search form

Hechos 26:7

7Ndoꞌ chaꞌtso na canchooꞌwe ntmaaⁿꞌ ncꞌiaayâ nnꞌaⁿ Israel majoꞌti ntyjaaꞌya nꞌomna na nntaꞌndoꞌnndaꞌ nnꞌaⁿ na jnda̱ tja̱. Joꞌ na ticꞌoomeintyjeeꞌna na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñequio na xcweeꞌ nꞌomna. Ndoꞌ ja, ncꞌe na maluaaꞌ ntyjaaꞌya tsꞌo̱o̱ⁿya, ꞌu ta Agripa, joꞌ na jnda̱ tqueⁿ ntꞌom ncꞌiaya nnꞌaⁿ judíos ñꞌoom nacjoya.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index