Search form

Hechos 28:4

4Ndoꞌ nnꞌaⁿ ndyuaaꞌñeeⁿ quia na ntyꞌiaana na tiñeꞌcaꞌndiiyoꞌ tsꞌo̱o̱ⁿ tyolaꞌneiⁿ cheⁿnquieena nda̱a̱ ncꞌiaana. Jluena:

—Tsaⁿmꞌaaⁿꞌ ¿aa nchii maxjeⁿ tsꞌaⁿ na ñeseicwjee nnꞌaⁿ jom? Ee meiiⁿ na jluiꞌnꞌmaaⁿñê tsꞌom ndaaluee sa̱a̱ jeꞌ maxjeⁿ nntioom cantyja na tisꞌa ñesꞌaaⁿ nncueeⁿꞌeⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index