Search form

Hechos 3:12

12Quia na ntyꞌiaaꞌ Pedro na chaꞌtsondye nnꞌaⁿ jnda̱ jlaꞌcandyooꞌndyena, matsoom nda̱a̱na:

—ꞌO re nnꞌaⁿya Israel, ¿chiuu na jeeⁿ matseitsaⁿꞌnaꞌ ꞌo? ¿Chiuu na jeeⁿ cwintyꞌiaꞌyoꞌ nda̱a̱yâ na chacwijom cwilaꞌtiuuꞌyoꞌ na cweꞌ na jnda̱a̱ ncjo̱o̱yâ oo cweꞌ ncꞌe na jeeⁿ cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyô̱ Tyꞌo̱o̱tsꞌom joꞌ na majaacaa tsaⁿmꞌaaⁿꞌ? Meiⁿchjoo nchiijoꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index